ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย 11 วัน 8 คืน ล่องเรือทะเลสาบเบลด อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12844
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
23 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ล่องเรือทะเลสาบเบลด
ล่องเรือทะเลสาบเบลด
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1100 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)