ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง 4 วัน 3 คืน อุทยานเย่หลิว พระราชวังต้องห้ามกู้กง บิน Thai Smile

ทั่วไป
รหัส 16357
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง
4 วัน 3 คืน
Thai Smile
Thai Smile
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
พิพิธภัณฑ์กู้กง
พิพิธภัณฑ์กู้กง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน