ทัวร์โปแลนด์ วอร์ซอ คราคูฟ 8 วัน 5 คืน พระราชวังลาเซียนกี้ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา บิน

ทัวร์โปแลนด์

Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
ก.ย./ต.ค./พ.ย./ธ.ค.
รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์ | ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์ | ถนน Krakowskie Przedmiescic | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | Colorful city Poland | วิหารจัสนาโกรา | เหมืองเกลือวิลิซก้า | โบสถ์เซ็นต์แมรี่ | ปราสาทวาเวล
฿42,900

ทัวร์โปแลนด์

Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
ก.ย./ต.ค./พ.ย./ธ.ค.
รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์ | ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์ | ถนน Krakowskie Przedmiescic | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | Colorful city Poland | วิหารจัสนาโกรา | เหมืองเกลือวิลิซก้า | โบสถ์เซ็นต์แมรี่ | ปราสาทวาเวล
฿42,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์
ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์
ถนน Krakowskie Przedmiescic
ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
Colorful city Poland
วิหารจัสนาโกรา
เหมืองเกลือวิลิซก้า
โบสถ์เซ็นต์แมรี่
ปราสาทวาเวล
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่
 • ค่ำ

  • 17.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
  • 20.25 น. ออกเดินทาง สู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR835
  • 23.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)


  สนามบินสุวรรณภูมิ
  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สนามบินโดฮา
  สนามบินโดฮา

  เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  สรุป
  -

 • เช้า

  • 01.45 น. นำท่านออก เดินทางสู่กรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR263
  • 05.45 น. เดินทางถึง กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว
  • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองกรุงวอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยัง เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและ ประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน
  • นำชม พระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace พระราชวังที่สร้างแบบสไตล์บาร็อค หรือบางครั้งเรียกว่า วังน้ำ หรือ ว่าพระราชวังบนเกาะ ตั้งอยู่ในสวนลาเซียนกี้ สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของกรุงวอร์ซอบนเนื้อที่กว่า 76 ไร่ใจ กลางเมือง พระราชวังได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยรูปปั้นภาพวาดต่างๆ บนผนัง และพื้นตกแต่งด้วยกระเบื้องสีฟ้าซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งและชมอนุเสาวรีย์ของเฟเดอริกโชแปง นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับ โลก
  • นำท่าน ถ่ายรูปกับภายนอก ปราสาทหลวง Royal Castle ปราสาทอันเก่าแก่นับย้อนหลังไปใน ศตวรรษที่ 14 และยังเป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนด์แต่ถูกทำลายลงในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงที่กองกำลังของนาซีเข้ามายึดครอง ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งชาติของกรุงวอร์ซอและที่แห่งนี้เองยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสร็จจากการประพาสกรุงวอร์ซอ ในปี ค.ศ.1897

  บ่าย

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา Krakow อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองและเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยว และในปี ค.ศ.1978 คราคูฟได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ ปัจจุบันคราคูฟเป็นที่ยอมรับในฐานะเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นเมืองชั้นนำที่มีแบบแผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด์

  กรุงวอร์ซอ
  กรุงวอร์ซอ

  กรุงวอร์ซอ (WARSAW) เมืองหลวงของโปแลนด์ นครอันโอ่อ่าอลังการที่สุดแห่งโลกยุโรปตะวันออก มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปะ, สถาปัตยกรรมอย่างสูงส่งมาแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

  พระราชวังลาเซียนสกี้
  พระราชวังลาเซียนสกี้

  เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ ที่มีสวนอันงดงามล้อมรอบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอว์ ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเมื่อมาถึงโปแลนด์ (พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ ในปี ค.ศ. 1897)

  พระราชวังหลวงวอร์ซอว์
  พระราชวังหลวงวอร์ซอว์

  พระราชวังหลวง Royal Castle ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจัตุรัสเดิมเป็นไม้แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอิฐ เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปล รวมทั้งซาร์จากรัสเซียด้วย และต่อมาเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีก่อนถูกนาซีทำลายในปี ค.ศ. 1994และได้รับการบูรณะใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 70

  เมืองเก่าคราคูฟ
  เมืองเก่าคราคูฟ

  เมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุโรปก็คือ “โปแลนด์” ประเทศที่ว่ากันว่าเป็นเมืองแห่งมิตรไมตรี เมืองแห่งเศรษฐกิจ เมืองแห่งวัฒนธรรม ซึ่งฉันก็ยอมรับในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งในครั้งนี้ฉันขอแนะนำเมืองแห่งวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ นั้นก็คือ “เมืองคราคูฟ” เมืองนี้หากอ่านในแบบโปแลนด์จะออกเสียงว่า “คราคูฟ” (Krakow) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอซอร์ดังปัจจุบัน

  สรุป
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พื้นเมือง
  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่าน ขึ้นเขาวาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ซึ่งมีการสร้างขึ้นใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริย์ซิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมที่เป็นแบบโกธิคได้ถูกไฟไหม้ไปในปี ค.ศ.1499 และถูกไฟไหม้อีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 16 จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาร็อคถ่ายรูปกับป้อมปราการบาร์บากัน Krakow Barbacan สร้างขึ้นเพื่อป้องกันรักษาเมือง แนวกำแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและชมประตูเข้าเมืองฟลอเรนเกท ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 และ
  • นำท่านชม ภายนอกของโบสถ์เซ้นต์แมรี่ โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองคราคูฟ แท่นบูชาทำด้วยไม้แกะสลักและชมอาคารการค้าผ้าในอดีตและถือเป็นจุดหลักของการค้าสมัยนั้น จวบจนปัจจุบันอาคารนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง และให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อของที่ระลึกจากที่นี่
  • นำท่าน แวะเลือกซื้อสินค้าจาก Galeria Krakowska สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่หรือ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ

  บ่าย

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านชมความงามและเงียบสงบของ ย่านชนบทแห่งโปแลนด์
  • นำท่านเข้าชม ค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมันต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซีนำเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสู่เมืองเอาท์ชวิตซ์ที่ใช้เป็นค่ายกักกันและใช้เป็นที่ประหารด้วยแก๊สพิษรมควันกว่า 1.5 ล้านคน
  • นำท่าน ชมการแสดงภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาไว้ภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคารและของใช้ของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามีน้ำหนักรวมกว่า 7 ตันและชมห้องอาบน้ำ ห้องที่พวกนาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่
  • พร้อมชมภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายทำโดยทหารรัสเซียเมื่อครั้งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน ว่ากันว่า ณ สถานที่นี้มีผู้เสียชีวิตกว่า1.5 ล้านคนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว
  • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเมืองคราคูฟ (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 1 ชั่วโมง)

  เนินเขาวาเวล
  เนินเขาวาเวล

  เนินเขาวาเวล (Wawel Hill) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวิสทูล่าด้วยความสูงประมาณ 228 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงและวิหารวาเวล

  ปราสาทวาเวล
  ปราสาทวาเวล

  ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรปซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์

  โบสถ์เซ็นต์แมรี่
  โบสถ์เซ็นต์แมรี่

  โบสถ์เซ็นต์แมรี่ (Mariacki Church) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบูชาทำด้วยด้วยไม้แกะสลักมา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ชมอาคารการค้าผ้าในอดีต (Cloth Hall) และถือ ว่าเป็นจุดหลักทางการค้าในสมัยนั้น กระทั่งจวบจนสมัยนี้อาคารนี้ก็ยังใช้ เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง

  ร้านช้อปปิ้ง Galeria Krakowska
  ร้านช้อปปิ้ง Galeria Krakowska

  เป็นแหล่งช้อปปิ้งสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่หรือ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ

  เมืองออชเฟียนชิม
  เมืองออชเฟียนชิม

  เมืองออชเฟียนชิม (OSWIECIM) ระลึกถึงประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่สุดของโลก ที่ค่ายกักกันออสวิทซ์ ซึ่งสังหารชีวิตชาวยิวทั่วยุโรปนับล้านคน


  ค่ายออสวิทซ์
  ค่ายออสวิทซ์

  ค่ายออสวิทซ์ – เบียร์เคเนา (AUSCHWITZ – BIRKENAU) 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามปกติมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ จะเป็นมรดกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสมบัติทางธรรมชาติ เช่น ที่ห้วยขาแข้งของไทย แต่มรดกโลกที่ออสวิทซ์เป็นมรดกโลกที่แสดงถึงความโหดเหี้ยมของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเปิดเผยออกมาทั่วโลกจะต้องตะลึง และคาดไม่ถึงว่ามนุษย์เราจะสามารถทำทารุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ถึงขนาดนี้ ค่ายออสวิทซ์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี” หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กับค่ายแห่งนี้ มีเหยื่อความโหดของนาซีที่รอดชีวิตเพียง 60,000 กว่าคนเท่านั้น

  เมืองคราคูฟ
  เมืองคราคูฟ

  เมืองที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรม แบบนีโอคลาสสิซึ่ม, แบบเรอเนซองส์, แบบโกธิค, แบบบาร็อค และแบบเบลลา อีโปค์ ด้วยกันอย่างกมลกลืนและน่ามหัศจรรย์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยว่า ทำไมคราคูฟจึงเป็นเมืองแรกๆที่ถูกบันทึกลงใน บัญชีรายชื่อมรดกโลกที่สำคัญในด้าน วัฒนธรรม

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา Wieliczka Royal Salt Mine เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบใยช่วงศตวรรษที่ 13 มีเรื่องเล่าเป็นตำนานว่า นำท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปีที่แล้ว มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ท่านจะได้ทึ่งกับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือที่มีทั้ง ห้องโถง โบสถ์เซ้นต์กิงก้า เป็นห้องขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียที่ทำจากเกลือ สองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือตามแบบผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี ท่านจะได้สัมผัสกับปติมากรรมแกะสลักโดยรอบห้องโถงขนาดใหญ่อย่างวิจิตรตระการตา สมควรแก่เวลา
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์บนฝั่งแม่น้ำวาร์ตา เป็นชุมทางรถไฟ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เหล็กกล้า เหล็ก ผลิตภัณฑ์อาหาร เมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่มั่งคั่งในศตวรรษที่ 10 ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกำลังฝ่ายเยอรมัน และยังเป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

  บ่าย

  • นำท่าน ถ่ายรูปจากภายนอกวิหารและ เข้าชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดำ หรือ Black Madonna ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสต์รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อกันมา ตัวโบสถ์สร้างในช่วงศตวรรษที่ 14 โดยการบริจาคที่ดินจากท่านดุ๊กแห่งโอปอล พร้อมทั้งได้มอบรูปที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Black Madonna ซึ่งในขณะที่มอบให้ ภาพนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วเช่นกัน จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทม์ และตัววิหารได้รับการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิค ดังนั้นในปีหนึ่งๆ จะมีนักบุญหลายล้านคนจากทั่วโลกมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้

  เหมืองเกลือวิลิซก้า
  เหมืองเกลือวิลิซก้า

  ตั้งอยู่ที่เมืองวิลิชก้า ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของโปแลนด์ และอยู่ห่างจากเมืองคราครูฟไปประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประวัติการทำเหมืองยาวนานมากว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 งานเหมืองแร่ถูกยกเลิกในปี 1996 เนื่องจากราคาเกลือต่ำและน้ำท่วมเหมือง อุโมงค์ในเหมืองนี้มีขนาดใหญ่มาก ประกอบไปด้วย 9 ชั้นลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใต้ดินรวมกว่า 300 กิโลเมตร มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทำเหมืองแร่ แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแร่จากสมัยกลางจนถึงยุคปัจจุบัน ในปี 1978 เหมืองแห่งนี้ได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกโลก (UNESCO's 1st World List of Cultural and Natural Heritage )

  เมืองเชสโตโชว่า
  เมืองเชสโตโชว่า

  เมืองเชสโตโชว่า (CZESTOCHOWA) เมืองโบราณของประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวาร์ต้า เมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป

  วิหารจัสนาโกรา
  วิหารจัสนาโกรา

  วิหารจัสนา โกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชอีกด้วย ซึ่งคุณพ่อออกัสตินนำผู้คนต่อต้านการยึดครองของชาวสวีเดน สำเร็จในปี ค.ศ. 1665 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้เห็นนักแสวงบุญหลายล้านคนมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  Arche Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw เมืองมีความหลากหลายและเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  บ่าย

  • นำท่านผ่าน ชมอดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นซิลิเซีย ที่เคยถูกครอบครองโดยราชวงศ์ต่างๆ ก่อนถูกควบรวมกับโปแลนด์ในปี ค.ศ.1945 ต่อมาชาวโปลจากฝั่งตะวันออกหลั่งไหลเข้ามาอยู่ที่วรอท-ซวัฟเป็นจ่านวนมาก และได้นำวัฒนธรรมหลายอย่างมาเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1980 ช่วงเศรษฐกิจตกต่่าแรงงานได้ไปรวมกันสไตรค์ที่
  • เมืองกดานคซ์ นำโดย เลค วาเวนซา ต่อมาวร็อตสวัฟถูกตั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ ท่านสามารถถ่ายรูปกับออสตรอฟ ทูมสกี Ostrow Tumski หรือเกาะมหาวิหาร เป็นฉากหลัง สร้างโดยบิช็อปคนแรกแคว้นซิลิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้างก่อนการสร้างพระราชวัง จึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน
  • นำท่านชมความงามของเมืองเก่าที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)
  • นำท่าน ถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันใน จัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวร็อตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นนำของโลก ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาได้เคยศึกษาอยู่ที่นี่ ในยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้ และเพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย


  เมืองรอตสวาฟ
  เมืองรอตสวาฟ

  เป็นเมืองหลักของจังหวัดดอลนือชล็อนสก์ ประเทศโปแลนด์ และถือว่าเป็นที่นัดพบสำคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา และมากไปกว่านั้น เมืองวรอตสวัฟใกล้เขตชายแดนของสองประเทศ นั่นคือชายแดนติดกับสาธารณรัฐเช็ก และชายแดนติดกับประเทศเยอรมนี

  มหาวิหารออสตรอฟทูมสกี
  มหาวิหารออสตรอฟทูมสกี

  ออสตรอฟ ทูมสกี หรือเกาะมหาวิหาร เป็นฉากหลัง สร้างโดยบิช็อปคนแรกแคว้นซิลิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้างก่อนการสร้างพระราชวัง จึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน

  Colorful city Poland
  Colorful city Poland

  ชมความงามของเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)

  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า

  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจุดหนึ่ง ของประเทศโปแลนด์ ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมีจิตรกรให้ผู้ที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ

  มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ
  มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ

  มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง วรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันรองรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกว่า 40,000 คน ในอดีตยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Novotel Wroclaw City Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็นของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815

  บ่าย

  • นำท่านเดินเล่น ชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดี ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ในบริเวณ ศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบัน กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย
  • นำท่าน แวะถ่ายรูป กับ แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910
  • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล อีกหนึ่งปราสาทที่ มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูก ใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์หอศิลป์ สมควรแก่เวลา
  • นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชั่วโมง) นครหลวงของโปแลนด์นครหลวงของโปแลนด์

  เมืองพอซนัน Poznan
  เมืองพอซนัน Poznan

  เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็น ของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตาเมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นหนึ่งในเมืองที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย

  จัตุรัสใจกลางเมืองวอร์ซอร์
  จัตุรัสใจกลางเมืองวอร์ซอร์

  ในสมัยคอมมิวนิสต์จัตุรัสแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า Piłsudski Square ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Victory Square ในเวลาต่อมา บริเวณนี้ใช้เป็นสถานที่เดินสวนสนามของกองทัพโปแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นที่ตั้งของสุสานทหารนิรนาม และเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติหลายเหตุการณ์

  ปราสาทอิมพีเรียล
  ปราสาทอิมพีเรียล

  ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์

  กรุงวอร์ซอ
  กรุงวอร์ซอ

  กรุงวอร์ซอ (WARSAW) เมืองหลวงของโปแลนด์ นครอันโอ่อ่าอลังการที่สุดแห่งโลกยุโรปตะวันออก มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปะ, สถาปัตยกรรมอย่างสูงส่งมาแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

  แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่า
  แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่า

  แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่า ที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารพื้นเมือง
  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อาหารจีน
  Holiday Inn Express Warsaw Airport หรือระดับเทียบเท่า

