แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ชิงเต่า + หลายเมือง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ชิงเต่า + หลายเมืองทั้งหมด

ทัวร์จีน ชิงเต่า จี่หนาน 6 วัน 4 คืน ทะเลสาบต้าหมิงหู นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไท่ซาน บิน Shandong Airlines

ทั่วไป
รหัส 9219
ทัวร์จีน - ชิงเต่า + หลายเมือง
6 วัน 4 คืน
Shandong Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
0 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)