ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน ปราสาทปุยฝ้าย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน Turkish Airlines

ทั่วไป
รหัส 16428
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี
8 วัน 6 คืน
มิ.ย.
Turkish Airlines
Turkish Airlines
เริ่มต้น 38,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
0 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)