 • เช้า

  • นำท่าน ถ่ายรูปภายนอกนำท่านเข้าชม พระราชวังวิลาเนาหรือวิลา เนาสกี้ Wilanow Palace เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในอำเภอวิลาเนา ในกรุงวอร์ซอ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และพระราชวังแห่งนี้ รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้และได้ทำหน้าที่เตือนความทรงจำของวัฒนธรรมให้กับชาวโปแลนด์ และยังเป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญที่สุดของโปแลนด์ ที่นี่เป็นทั้งพระราชวังและพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1805 เป็นที่เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศิลปะมรดกของชาติ
  • นำท่าน ชมกรุงวอร์ซอ นอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
  • ชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีอายุย้อนไปในศตวรรษที่ 14 อาคารส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างอาคารของพ่อค้าที่ร่ำรวยในช่วงศตวรรษที่ 17 ทำให้ ด้านหน้าของอาคาร ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรและตกแต่งตามความชอบของเจ้าของมีทั้งแบบโกธิคเรอแนส ซองส์ บาร็อคและ แบบนีโอคลาสสิค จากนั้นนำท่านชมเมืองวอร์ซอ
  • ผ่านชมถนนที่สวยงามที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงวอร์ซอ Nowy Swiat Street และถนนสายประวัติศาสตร์ Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกับ เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์แอนนา มหาวิทยาลัยวอร์ซอ มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดกรุงวอร์ซอ และนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังต่างๆ
  • นำชมโบสถ์ เซ้นต์ จอห์น คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ โบสถ์นี้เป็น 1 ใน 3 ของมหาวิหารในกรุงวอร์ซอ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ทางด้านวัฒนธรรม
  • นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโปแลนด์
  • ชมย่านชุมชนชาวเมืองเก่าซึ่งประกอบไปด้วยปราสาท แบบโกธิคและอนุเสาวรีย์ของกษัตริย์ซิกิซมันด์ ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและมีความโดดเด่น มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์
  • ชมจัตุรัสปราสาท Castle Square ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารประสาทต่างๆ รูปร่างของอาคารต่างๆ ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังจากทุบกำแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรง กลางเป็นอนุเสาวรีย์กษัตริย์ซิกิซมันด์ที่ 3 ที่ทรงย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสู่กรุงวอร์ซอ

  บ่าย

  • ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการวอร์ซอ ด่านปราการรูปครึ่งวงกลมหรือป้อมปราการแห่งประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยล้อมรอบกรุง วอร์ซอเอาไว้ โดยตัวป้อมนี้ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่ และ
  • เดินเล่น ชม อาคาร โบสถ์ โฮลี่ครอส และโบสถ์คาร์มิไลท์ และให้ท่านเดินเล่น
  • ชมย่านตลาดเก่า ย่านท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุด โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ที่ย่านตลาดเก่านี้
  • จัตุรัสที่มีรูปปั้นนางเงือกถือโล่ห์กับดาบ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เป็นพี่น้องกันว่าย น้ำเล่น ตัวหนึ่งว่ายไปที่เดนมาร์กส่วนอีกตัวว่ายมาที่โปแลนด์แล้วโดนชาวประมงจับได้ และถูกนำมาแสดง โชว์จนมีชายคนหนึ่งมาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมืองให้ ปลอดภัย รูปปั้นนางเงือกนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอด้วย ให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า ต่างๆ
  • จากย่านนี้ (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรือเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกพื้นเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
  • 14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงวอร์ซอ
   18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR260

  พระราชวังวิลานอฟ
  พระราชวังวิลานอฟ

  พระราชวังวิลานอฟ (WILANOW PALACE) พระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่ในย่านวิลานอฟ (Wilanow district) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยพระราชวังวิลานอฟถูกสร้างขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (king John III Sobieski) ปัจจุบันพระราชวังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมแก่สาธารณะเป็น ครั้งแรกในโปแลนด์

  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า

  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจุดหนึ่ง ของประเทศโปแลนด์ ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมีจิตรกรให้ผู้ที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ

  ถนน Krakowskie Przedmiescic
  ถนน Krakowskie Przedmiescic

  Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกัน เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์แอนนา

  มหาวิทยาลัยวอร์ซอร์
  มหาวิทยาลัยวอร์ซอร์

  มหาวิทยาลัยวอร์ซอมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดกรุงวอร์ซอ บริเวณด้านข้าง และนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังต่างๆ

  โบสถ์เซ้นต์จอห์นโปแลนด์
  โบสถ์เซ้นต์จอห์นโปแลนด์

  โบสถ์เซ้นต์จอห์น คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ โบสถ์นี้เป็น 1 ใน 3 ของมหาวิหารในกรุงวอร์ซอ ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ทางด้านวัฒนธรรม

  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
  ย่านจัตุรัสเมืองเก่า

  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากจุดหนึ่ง ของประเทศโปแลนด์ ด้วยสีสันของตึกในแบบยุโรปตะวันออกแท้ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านรวงเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านขายของที่ระลึก และยังมีรถม้าคอยอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว และยังมีจิตรกรให้ผู้ที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ แวะเข้ามาใช้บริการ

  จัตุรัสโบราณ / ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่
  จัตุรัสโบราณ / ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่

  เป็นจัตุรัสกลางเมืองอันเป็นดังหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีจุดเด่นที่ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปชื่อ “ซูเคียนนีส” (Sukiennice) ที่ซึ่งสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ดังใจปรารถนาเลยก็ว่าได้

  ป้อมปราการ Kraków
  ป้อมปราการ Kraków

  ป้อมปราการ (Barbakan) อีกจุดหนึ่งที่สำคัญ มีอายุกว่า 600 ปีแล้ว ทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาเมืองมาจนบัดนี้ รอบๆเมืองเก่าจะโอบไปด้วยสวนสาธารณะ จะมีคนมานั่งพักผ่อน ออกกำลังกายกัน ป้อมปราการ (The Barbican)อายุกว่า 600 ปีปกปักษ์รักษาเมืองที่หลงเหลืออยู่

  โบสถ์โฮลี่ครอส
  โบสถ์โฮลี่ครอส

  อาคารโบสถ์โฮลี่ครอสใกล้ๆกันเป็นโบสถ์คาร์มิไลท์ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์กางเขนศักดิ๋สิทธิ์ (Holy Cross Church) เป็นโบสถ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งกรุงวอร์สถาปัตยกรรมเป็นแบบบารอค

  ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์
  ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์

  ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของย่านเมืองเก่าวอร์ซอ โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ

  รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์
  รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์

  ย่านตลาดเก่านี้จะมีจัตุรัสที่มีรูปปั้นนางเงือกถือโล่ห์กับดาบ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เป็นพี่น้องกันว่าย น้ำเล่น ตัวหนึ่งว่ายไปที่เดนมาร์กส่วนอีกตัวว่ายมาที่โปแลนด์แล้วโดนชาวประมงจับได้ และถูกนำมาแสดง โชว์จนมีชายคนหนึ่งมาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมืองให้ ปลอดภัย รูปปั้นนางเงือกนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอด้วย

  สรุป
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  -

 • เช้า

  • 00.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
  • 01.55 น. นำท่านออก เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR980

  บ่าย

  • 12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

  สนามบินโดฮา
  สนามบินโดฮา

  เป็นท่าอากาศยานแห่งเดียวในประเทศกาตาร์ ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา และยังเป็นท่าอากาศยานหลักของกาตาร์แอร์เวย์

  สนามบินสุวรรณภูมิ
  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารเพื่อคุณ
มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 -
2 Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า
3 Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า
4 Arche Hotel หรือระดับเทียบเท่า
5 Novotel Wroclaw City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
6 Holiday Inn Express Warsaw Airport หรือระดับเทียบเท่า
7 -
8 -

ช่วงเวลาการเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส 29 ก.ย. 18 ส 6 ต.ค. 18 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900
วันหยุด : ส. / อา. / ส.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿42,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿49,800
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿42,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿42,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 13 ต.ค. 18 ส 20 ต.ค. 18 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900
วันหยุด : ส. / อา. / ส.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿42,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿49,800
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿42,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿42,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 20 ต.ค. 18 ส 27 ต.ค. 18 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900
วันหยุด : ส. / อา. / อ. (วันปิยมหาราช) / ส.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿42,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿49,800
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿42,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿42,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 27 ต.ค. 18 ส 3 พ.ย. 18 ฿42,900 ฿42,900 ฿42,900
วันหยุด : ส. / อา. / ส.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿42,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿49,800
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿42,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿42,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 3 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. 18 ฿41,300 ฿41,300 ฿41,300
วันหยุด : ส. / อา. / ส.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿41,300
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿47,200
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿41,300
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿41,300
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ส 1 ธ.ค. 18 ส 8 ธ.ค. 18 ฿43,900 ฿43,900 ฿43,900
วันหยุด : ส. / อา. / พ. (วันพ่อแห่งชาติ) / ส.
ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 - 3 คน) ฿43,900
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ฿49,800
เด็ก (เพิ่มเตียง) ฿43,900
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง) ฿43,900
จองทัวร์ช่วงเวลานี้
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ทัวร์โปแลนด์

Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
ก.ย./ต.ค./พ.ย./ธ.ค.
รูปปั้นนางเงือกย่านโปแลนด์ | ย่านตลาดเก่าวอร์ซอว์ | ถนน Krakowskie Przedmiescic | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | ย่านจัตุรัสเมืองเก่า | Colorful city Poland | วิหารจัสนาโกรา | เหมืองเกลือวิลิซก้า | โบสถ์เซ็นต์แมรี่ | ปราสาทวาเวล
฿42,900
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.