ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 4 คืน อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 16372
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป
5 วัน 4 คืน
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 TWD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)