ทัวร์มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ บิน Thai AirAsia ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา เจดีย์หยก/พระเวรสนาเจดีย์ พระมหามัยมุนี วัดกุโสดอ พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ระฆังมิงกุน มหาเจดีย์ยักษ์ หรือ เจดีย์มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน เมืองมิงกุน ทะเลสาบคองตามัน สะพานไม้อูเบ็ง เครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดมนุหา วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์สัพพัญญู วัดติโลมินโล พุกาม เชิดหุ่นกระบอกของพม่า เจดีย์ชเวสิกอง พุกาม ทัวร์ครับ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ บิน Thai AirAsia new
4.9 5

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ บิน Thai AirAsia

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา | พระมหามัยมุนี | พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | สะพานไม้อูเบ็ง | เชิดหุ่นกระบอกของพม่า

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา | พระมหามัยมุนี | พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | สะพานไม้อูเบ็ง | เชิดหุ่นกระบอกของพม่า
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา
พระมหามัยมุนี
พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์
พระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้อูเบ็ง
เชิดหุ่นกระบอกของพม่า
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่
 • เช้า

  • 08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออกระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
  • 11.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดย เที่ยวบิน FD 244 (บริการอาหารบนเครื่อง)

  บ่าย

  • 12.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  • ท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ เมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่ายโดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
  • นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
  • นำท่านชมและเก็บภาพ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิว ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านชม โชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
  • พักที่ SU TIEN SUN HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์
  ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์

  อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ ไปทางตอนใต้ เป็น 1 ใน 3 ท่าอากาศยานนานาชาติของ ประเทศพม่า สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศ มีทางวิ่ง (รันเวย์) ซึ่งถือว่ามีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  Place Black Icon พุกาม
  พุกาม

  เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ

  Place Black Icon เจดีย์ชเวสิกอง
  เจดีย์ชเวสิกอง

  องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังคว่ำ สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซึ่งเป็นวิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพม่าเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดีย์แห่งนี้มีความสำคัญของชาวพม่ามาก เพราะใช้เป็นสัญลักษณ์การแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแต่โบราณ สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการเข้าชมเจดีย์นี้คือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏบริเวณผนัง

  Place Black Icon เชิดหุ่นกระบอกของพม่า
  เชิดหุ่นกระบอกของพม่า

  การแสดงหุ่นสายพม่าโอกาสที่แสดงทั้งคืนแบบสมัยก่อนน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะนำมาแสดงในงานอีเวนท์ต่างๆ หรือโอกาสในงานพิเศษ การแสดงละครหุ่นเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสนอความงดงามทางศิลปะและความบันเทิง การแสดงละครหุ่นได้รับการพัฒนาจนถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของสื่อในหลากหลายวาระ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากการแสดงละครหุ่นของหลายๆ ประเทศ อย่างเช่นที่พม่าจะนิยมใช้หุ่นสายเพื่อสื่อสารหรือท้วงติงการตัดสินใจของผู้บริหารประเทศ รวมถึงเชื้อพระวงศ์ในราชสำนัก หรือจะใช้หุ่นเป็นสื่อให้ข้อมูลกับเด็ก ช่วยโน้มน้าวจิตใจเด็กๆ ได้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  SU TIEN SUN HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก
  • นำท่านนมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
  • นำท่านชม วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
  • นำท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
  • นำท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า จึงได้นำอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี
  • จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุ้งเผา
  • นำท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทำจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม
  • ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
  • นำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  • เข้าสู่พักที่ YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  Place Black Icon พุกาม
  พุกาม

  เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ

  Place Black Icon วัดติโลมินโล
  วัดติโลมินโล

  ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูน ภายในวิหารมีช่องบันได เดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่าง เพราะช่วงนั้นเริ่มได้รับอิทธิพลมาจากจีนครับ

  Place Black Icon เจดีย์สัพพัญญู
  เจดีย์สัพพัญญู

  เจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม โดยมีความสูงอยู่ที่ ประมาณ 61 เมตร ด้วยศิลปะแบบปาละของอินเดีย ถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมพม่ากันเลยครับ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถัดจาก วัดอนันดา

  Place Black Icon วิหารธรรมยังยี
  วิหารธรรมยังยี

  วิหารแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้านรถู ระหว่างการก่อสร้าง พระเจ้านรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุกวัน จะทรงถือเข็มเล่มหนึ่ง ถ้าตรวจไปพบว่าบริเวณใดที่มีการก่ออิฐแล้วเป็นโพรงหรือรูขนาดให้เข็มสอดเข้าไปได้ พระองค์จะสั่งให้จับช่างที่ก่ออิฐนั่งไฟตัดมือเป็นการลงโทษ วิหารธรรมยางยีเป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสร็จ มีประตูทางเข้าออกทั้ง 4 ทิศ ทำให้ตัดกันคล้ายกับไม้กางเขนแบบกรีก

  Place Black Icon วัดอนันดา
  วัดอนันดา

  ได้รับการยกย่องว่าเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และได้รับยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” อานันทวิหารได้ชื่อว่างดงามที่สุดเพราะเต็มไปด้วยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง เป็นวิหารที่มีอิทธิพลของอินเดียอยู่มาก วิหารสร้างในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  Place Black Icon วัดมนุหา
  วัดมนุหา

  แสดงออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก

  Place Black Icon วัดกุบยางกี
  วัดกุบยางกี

  ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ ที่โดดเด่นด้วยภาพจิตกรรม ฝาผนัง ที่งดงามที่สุดในพุกาม และยังคงหลงเหลืออยู่ เนื่องจาก รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ ไม่อนุญาตให้นำกล้องบันทึกภาพเข้าไปภายใน วิหาร หรือ พระเจดีย์ ด้วยเกรงว่าแสงจากแฟลชจะทำลายภาพภายในให้เสียหาย ดังนั้น จึงไม่สามารถบันทึกภาพจิตรกรรมที่เขากว่ากันว่า สวยงาม และ ทรงคุณค่าทางศิลปะ ได้

  Place Black Icon เครื่องเขิน
  เครื่องเขิน

  เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทำจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม

  Place Black Icon สะพานไม้อูเบ็ง
  สะพานไม้อูเบ็ง

  สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าโบดอพญา สร้างขึ้นเพื่อข้ามทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร จุดเด่นของสะพานเเห่งนี้นอกจากจะเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเเล้วนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสร้างมาจากไม้สัก ที่รื้อมาจากพระราชวัง เเห่งกรุงอังวะ

  Place Black Icon ทะเลสาบคองตามัน
  ทะเลสาบคองตามัน

  อยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ โดยมีสะพานไม้สักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยงระหว่างเมืองอมรปุระกับเกาะแต๊ะเตหยัง

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ เมนูกุ้งเผา
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง
  • ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ำอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน
  • นำท่านชม เจดีย์มิงกุน หรือเจดีย์จักรพรรดิ เกือบจะครองสถิติเจดีย์ที่มีความใหญ่ที่สุดในโลก หากว่าสามารถสร้างได้สำเร็จตามพระราชหฤทัยของพระเจ้าปดุง กษัตริย์เมียนมาในยุคนั้นแต่ทว่าด้วยปัญหาสงครามและความขัดแย้ง รวมทั้งพระเจ้าปดุง เสด็จสวรรคตเสียก่อน มหาเจดีย์ที่หมายจะสร้างให้สูงถึง 152 เมตร จึงเสร็จสิ้นเพียงแค่ฐานเจดีย์แต่ก็ยังหลงเหลือความยิ่งใหญ่เอาไว้ราว 50 เมตร ขนาดสูงประมาณตึก 10 ชั้น
  • นำท่านชม ระฆังมิงกุน เป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง100 คน
  • นำท่านชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
  • นำท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นตำหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
  • นำท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จากนั้น
  • นำท่านเดินทางสู่ เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความสูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

  ค่ำ

  • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • เข้าสู่พักที่ YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  Place Black Icon เมืองมิงกุน
  เมืองมิงกุน

  อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กม. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนิยมลงเรือจากเมืองมัณฑะเลย์ ล่องไปตามลำน้ำอิรวดี เพื่อไปยังเมืองมิงกุน แต่จริงๆสามารถดินทางโดยรถได้ แต่การเดินทางโดยเรือเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติระหว่างทางด้วย ค่าเรือไป-กลับ ตกลำละ 35,000 จ๊าต เป็นเรือลำใหญ่ นั่งได้เป็น 10-20 คน ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

  Place Black Icon หมู่บ้านมิงกุน
  หมู่บ้านมิงกุน

  หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ำอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน

  Place Black Icon มหาเจดีย์ยักษ์ หรือ เจดีย์มิงกุน
  มหาเจดีย์ยักษ์ หรือ เจดีย์มิงกุน

  การก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคง ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381

  Place Black Icon ระฆังมิงกุน
  ระฆังมิงกุน

  ระฆังมิงกุนมีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน เล่าขานกันมาว่า พระเจ้าปดุงไม่ทรงต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันระฆังใบนี้ถือว่าเป็นระฆังยักษ์ที่เล็กกว่าระฆังแห่งพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว แต่ระฆังเคลมลินนั้นแตกร้าวไปแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษ์ที่สามารถส่งเสียงก้องกังวานได้จริงๆที่เหลืออยู่ในโลก

  Place Black Icon เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)
  เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

  เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

  Place Black Icon พระราชวังมัณฑะเลย์
  พระราชวังมัณฑะเลย์

  พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้โดนระเบิดจากเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวัง ของเก่าขึ้นมา แต่ที่เหมือนวังเก่าก็แค่เพียงโครงสร้างกับ ชื่อเท่านั้น

  Place Black Icon พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์
   พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์

  ที่นี่สร้างสมัยพระเจ้ามิงดง เป็นพระตำหนักที่สร้างจากไม้สักแกะสลักด้วยลวดลายพม่า ปิดด้วยแผ่นทองทั้งหลัง ต่อมาภายหลังพระเจ้าธีบอขึ้นครองราชย์จึงทรงยกตำหนักถวายเป็นวัดให้พระสงฆ์ได้มาศึกษาธรรมะ แม้ตอนนี้ภายนอกพระตำหนักจะไม่ปรากฏความแวววับของแผ่นทองแล้ว แต่หากลองถ่ายภาพด้วยแสงแฟลชภายในพระตำหนัก ภาพที่ออกมาช่างงดงามอร่ามตายิ่งนัก

  Place Black Icon วัดกุโสดอ
  วัดกุโสดอ

  เป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 พระเจ้ามินดง ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบ “พระเจดีย์มหาโลกมารชิน” มีความสูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม

  Place Black Icon ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา
  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา

  เป็นจุดชมวิวสวยงามและมีปูชนียสถานสำคัญๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทั้งดูธรรมชาติ ดูทิวทัศน์อันสวยงามที่สุด และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย์ ได้เกือบทั้งหมด สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์ได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียนมาสัมผัส เที่ยวชมตลอดเวลา

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 • เช้า

  • 04.00 น. นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุตในปี พ.ศ.2327 ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นํ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า
  • (เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก) จากนั้นกลับโรงแรม
  • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
  • นำท่านแวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายใน และภายนอก

  บ่าย

  • 12.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 (บริการอาหารบนเครื่อง)
  • 15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon พระมหามัยมุนี
  พระมหามัยมุนี

  ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพม่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มาประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองค์นี้ พระมหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองค์ที่มีชีวิตจิตใจ ใครที่มากราบไหว้บูชาจะได้รับศรัทธาอันสูงล้ำ เป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ “วัดมหามัยมุนี” หรือชื่อแท้ดั้งเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข่

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์
  ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์

  อยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ ไปทางตอนใต้ เป็น 1 ใน 3 ท่าอากาศยานนานาชาติของ ประเทศพม่า สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศ มีทางวิ่ง (รันเวย์) ซึ่งถือว่ามีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  Place Black Icon เจดีย์หยก/พระเวรสนาเจดีย์
  เจดีย์หยก/พระเวรสนาเจดีย์

  เจดีย์หยก ซึ่งเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระเจดีย์หยกสูงกว่า 20 เมตร เป็นเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งหยกก้อนใหญ่ที่สุดอยู่ใต้ยอดฉัตร เป็นเจดีย์ที่สวยอีก แห่งหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
4 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 SU TIEN SUN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ    
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • ขอสงวนสิทธิ จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
   

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
   

เงื่อนไขวีซ่า


 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า  ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม** ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ


 • รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia (FD)
 • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)
   
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
   
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง

ทัวร์พม่า

Thai AirAsia Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ หรือ วัดกุสินารา | พระมหามัยมุนี | พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ / เจดีย์ชเวนานดอว์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | สะพานไม้อูเบ็ง | เชิดหุ่นกระบอกของพม่า
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว