ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 4 คืน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ บิน SriLankan Airlines จัตุรัสพิคคาดิลลี่ เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ ถนนอ๊อกฟอร์ด แมนเช็สเตอร์ ห้างแฮรอดส์ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย มหานครลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ มหานครลอนดอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ตึกรอยัลลิเวอร์ ท่าเรืออัลเบิร์ต สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ มหานครลอนดอน สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองลิเวอร์พูล เมืองบาธ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เมืองซาลส์บัวรี จัตุรัสทราฟัลการ์ มหาวิหารเซนต์ปอล มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น ทัวร์ครับ ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 4 คืน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ บิน SriLankan Airlines new
4.9 11

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 4 คืน เสาหินสโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ บิน SriLankan Airlines

ทัวร์อังกฤษ

SriLankan Airlines SriLankan Airlines
6 วัน 4 คืน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย | สโตนเฮ้นจ์ | สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด | บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ | มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ | หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

ทัวร์อังกฤษ

SriLankan Airlines SriLankan Airlines
6 วัน 4 คืน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย | สโตนเฮ้นจ์ | สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด | บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ | มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ | หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
สโตนเฮ้นจ์
สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด
บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์
มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่
 • เช้า

  • 06.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
  • 09.10น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ UL 403
  • 11.00น. เดินทางถึง สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน


  บ่าย

  • 13.05น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ UL 503
  • 20.00น. เดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของประเทศอังกฤษ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย

  ค่ำ

  • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon สนามบินศรีนาคา
  สนามบินศรีนาคา

  เป็นสนามบินที่ให้บริการเมืองศรีนาคา ประเทศอินเดีย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฮีทโธรว์
  ท่าอากาศยานฮีทโธรว์

  เป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลิงดอน ห่างจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

  Place Black Icon มหานครลอนดอน
  มหานครลอนดอน

  เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน

  สรุป
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางไปยังเมือง Bourton On The Water ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนทั้งหลายยกให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ

  • เดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
  • นำท่านชม บ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต
  • ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity ริมแม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ ให้ท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึก


  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
  • เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก

  • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour) ของสโมสรแมนยูฯ ให้อิสระท่านเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ จากทีมฟุตบอลในดวงใจท่าน

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
  • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
  เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์

  เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค

  Place Black Icon สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
  สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

  เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

  Place Black Icon บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์
  บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์

  เมืองสแตรทฟอร์ดเพียง เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

  Place Black Icon โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity
  โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity

  โบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย

  Place Black Icon เมืองแมนเชสเตอร์
  เมืองแมนเชสเตอร์

  เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือแมนยู หรือ ปีศาจแดง

  Place Black Icon สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด
  สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด

  เป็นสนามเหย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีจำนวนความจุ 75,635 ที่นั่ง โอลด์แทรฟฟอร์ดเป็นสนามกีฬาของสโมสรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหลายๆทีมในสหราชอาณาจักร เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 และเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 และใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ในทวีปยุโรป

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  โรงแรม MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • เดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) อดีตเมืองท่าสำคัญของอังกฤษ เมืองบ้านเกิดทีมสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล

  • ชมบริเวณ ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) โดยบริเวณท่าเรือประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า
  • ชม ตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมืองลิเวอร์พูล


  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
  • เดินทางสู่ Bicester Village outlet ให้อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งของแบรนด์เนมอย่างจุใจ
  • เดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เพื่อกลับที่พัก

  ค่ำ

  • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า


  Place Black Icon เมืองลิเวอร์พูล
  เมืองลิเวอร์พูล

  เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอร์ซีย์ไซด์ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ลิเวอร์พูลตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน้ำเมอร์ซีย์ (Mersey Estuary) ลิเวอร์พูลก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1207 และได้รับฐานะเป็น “นคร” ในปี ค.ศ. 1880 ในทางประวัติศาสตร์ของมณฑลเดิมลิเวอร์พูลเป็นส่วนหนึ่งของแลงคาสเชอร์ ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ ภายในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป และความสะดวกในการติดต่อค้าขายกับการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติค (Atlantic Slave Trade) ยิ่งทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น ภายในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 40% ของการค้าขายในโลกต้องผ่านเมืองท่าลิเวอร์พูลซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษ

  Place Black Icon ท่าเรืออัลเบิร์ต
  ท่าเรืออัลเบิร์ต

  พื้นที่บริเวณริมน้ำแสนทันสมัยของลิเวอร์พูลแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมร้านอาหารและบาร์ที่ดีที่สุดของเมือง นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ชั้นยอดหลายแห่งด้วย เป็นท่าเรือประจำเมืองอันดับต้นๆ ของโลก ท่าเรืออัลเบิร์ตสร้างขึ้นมาในปี 1846 เป็นท่าเรือสุดทันสมัยที่มีเครนที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเป็นอันแรกๆ ของโลก และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นโกดังขนาดใหญ่หลายโกดังด้วย ปัจจุบัน ท่าเรืออัลเบิร์ตได้รับการปรับปรุงใหม่และเป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่ง

  Place Black Icon ตึกรอยัลลิเวอร์
  ตึกรอยัลลิเวอร์

  อาคารที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของเมืองแห่งนี้ ประดับด้วยนกไลเวอร์เบิร์ด 2 ตัว ทำจากทองแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ครั้งหนึ่งอาคารนี้เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรป อาคารนี้เป็นที่ตั้งของบริษัท Royal Liver Insurance และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประดับน่านฟ้าของลิเวอร์พูลมากกว่า 100 ปีมาแล้ว โดยอาคารนี้สร้างขึ้นในปี 1911 มีความสูง 90 เมตร ในขณะนั้นไม่มีอาคารใดๆ เทียบได้เลย หอนาฬิกาทั้งสองแห่งของอาคารมีหน้าปัดที่ใหญ่กว่าบิ๊กเบนเสียอีก ส่วนโครงสร้างคอนกรีตที่แข็งแรงนั้นสะท้อนเงาของอาคารลงบนใจกลางเมืองอย่างน่าเกรงขาม ปัจจุบัน อาคารนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทประกันภัยดังกล่าวอยู่ และถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพร้อมกับทัวร์ การได้ชมอาคารจากภายนอกก็เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมของลิเวอร์พูล

  Place Black Icon บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
  บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

  เป็นสวรรค์ของนักช้อป เอ้าท์เล็ทช็อปปิ้งหรูหรากิ๊บเก๋ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของอังกฤษ ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้เดินช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่

  Place Black Icon มหานครลอนดอน
  มหานครลอนดอน

  เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • มุ่งสู่ เมืองบาธ (Bath) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ

  • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ที่แสดงส่วนความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การอาบนำ้ของคนแถบนี้


  บ่าย

  • เดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์

  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เพื่อกลับที่พัก


  Place Black Icon เมืองบาธ
  เมืองบาธ

  เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ที่มีศิลปะยุคโรมันที่หลงเหลืออยู่มากมาย ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียนและความงดงามและความยิ่งใหญ่ทาง ประวัติศาสตร์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บาธได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน
  พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน

  เป็นกลุ่มอาคารสําคัญของเมืองคือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ําแร่ร้อนคิงส์(The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือบริเวณวัด และส่วนที่สามคือบริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ําแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ํา, บ่อน้ําแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ําและส่วนที่เป็นTurkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ําแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น

  Place Black Icon เมืองซาลส์บัวรี
  เมืองซาลส์บัวรี

  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนในมณฑลวิลต์เชอร์ ตัวเมืองมีขนาดกะทัดรัดทำให้การเดินทางภายในเมืองน้องๆสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวก ภายในเมืองมีวิหารซอลล์บรี่อันงดงาม ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางร้านค้าตกแต่งน่ารัก ร้านอาหาร ผับ บาร์ทันสมัยสลับกับโบสถ์เล็กๆ มีศูนย์การค้า โรงภาพยนต์ และถนนเล็กๆตามแบบอังกฤษดั้งเดิม

  Place Black Icon สโตนเฮ้นจ์
  สโตนเฮ้นจ์

  เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางที่ราบซัลลิสเบอร์รี่ ในบริเวณตอนใต้ของอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันอยู่ในแนวนอน และบางอันก็ถูกวางซ้อนขึ้นไปข้างบน สโตนเฮนจ์มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน

  Place Black Icon มหานครลอนดอน
  มหานครลอนดอน

  เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอนเป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย

  • ผ่าน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ
  • ผ่าน มหาวิหารเซนต์พอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  • ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) นาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก และฝั่งตรงข้ามแม่นำ้เทมส์จะเห็น ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป
  • ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ พระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามีใจกลางกรุงลอนดอน


  บ่าย

  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน โฟร์ซีซั่น เพื่อลิ้มรสเป็ดย่างอันเลื่องชื่อ
  • เลือกซื้อสิ้นค้าที่ห้างดังใจกลางกรงุลอนดอนอย่าง ห้างแฮร์รอดส์ (Harrods) ในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)

  • เดินช้อปปิ้งบริเวณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ศูนย์กลางการช๊อปปิ้งแห่งมหานครลอนดอน

  ค่ำ

  • 18.00น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโทร์ว
  • 21.30น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน UL 504


  Place Black Icon จัตุรัสพิคคาดิลลี่
  จัตุรัสพิคคาดิลลี่

  พิคคาดิลลีเซอร์คัสตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน เป็นไทม์สแควศูนย์กลางการจราจรที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อพื้นที่ ที่สำคัญ ทั้งจตุรัส Trafalgar โซโหไชน่าทาวน์และ Leicester Square ที่เป็นศูนย์กลางของลอนดอน

  Place Black Icon จัตุรัสทราฟัลการ์
  จัตุรัสทราฟัลการ์

  จัตุรัสใจกลางกรุงลอนดอน จุดนัดพบ แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง เนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยวมหาศาล สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลอร์ดเนลสัน วีรบุรษที่ถูกยิงสูญเสียดวงตา 1 ดวงและแขนหนึ่งข้างและเสียชีวิตในสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่แหลมทราฟัลการ์ โดยท่านเป็นผู้นำการรบที่ทำให้อังกฤษชนะสงครามทางเรือครั้งนี้

  Place Black Icon มหาวิหารเซนต์ปอล
  มหาวิหารเซนต์ปอล

  เป็น 1 ใน 4 โบสถ์โบราณของกรุงโรม ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ St.Paul แม้ว่าตัวอาคารจะอยู่นอก Vatican City โดนสิ้นเชิง อาคารนี้เป็นสมบัติ ของ Vatican City ไปเต็ม

  Place Black Icon มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์
  มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์

  เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่จัดพระราชพิธีสำคัญมานานนับพันปี ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์มาหลายพระองค์ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในปัจจุบัน เป็นโบสถ์ใหญ่ โดยสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินสเตอร์คร่อมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอยู่เดิม และพระองค์เลือกให้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง

  Place Black Icon หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
  หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น

  เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วย สถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic)

  Place Black Icon ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
  ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย

  มีอีกชื่อว่ามิลเลเนียมวีล เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มักเป้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมาก

  Place Black Icon ห้างแฮรอดส์
  ห้างแฮรอดส์

  เป็นห้างสรรพสินค้าที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอภิมหาเศรษฐีชาวอียิปต์ชื่อ อัลฟาเยด เป็นเจ้าของกิจการตั้งอยู่บนบรอมตันแถวๆย่าน " ไนท์บริดจ์ "(Knightsbridge) ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรูด้วยในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 300 ร้านในพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดชั้น จึงเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เวลาเดินเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย

  Place Black Icon ถนนอ๊อกฟอร์ด แมนเช็สเตอร์
  ถนนอ๊อกฟอร์ด แมนเช็สเตอร์

  เป็นถนนในเมือง แมนเช็สเตอร์ซึ่งมีโรงแรมและบาร์มากมายตลอดทาง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานฮีทโธรว์
  ท่าอากาศยานฮีทโธรว์

  เป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลิงดอน ห่างจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารจีน โฟร์ซีซั่น ลิ้มรสเป็ดย่างอันเลื่องชื่อ
  -

 • บ่าย

  • 12.45น. เดินทางถึง สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
  • 14.20น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน UL 406

  ค่ำ

  • 19.25น. ถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon สนามบินศรีนาคา
  สนามบินศรีนาคา

  เป็นสนามบินที่ให้บริการเมืองศรีนาคา ประเทศอินเดีย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
4 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
5 มีอาหาร มีอาหาร ไม่มีอาหาร
6 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON AIRPORT หรือเทียบเท่า
2 โรงแรม MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า
3 โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า
4 โรงแรม RAMADA LONDON NORTH M1 หรือเทียบเท่า
5 -
6 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
 • หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
 • รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
 • หลักฐานการเงิน
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง
- กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องมีสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง รวมถึงต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
 • หลักฐานการทำงาน
- เจ้าของกิิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 • เอกสารส่วนตัว
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดาจากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน
 • ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อมประทับตรา เท่านั้น

***ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ โดยยื่นวัซ่าแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28 )***
***โปรดเตรียมเอกสาร 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกโดยทางราชการ ต้องมีตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด***
***ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้***
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน***
***ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อยๆ ***

หมายเหตุ


 • ร้านค้าใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์
 • โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม
 • โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม โดยจะไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทราบ
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Longleg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • โปรดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • หากท่านได้ชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แต่ท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น (เช่นกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง) ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว จะต้องรอ Refund จากทางสายการบิน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

**ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี โดยจะครอบคลุมด้านรักษาพยาบาล 2 ล้านบาท, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทราบ)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ซึ่งครอบคลุม
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
***ไม่รวมประกันสุขภาพ แต่หากต้องการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้***
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,600 บาท
 • ค่าแปลเอกสารที่ต้องมีตราประทับของสถาบันแปลภาษา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ปอนด์ต่อคน ต่อวัน : 6 x 2 = 12 ปอนด์)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (10 ปอนด์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • เนื่องจากทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้วหลังจากที่ท่านจ่ายมัดจำหรือชำระค่าทัวร์จำนวนเต็ม  หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

ทัวร์อังกฤษ

SriLankan Airlines SriLankan Airlines
6 วัน 4 คืน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย | สโตนเฮ้นจ์ | สนามฟุตบอล โอลด์ทราฟฟอร์ด | บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ | มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ | หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว