Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17260
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
30%
17260 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น13,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18388
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
33%
18388 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เมืองไทเป 4 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป
7
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
20,999
เริ่มต้น13,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18389
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
29%
18389 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
20,999
เริ่มต้น14,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17253
17253 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
17,990
เริ่มต้น16,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17449
17449 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17374
17374 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17469
17469 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง วัดหลงซาน 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
สักการะเทพเจ้ากวนอู สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง วัดหลงซาน
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17690
17690 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ตึกไทเป 101 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17499
17499 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือต้ันสุ่ย สะพานแห่งความรัก 4 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือต้ันสุ่ย สะพานแห่งความรัก
3
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น19,999
ทั่วไป
รหัส 17419
17419 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง 4 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
20,999
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17365
17365 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17389
17389 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17309
17309 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านฮิโนกิ 5 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ
8
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
22,888
เริ่มต้น20,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17478
17478 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน นั้งรถไฟอาลีซาน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
นั้งรถไฟอาลีซาน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น20,999

ข้อมูลไทเป

ไทเป เป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ ไต้หวัน ถือเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเจริญทางด้านต่างๆ ของไต้หวันเลยทีเดียว ไทเปนับเป็นเมืองที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย มีเครือข่ายรถไฟใต้ดินที่เรียกได้ว่าค่อนข้างครอบคลุม ไต้หวันเคยเป็นเกาะขนาดไม่ใหญ่และเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเคตากาลัน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะค้นพบเกาะนี้และเรียกที่นี่ว่า ‘ฟอร์โมซา’ ซึ่งแปลว่าเกาะแสนสวย จนกระทั่งมีชาวจีนเริ่มย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากบนเกาะนี้ในช่วงยุคศตวรรษที่ 18 จนกระทั่งมีการก่อตั้งเมืองไทเปขึ้นเป็นเมืองเอกของไต้หวันในช่วงประมาณปลายยุคศตวรรษที่ 19 ก่อนที่ไต้หวันจะตกอยู่ในการปกครองของญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทเป กลายเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นปกคลุมอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวัฒนธรรมอาหาร จนบางคนถึงกับขนานนามให้ที่นี่เป็น ‘ลิตเติ้ล เจแปน’ เลยทีเดียว ดังนั้น หากคุณไปไทเปกันเมื่อไหร่ จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะพบเห็นอาหาร ร้านค้า และบรรยากาศที่คล้ายกับกำลังได้เดินอยู่ใน ญี่ปุ่น เลยทีเดียว แต่ข้อดีคือที่นี่มีค่าครองชีพที่ถูกกว่าในญี่ปุ่นค่อนข้างมาก และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศไทย ทำให้การมาท่องเที่ยวไต้หวันหรือทัวร์ไทเปนั้น ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้คุณต้องถึงกับปวดหัว และด้วยความที่เป็นเมืองซึ่งเก่าแก่และมีอายุกว่า 130 ปี ทำให้ไทเปเป็นเมืองที่มีความผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์โบราณและวัฒนธรรมสมัยใหม่สุดไฮเทคได้อย่างลงตัว และกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร การเลือกมาทัวร์ไทเปจึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจ และสร้างสีสันให้กับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอน

ตัวอย่างทัวร์ไทเปที่น่าสนใจ

ทัวร์ไทเป - ราคาดี แฮปปี้ครบทุกแหล่งเช็คอิน

นี่คือทัวร์ไทเปที่จะพาคุณไปสัมผัสกับจุดเช็คอินสำคัญแบบครบรสในราคาสบายๆ เริ่มจากการไปสัมผัสความสวยในทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองเถาหยวน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อันประกอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของผืนน้ำใสแจ๋วท่ามกลางขุนเขาและอากาศเย็นสบาย จากนั้นพาคุณไปสักการะอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตั้งอยู่ในวัดบนเนินเขาบริเวณริมทะเลสาบ ก่อนไปกราบเทพกวนอูและรูปปั้นขงจื๊อซึ่งถือเป็นเทพแห่งปัญญากันที่วัดเหวินอู่ ต่อด้วยการไปแวะชิมชาอู่หลงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน แล้วพาคุณไปเดินเล่นกันที่ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดโบราณอายุกว่าร้อยปี วันต่อมามุ่งหน้าไปเยือนเมืองไทเป ให้คุณแวะชิมพายสับปะรดอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นมุ่งหน้าสู่อุทยานเหย่หลิ่ว ซึ่งเต็มไปด้วยโขดหินรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำทะเล ก่อนพาคุณเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง ซึ่งเป็นชุมชนอันเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนในสไตล์จีนโบราณ งดงามด้วยแสงจากโคมไฟสีแดง และเป็นแหล่งรวมของอาหารขึ้นชื่อรวมถึงร้านขายสินค้ามากมาย แล้วไปเยี่ยมชมศูนย์เจอร์เมเนียม ต่อด้วยการไปเยือนอนุสรณ์เจียงไคเช็ค อันเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของไต้หวันที่ต้องแวะมา ก่อนไปเดินเล่นเลือกหาสินค้าข้าวของหลากหลายกันในตลาดซีเหมินติงเป็นการปิดท้าย ทัวร์ไทเปทริปนี้ได้เห็นไฮไลท์กันแบบจุใจในราคาสบายกระเป๋าจริงๆ

ทัวร์ไทเป - เถาหยวน ช้อปปิ้งจุใจ เที่ยวชมไฮไลท์กันสุดเพลิน

ทัวร์ไทเปทริปนี้ เชื่อว่าจะทำให้คนชอบช้อปแฮปปี้กันได้อย่างแน่นอน เริ่มต้นทริปกันด้วยการไปเช็คอินไฮไลท์ของไต้หวันถึงสองแห่ง ทั้งการชมความงดงามแปลกตาของหินนานารูปแบบกันที่อุทยานเหย่หลิ่ว ซึ่งเป็นแหลมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล และไปเดินเล่นชมความสวยของหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง ซึ่งมีทั้งร้านอาหารและร้านค้ามากมาย ให้คุณได้เดินเล่นกันในบรรยากาศสวยๆ แบบดั้งเดิม ก่อนเดินทางไปเยือนเมืองผิงซี แวะชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ และสัมผัสประสบการณ์ปล่อยโคมลอย รวมถึงเดินเล่นบริเวณถนนเลียบเส้นทางรถไฟ จากนั้นไปชมสะพานแขวน Jing-an ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองผิงซี แล้วไปแวะชมของดีไต้หวันอย่างขนมพายสับปะรด ก่อนไปปิดท้ายวันกันด้วยการเดินช้อปในตลาดซื่อหลิน ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทเป แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียม แล้วไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของไต้หวัน ซึ่งที่นี่คุณจะได้ชมพิธีการเปลี่ยนเวรยามอันน่าสนใจ ต่อด้วยการไปเช็คอินกับอีกหนึ่งไฮไลท์อย่างตึกไทเป 101 จากนั้นไปแวะช้อปในศูนย์เครื่องสำอาง ไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลงซันซื่อ ที่มีอายุกว่า 300 ปี ก่อนไปช้อปกันต่อให้จุใจที่ตลาดซีเหมินติงเป็นการส่งท้าย ทัวร์ไทเปทริปนี้สะดวกสบายและรับรองได้ว่าสายช้อปต้องเพลิน

ทัวร์ไทเปสุดเพลิน เดินเล่นหมู่บ้านโบราณ แช่ออนเซ็นแบบไต้หวันกันชิลล์ๆ

หากคุณมองหาทัวร์ไทเปในบรรยากาศใหม่ๆ เชื่อว่าทริปนี้อาจจะตรงใจคุณเลยทีเดียว ประเดิมทริปกันที่เมืองเป่ยโถว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อนของไต้หวัน โดยจะพาคุณไปเดินเล่นกันในพิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว ต่อด้วยการให้คุณได้แวะแช่น้ำร้อนกันแบบสุดผ่อนคลาย แล้วไปเยือนซื่อหลินกวนตี๋ หรือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ก่อนไปชมร้านเครื่องประดับเจอร์เมเนียม ซึ่งเชื่อกันว่าส่งผลดีต่อสุขภาพ แวะกราบพระที่วัดหลงซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน แล้วไปช้อปปิ้งกันให้สะใจในตลาดซีเหมินติง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสยามสแควร์ของไต้หวัน ที่มีสินค้าให้คุณได้เลือกซื้อหากันอย่างหลากหลาย วันรุ่งขึ้นไปเดินเล่นกันต่อในหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเช็คอินไฮไลท์และเป็นที่รวมของร้านอาหารและร้านค้ามากมายให้คุณได้ช้อปได้ชิมแบบสุดชิลล์ ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองผิงซี ที่มีเส้นทางรถไฟอันเก่าแก่และเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ซึ่งเป็นเทศกาลลอยโคมที่จัดขึ้นในช่วงตรุษจีนของทุกปี แล้วเข้าเมืองมาเช็คอินกันต่อที่ไฮไลท์อย่างตึกไทเป 101 แวะชิมแวะช้อปที่ร้านพายสับปะรดอันขึ้นชื่อ และศูนย์เครื่องสำอาง จากนั้นมุ่งหน้าไปส่งท้ายทริปกันยังตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เชื่อว่าทัวร์ไทเปทริปนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสทั้งความสนุกและสบาย แล้วยังได้เห็นไต้หวันในรูปแบบใหม่ๆ กันอย่างแน่นอน

ทัวร์ไทเป - ไทจง เที่ยวชมสารพัดไฮไลท์ ในหลายบรรยากาศแบบไม่จำเจ

หากคุณมองหาทัวร์ไทเปที่จะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศที่แปลกตาและหลากหลาย นี่อาจจะเป็นทริปที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้พอดี โดยทริปนี้จะเริ่มต้นกันที่เมืองไทจง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไต้หวัน ประเดิมที่แรกกันด้วยร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า ซึ่งเป็นร้านไอศกรีมชื่อดังที่ตกแต่งโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวในหนังสือแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ ก่อนไปเดินช้อปเดินชิลล์กันต่อที่ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ตามมาด้วยการเดินทางไปเยือนหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านสุดชิคที่เต็มไปด้วยงานสตรีทอาร์ตแสนน่ารัก จากนั้นไปล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ซึ่งอยู่ ณ วัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาริมทะเลสาบ และไปกราบเทพเจ้ากวนอูและขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญากันต่อที่วัดเหวินหวู่ ก่อนเปลี่ยนบรรยากาศไปชม CONA’S CHOCOLATE CASTLE ปราสาทแบบยุโรปสุดน่ารักที่สร้างขึ้นโดยครอบครัวเจ้าของโรงงานช็อคโกแลต ต่อด้วยการพาคุณไปเดินเล่นในตลาดปลาไทเป ซึ่งมีอาหารทะเลสดใหม่มากมายให้ได้เลือกชิมกัน แล้วไปแวะชิมพายสับปะรดอันเป็นของฝากขึ้นชื่อในไทเป ต่อด้วยการเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง เนื่องจากมีทั้งความสวยงามและร้านรวงหลากหลายให้ได้เดินช้อปเดินชิลล์กัน จากนั้นไปเยือนอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ซึ่งมีหินรูปร่างงดงามแปลกตาให้ชมกันได้แบบสุดเพลิน ก่อนไปเดินช้อปกันยาวๆ ที่ร้านเครื่องประดับเจอร์เมเนียม ร้านเครื่องสำอาง และตลาดซีเหมินติง แล้วพาคุณไปเช็คอินกันที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค และตึกไทเป 101 กันเป็นการปิดท้าย ทัวร์ไทเปทริปนี้น่าจะสร้างความสุขและความประทับใจให้ใครหลายคนได้อย่างแน่นอน

ทัวร์ไทเปแบบสบายๆ ล่องเรือ นั่งรถไฟ เที่ยวชมไฮไลท์ในไต้หวันกันได้แบบสุดชิลล์

หากใครกำลังมองหาทัวร์ไทเปที่สะดวกสบายและให้ความรู้สึกสุดชิลล์ นี่อาจจะเป็นทริปท่องเที่ยวที่ถูกใจคุณเลยเชียวละ เริ่มออกสตาร์ทกันด้วยการล่องเรือยอร์ชส่วนตัวชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งคุณได้จะมีโอกาสแวะกราบอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ซึ่งอยู่ในวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาริมทะเลสาบ ต่อด้วยการไปกราบเทพเจ้ากวนอูและเทพแห่งปัญญาขงจื๊อ รวมถึงเฒ่าจันทราเทพแห่งความรัก จากนั้นแวะชิมชาอู่หลง แล้วมุ่งหน้าสู่เมืองเจี้ยอี้ ให้คุณได้นั่งรถไฟชมความงดงามของธรรมชาติอันน่าตื่นตาที่อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ต่อด้วยการไปแวะชิมพายสับปะรด และเดินเล่นในตลาดฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดและข้าวของมากมาย ก่อนเดินทางไปเช็คอินกับไฮไลท์สำคัญของไต้หวันอย่างตึกไทเป 101 แวะเดินเล่นร้านเครื่องประดับเจอร์เมเนียมและร้านเครื่องสำอาง แล้วเดินทางไปยังอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะไหว้พระที่วัดหลงซานซื่อ ต่อด้วยการไปช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงเป็นการส่งท้าย ทัวร์ไทเปทริปนี้ถูกใจคนที่หลงใหลบรรยากาศแบบธรรมชาติกันชัวร์ๆ 

ทัวร์ไทเปเอาใจสายธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบ ชมความงามของอุทยานแห่งชาติถึงสองแห่ง

ถ้าคุณมองหาทัวร์ไทเปที่จะพาคุณไปเพลินกับความสวยของธรรมชาติกันแบบเต็มๆ ตา เชื่อว่าทริปนี้น่าจะเป็นโปรแกรมการเดินทางที่ถูกใจคุณ ประเดิมทริปกันด้วยการล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีธรรมชาติสวยจนได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน แล้วไปต่อด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดพระถังซัมจั๋งและวัดเหวินอู่ ให้คุณได้กราบอัฐิพระถังซัมจั๋งและเทพเจ้ากวนอู รวมถึงเทพแห่งปัญญาขงจื๊อ ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองเจียอี้ แวะเดินเล่นตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว ชิมชาอู่หลงในร้านดัง ก่อนเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย แล้วเดินทางไปยังเมืองไท่จง เดินชมตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนสุดฮ้อตของไต้หวัน จากนั้นแวะชิมพายสับปะรด ชมศูนย์เครื่องประดับเจอร์เมเนียม ต่อด้วยการไปเยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง ซึ่งมีพร้อมทั้งความสวยงามรวมถึงร้านรวงที่หลากหลาย ก่อนเดินทางไปเยือนอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินรูปร่างแปลกตาอันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมาย จากนั้นพาคุณนั่งรถไฟ TRA ไปยังเมืองฮัวเหลียน เพื่อไปเยือนอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซึ่งเต็มไปด้วยจุดชมธรรมชาติแสนอลังการมากมาย ปิดท้ายด้วยการไปเดินชมร้านเครื่องสำอางและตลาดซีเหมินติง เพื่อเลือกช้อปปิ้งข้าวของติดไม้ติดมือกลับเมืองไทย มั่นใจว่าทัวร์ไทเปทริปนี้ทำให้สายธรรมชาติประทับใจกันได้แบบสุดๆ อย่างแน่นอน

ทัวร์ไทเปสำหรับสายวัฒนธรรม สัมผัสแง่มุมหลากหลายของไต้หวันครบครันทุกมุมมอง

นี่คือทัวร์ไทเปที่จะพาคุณเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่อันหลากหลาย และดื่มด่ำกับรูปแบบของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไต้หวันในบรรยากาศที่แตกต่างกันไปแบบไม่ซ้ำ เริ่มจากการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติรอบๆ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิพระถังซัมจั๋ง ณ วัดริมทะเลสาบ แล้วไปกราบเทพเจ้ากวนอูและขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญากันที่วัดเหวินหวู่ ต่อด้วยการไปชมความงดงามของอุทยานแห่งชาติอาลีซานด้วยการนั่งรถไฟ แวะไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ ก่อนเปลี่ยนอารมณ์ไปชมร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า ซึ่งโด่งดังด้วยการตกแต่งร้านในธีมแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ แล้วไปเดินเล่นสบายๆ กันในตลาดฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน จากนั้นเดินทางไปเยือนหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสตรีทอาร์ตแสนน่ารัก ก่อนพาคุณไปเดินเล่นในฟาร์มแกะชิงจิง ซึ่งให้อารมณ์เหมือนอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นพาคุณนั่งกระเช้าไฟฟ้าไปเยือนหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน ให้คุณได้เพลินกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลายและสนุกไปกับเกมหรือเครื่องเล่นที่มีให้บริการ แล้วแวะชิมขนมร้านพายสับปะรดระหว่างทางสู่เมืองไทจง ต่อด้วยการไปชมตึกไทเป 101 ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญ แล้วไปเพลินกับการเดินชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของจีนโบราณอายุหลายพันปีเอาไว้นับแสนชิ้น ก่อนไปเดินเล่นในย่านซีเหมินติงกันแบบยาวๆ เช้าวันถัดมามุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ซึ่งมีแท่งหินรูปร่างแปลกตาให้ชมมากมาย แล้วไปเยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันโด่งดัง รวมทั้งแวะชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คกันเป็นการปิดท้าย ทัวร์ไทเปทริปนี้คุณจะได้ทั้งความเพลิดเพลินและความประทับใจกันไปแบบเต็มๆ อย่างแน่นอน

สภาพอากาศในไทเป

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมธรรมชาติและทัวร์ไทเปเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิช่วงกลางวันอยู่ประมาณ 17 - 27 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูนี้อาจมีดอกซากุระไต้หวันให้ได้ชม และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเที่ยวชมธรรมชาติในไต้หวัน เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งแจ่มใสมาก

ฤดูร้อน (มิถุนายน - กันยายน)

สภาพอากาศในช่วงนี้ของการมาทัวร์ไทเปจะค่อนไปในทางร้อนชื้น อากาศโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส รวมถึงจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ มีโอกาสเกิดพายุและไต้ฝุ่นได้ค่อนข้างสูง สิ่งที่ควรมีติดตัวไปคือร่มและเสื้อกันฝน

ฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม - ธันวาคม)

อากาศโดยทั่วไปจะค่อนข้างเย็นสบาย ในช่วงนี้เหมาะแก่การมาทัวร์ไทเปเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ อากาศจะค่อนข้างปลอดโปร่งแจ่มใส แต่อาจมีโอกาสพบกับฝนตกได้บ้างในบางวันเช่นกัน 

ฤดูหนาว (มกราคม - กุมภาพันธ์)

อากาศจะค่อนข้างหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยที่คุณจะได้สัมผัสหากมาทัวร์ไทเปในช่วงนี้จะอยู่ที่ราวๆ 14 องศา บนยอดเขาหรือพื้นที่สูงจะหนาวเย็นมากกว่าบนพื้นราบพอสมควรและอาจมีหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ไทเป

ตึกไทเป 101

เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญจุดหนึ่งของการมาเยือนไต้หวันและมาทัวร์ไทเป ตึกนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในช่วงปี ค.ศ.2004 ก่อนที่จะโดนล้มแชมป์และตกมาเป็นอันดับ 2 ของโลกจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อตึก ด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้าให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันตามปกติ ส่วนถ้าใครอยากขึ้นมาสัมผัสความสูงลิบลิ่ว ชมวิวแจ่มๆ ของไต้หวันกัน ต้องซื้อตั๋วขึ้นลิฟท์มายังชั้น 89 ซึ่งลิฟท์ของตึกนี้ก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยนะ คือใช้เวลาเพียง 1 นาทีต่อความสูง 1,010 เมตรหรือหนึ่งกิโลเมตรกว่าๆ เท่านั้น!! มาที่นี่ที่เดียวได้ทั้งเสียวได้ทั้งสูงเลยละ อย่าพลาดเชียว

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งต้องมา ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 และได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์โบราณของประเทศจีนเอาไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีโซนจัดแสดงหลักเป็นอาคารสูง 4 ชั้น จัดแสดงชิ้นงานศิลปะและโบราณวัตถุของจีนเอาไว้ถึงประมาณ 700,000 ชิ้น! ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นงานที่ถูกขนย้ายมาจากพระราชวังต้องห้ามของประเทศจีนในช่วงหลังสงครามกลางเมือง และนอกจากส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้ว ด้านข้างยังมีสวนสวยในสไตล์จีนให้ได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ กันอีกด้วยนะ ถ้ามีเวลามาทัวร์ไทเปทั้งที ที่นี่ถือว่าน่าสนใจ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ของการมาทัวร์ไทเปคืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คแห่งนี้ ภายในพื้นที่กว้างใหญ่มีการจัดวางสวนสวยตระการตาซึ่งได้รับการวางผังมาเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนสีขาวโดดเด่น ภายในมีรูปปั้นสำริดของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คตั้งอยู่ แนะนำให้มาที่นี่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร เพราะจะได้ดูพิธีการเปลี่ยนเวรที่ขึงขังน่าชมเป็นโบนัสในการมาเยือน

ย่านซีเหมินติง

เรียกได้ว่าเป็นย่านช้อปปิ้งยอดฮิตทั้งของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลายและคนในไต้หวันเอง เพราะย่านนี้ถือเป็น one stop service ของความบันเทิงครบวงจร ถือว่าเป็นย่านถนนที่แสนคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดในไทเปเลยก็ว่าได้ ที่บริเวณแถบนี้มีตั้งแต่ร้านอาหาร ร้านขายของ คาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ ร้านนั่งชิลล์ช่วงค่ำคืน และห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่ง นับเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์แฟชั่นที่สำคัญของชาวไต้หวันเลยทีเดียว เรียกว่าถ้ามาทัวร์ไทเปกันทั้งที พลาดที่นี่ถือว่าผิด!

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ยกให้เป็นหนึ่งสถานที่สุดฮิตสำหรับคนรักธรรมชาติ ความสวยงามของสภาพแวดล้อมรวมถึงบรรยากาศสุดโรแมนติกของที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน’ เพราะมีครบตั้งแต่ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่มีฉากด้านหลังเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสีเขียวของผืนป่า ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเดินเล่น ล่องเรือชมวิว หรือขี่จักรยานเที่ยว นอกจากนั้น รอบๆ ทะเลสาบยังมีวัดวาอารามและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าดั้งเดิมของไต้หวันให้ได้แวะชมกันอีกด้วย หากมาทัวร์ไทเปเมื่อไหร่ ลองหาเวลามาชิลล์กันดู

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

นับเป็นสถานที่ยอดนิยมซึ่งพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงหากมาทัวร์ไทเป ที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างไล่เรียงกันขึ้นไปบนเนินเขา จากที่เคยเป็นเหมืองทองคำ ในปัจจุบัน ชาวบ้านได้ผันตัวเองมาเปิดบ้านเป็นร้านอาหารและร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแปลกตา รวมถึงเป็นแหล่งช้อปแหล่งชิมที่มีข้าวของและอาหารอร่อยมากมาย โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ที่นี่จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงละลานตาเพิ่มความงามยิ่งขึ้นไปกว่าในช่วงกลางวัน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างนำที่นี่เข้าไปเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังเรื่อง Spirited Away จนโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเอง

อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว

นับเป็นอุทยานทางธรรมชาติที่งดงามและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นพื้นที่แหลมยื่นลงไปในทะเล และเต็มไปด้วยก้อนหินหลายไซส์หลากรูปทรง ซึ่งชวนให้ผู้มาชมได้สนุกกับการใช้จินตนาการ โดยหินทั้งหมดนั้นผ่านการกัดเซาะจากกระแสลมและน้ำทะเลมาเป็นเวลานาน หินที่ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนั้น ต้องยกให้กับหิน Queen’s Head ซึ่งว่ากันว่ามีรูปร่างเหมือนรูปพระนางอลิซาเบ็ธแห่งอังกฤษ หากคุณมาทัวร์ไทเปแล้วได้มาเยือนที่นี่ อย่าลืมสังเกตกันล่ะว่าเหมือนจริงมั้ย?

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ไทเป

1.Modern Toilet Taiwan

เป็นธีมคาเฟ่ที่ตอบโจทย์คนชอบเช็คอินและถ่ายรูปเป็นที่สุด เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักหรือเคยเห็นรีวิวร้านนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว เพราะถือได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวมีทั้งสเต็กหรือสปาเก็ตตี้ในสไตล์ตะวันตก Hot Pot รวมถึงขนมหวานและเครื่องดื่มอีกหลากหลาย ไฮไลท์ของร้านนี้อาจจะไม่ใช่ที่รสชาติ แต่เป็นภาชนะที่เสิร์ฟมา เพราะทุกเมนูต้องมาใน ‘ส้วม’ เท่านั้น ใครเป็นนักชิมสายบันเทิงที่มาทัวร์ไทเปต้องมาลอง

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 22.00 น.

พิกัด : No. 7號, Lane 50, Xining South Road, Wanhua District, Taipei City, Taiwan 108

2. Ay-Chung Flour Rice Noodle

เรียกได้ว่าร้านนี้คือบะหมี่ชื่อดังที่กลายเป็นไฮไลท์ในการมาทัวร์ไทเป ซึ่งต้องชิมเมื่อมาเยือนย่านซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งชื่อดังตัวร้านมาในรูปแบบสุดจะธรรมดาในสไตล์ร้านค้าอาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ที่ทำให้สะดุดตาสะดุดใจคือจำนวนผู้คนมากมายมหาศาลที่มายืนออรอชิมกันอยู่บริเวณด้านหน้าร้านแบบแน่นขนัด เมนูเด็ดของร้านนี้มีเมนูเดียว เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดูคล้ายบะหมี่ผสมกระเพาะปลา หน้าตาธรรมดาแต่แทบทุกเสียงที่เคยชิมล้วนบอกมาว่ากลมกล่อมจนไม่ต้องง้อเครื่องปรุง!

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.30 น.

พิกัด : No. 8-1號, Emei St, Wanhua District, Taipei City, Taiwan 108

3. Fu Hang Dou Jiang 

สำหรับใครที่เป็นนักชิมสาย local ชอบแสวงหาความแปลกใหม่ในรสชาติแบบเฉพาะถิ่น เมื่อมาทัวร์ไทเปต้องไม่มองข้ามร้านนี้ เพราะมีเมนูอาหารเช้าที่เรียกได้ว่าสุดป๊อปปูล่าร์ในไทเปกันเลยทีเดียว ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมาร่วม 60 ปี และยังมีคนต่อแถวเข้าคิวรอชิมกันอย่างยาวเหยียดจนถึงปัจจุบัน เมนูเด่นของร้านได้แก่ น้ำเต้าหู้เค็ม ซึ่งหลายเสียงลงความเห็นว่ารสชาติละม้ายไข่ตุ๋นเสียมากกว่า น้ำเต้าหู้ข้าว และขนมปังไส้ปาท่องโก๋ ก็เป็นอีกสองอย่างที่ควรต้องลอง

เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 5.30 – 12.30 น.

พิกัด : 100, Taiwan, Taipei City, Zhongzheng District, Section 1, Zhongxiao East Road, 108

เคล็ดลับในการทัวร์ไทเป

ไทเปถือเป็นเมืองที่สะดวกสบาย และรายล้อมไปด้วยร้านอาหารอร่อยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารญี่ปุ่น หลายคนที่ไปทัวร์ไทเปจึงไม่พลาดที่จะมองหาซาชิมิจากปลาทะเลสดใหม่หลากหลายชนิดมาชิมกัน เนื่องจากมีความสดและคุณภาพที่ดี แต่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการกินที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากไต้หวันมีค่าเงินไม่ต่างจากเมืองไทยมากนักนั่นเอง และนั่นทำให้ไทเปกลายเป็นสวรรค์ของนักกินและนักช้อป เพราะทุกอย่างมีราคาที่ถือว่าไม่แพงมากนัก และการคำนวณเป็นเงินบาทไทยก็ทำได้ค่อนข้างสะดวก จึงไม่ต้องแปลกใจที่เห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยล้วนมุ่งหน้าไปไต้หวันมากขึ้นในทุกปี นอกจากนั้น สิ่งสำคัญในการไปทัวร์ไทเปคือการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง เพื่อเตรียมเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้การไปทัวร์ไทเปของคุณสะดวกสบาย และเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลิน

 

รีวิวทัวร์ไทเปที่น่าสนใจ

เที่ยวไต้หวัน รวม 10 ของกินสตรีทฟู้ด ตลาดกลางคืนในไทเป

เที่ยวไทเปห้ามพลาดตลาดกลางคืน ตะลุย 5 ตลาด 5 สไตล์

ภูเขา ท้องฟ้า ทะเล ต้องเซมาที่ ไต้หวัน !! ตะลุยแดนไต้หวันสายธรรมชาติ