ทัวร์ดาลัด มุยเน่ ญาตราง ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน สนุกสนานกับเครื่องเล่น 'Vinpearl Land' นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมธรรมชาติเมืองดาลัท บิน VietJet Air น้ำตกดาตันลา Sand Dune-Fairly Stream หาดมุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว เมืองญาจาง วินเพิร์ลแลนด์ เมืองดาลัด รถรางเวียดนาม วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋ บ้านเพี้ยน (Crazy House) กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ ตลาดไนท์บาซาร์	สวนดอกไม้เมืองหนาว ทัวร์ครับ ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน สนุกสนานกับเครื่องเล่น 'Vinpearl Land' นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมธรรมชาติเมืองดาลัท บิน VietJet Air new
4.9 9

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน สนุกสนานกับเครื่องเล่น 'Vinpearl Land' นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมธรรมชาติเมืองดาลัท บิน VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม

VietJet Air VietJet Air
4 วัน 3 คืน
วินเพิร์ลแลนด์ | กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์

ทัวร์เวียดนาม

VietJet Air VietJet Air
4 วัน 3 คืน
วินเพิร์ลแลนด์ | กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

วินเพิร์ลแลนด์
กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่
 • ช่วงเช้า
  • 08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  • 10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ940(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
  • 12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  ช่วงบ่าย
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม
  • นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน นำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่
  • แล้วนำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด
  ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด

  สนามบินนี้ถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวย์กรวด และชาวอเมริกันได้มาสร้างใหม่เมื่อไม่นานมานี้และเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไม่มีเที่ยวบินเยอะ

  Place Black Icon หาดมุยเน่
  หาดมุยเน่

  เมืองทางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวรัสเซียเยอะ ธุรกิจท้องถิ่น และร้านค้ามากมายนั้นเป็นของชาวรัสเซีย กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังๆเมื่อ ปี 2538 ซึ่งคนแห่กันไปดู สุริยุปราคา

  Place Black Icon ทะเลทรายแดง
  ทะเลทรายแดง

  ทะเลทรายแดงซึ่งมีความสวยงาม สามารถเข้าไปเดินเล่นเพื่อชมความงามได้

  Place Black Icon Sand Dune-Fairly Stream
  Sand Dune-Fairly Stream

  Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ ชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ

  ช่วงค่ำ
  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า
  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Peace Resort, Muine หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร
  • จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่เมืองญาตราง เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Place Black Icon ทะเลทรายขาว
  ทะเลทรายขาว

  ทะเลทรายขาวที่ไม่น่ามีอยู่ในเวียดนาม มีความสวยงามและรูปทรงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ สามารถเช่ารถไปเที่ยวชมได้

  Place Black Icon เมืองญาจาง
  เมืองญาจาง

  “หยกเขียวแห่งประเทศเวียดนาม” เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ

  ช่วงบ่าย
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะองค์พระหยกสีขาว ที่ Long Son Pagoda ซึ่งเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดของเมืองญาตราง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเชิงเขา ให้ท่านไดสักการะ พระถ่ายภ่ายภายในวัด ที่มี่พื้นที่บริเวณกว้างขวาง
  • จากนั้นไปเที่ยวชมเกาะ Vinpearl Land http://vinpearlland.com/en/ โดยนั่งกระเช้าข้ามทะเล (กระเช้าข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก) อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม *รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ข้ามเกาะ และค่าเครื่องเล่นแล้ว
  Place Black Icon วินเพิร์ลแลนด์
  วินเพิร์ลแลนด์

  เกาะ วินเพิร์ล แลนด์ ท่านจะได้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นต่างๆ อยู่บนเกาะ วินเพิร์ล แลนด์ เป็นบริษัท รีสอร์ทที่ดำเนินการโดยมหาเศรษฐีชาวเวียดนาม PHAM NHAT VUONG ตั้งอยู่บนเกาะ HON TRE ซึ่งเดิมเคยถูกใช้เป็นคุกในอดีต ปัจจุบันเป็นเกาะที่มีสิงอำนวยความสะดวกอย่างครบครับ มีทั้งสวนน้ำ สวนสนุกและโรงแรมระดับ 5 ดาวขนาดใหญ่

  ช่วงค่ำ
  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเกาะ Vinpearl
  • พักที่ Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเท่า
  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเกาะ Vinpearl
  พักที่ Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเท่า

 • ช่วงเช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้ เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัท
  • นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Place Black Icon เมืองดาลัด
  เมืองดาลัด

  ชื่อเมืองนั้นแปลว่าเมืองแห่งสนพันต้น เอกลักษณ์ของเมืองคือการชมต้นสน และยังถูกเรียกว่าเมืองที่แห่งใบไม้ผลิ เพราะอากาศที่ไม่เข้ากับประเทศเวียดนาม ที่เย็นสะบายกำลังดีทั้งปี

  Place Black Icon รถรางเวียดนาม
  รถรางเวียดนาม

  รถรางเวียดนาม (Roller Coaster) ให้ท่านเพลิดเพลินกับรถราง ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง ท้าทายความหวาดเสียว

  Place Black Icon น้ำตกดาตันลา
  น้ำตกดาตันลา

  น้ำตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก

  ช่วงบ่าย
  • นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม
  • นำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา
  • จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
  • นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่ง เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” (ถ้ายังมีเวลาจะนำท่านไปทำบุญทีวัด Van Hanh)
  Place Black Icon วัดตั๊กลัม
  วัดตั๊กลัม

  วัดตั๊กลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

  Place Black Icon พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋
  พระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิ์เบ่าได๋

  หนึ่งในตึกของจักรพรรดิ์เบ่าได๋ที่ยังดำรงไว้อยู่ ซึ่งพระราชวังนี้เอาไว้ใช้หลบร้อน แต่ตั้งแต่ พศ2593 ฝรั่งเสศได้เข้ามายังเวียดนาม และสถานที่นี้ยังถูกใช้เป้นสถานที่ประทับของพระราชา และสถานที่ทำการ

  Place Black Icon บ้านเพี้ยน (Crazy House)
  บ้านเพี้ยน (Crazy House)

  ถูกสร้างขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดว่าจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยที่ตัวตึกหน้าตาออกมาเหมือนต้นไม้ และด้วยการออกแบบและตกแต่งภายในที่แปลกประหลาด ทำให้ขึ้นชื่อเรื่องความเพี๊ยน

  Place Black Icon กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์
  กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์ (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงและยังสามารถนั่งไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien Vien Truc Lam) ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญี่ปุ่น

  ช่วงค่ำ
  • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท
  • จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัทให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตามอัธยาศัย
  • พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  Place Black Icon ตลาดไนท์บาซาร์
  ตลาดไนท์บาซาร์

  ไนท์มาเก็ต (Dalat at Night) ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนท์มาเก็ต ที่อยู่ริมถนนเส้นล่างด้านหน้าตลาดดาลัด มีร้านขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานให้เช่าปั่นเล่น มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท
  พักที่ LaSapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 • ช่วงเช้า
  • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่สนามบินเมืองดาลัท เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
  ช่วงบ่าย
  • 12.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
  • 14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  Place Black Icon สวนดอกไม้เมืองหนาว
  สวนดอกไม้เมืองหนาว

  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ไกล้ ทะเลสาบส่วนหวง ประมาณ 2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง มีดอกไม้หลายชนิดให้ผู้เข้าชมได้อิ่มเอิบไปกับความสวยงาม

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด
  ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด

  สนามบินนี้ถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวย์กรวด และชาวอเมริกันได้มาสร้างใหม่เมื่อไม่นานมานี้และเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไม่มีเที่ยวบินเยอะ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 พักที่ Peace Resort, Muine หรือเทียบเท่า
2 พักที่ Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเท่า
3 พักที่ LaSapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 -
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • 3. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขวีซ่า


 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

หมายเหตุ


 • 1. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • 2. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • 2. ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • 3. ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • 4. ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • 5. ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • 2. ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • 4. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • 5. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 • 6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง)

ทัวร์เวียดนาม

VietJet Air VietJet Air
4 วัน 3 คืน
วินเพิร์ลแลนด์ | กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว