Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      สถูปสวยมภูนาถหรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่ 9 แห่งหนึ่งของโลก โดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 กว่าปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวัดนี้คือ ส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรม หรือ Wisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้าน ตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ของหุบเขากาฐมาณฑุ จึงทําให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงาม สถูปแห่งนี้ยังเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาล และยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดู โดยองค์กรยูเนสโกได้ทําการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522