Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

ท่าอากาศยานลี่เจียง
ท่าอากาศยานลี่เจียง

เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ที่อยู่ในเขตเมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม ท่าอากาศยานนี้สร้างขึ้นในปี 1995 โดยอยู่ห่างไปทางใต้ขอเมืองลี่เจียงประมาณ 25 กิโลเมตร

กลางวัน
  เดินทาง
 • ต้าหลี่
ต้าหลี่
ต้าหลี่

เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซานทางด้านตะวันตก และทะเลสาบเอ๋อไห่ทางด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไบ๋และชาวอี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Wen yue dong hotel WEN YUE DONG HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
 • เจดีย์สามองค์
เมืองโบราณต้าหลี่
เมืองโบราณต้าหลี่

ที่นี่เป็นเมืองโบราณทางตะวันตกของคุนหมิง ห่างมา 400 กิโลเมตร มีกำแพงล้อมรอบ และเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน ด้านหนึ่งติดเทือกเขาชางซานที่สูง 4,000 เมตร อีกด้านติดบึงเอ๋อไห่ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของจีน ถือเป็นชัยภูมิที่หาเมืองอื่นใดมาเทียบได้ยาก และด้วยความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดทั้งปี.

วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่

เจดีย์สามองค์
เจดีย์สามองค์

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเรื่อยมา

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร เมืองนี้อุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”

เมืองโบราณแชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า

เมืองโบราณนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา เป็นเมืองโบราณอันสวยงามที่ล่้อมรอบด้วยราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คำว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลาง ส่วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่าอาณาจักรได้ด้วย

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Shu jin mu yun hotel SHU JIN MU YUN HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • เต๋อซิง
วัดลามะซงจ้านหลิน
วัดลามะซงจ้านหลิน

เป็นวัดที่ใหญ่และสำคัญของเมืองแชงกรีล่า โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี วัดนี้สร้างในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ช่วงศตวรรษที่ 18 ในสมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซาเอามาไว้ในวัดนี้

เต๋อซิง
เต๋อซิง

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต เมืองเต๋อชิงตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป๋หมาง เป็นเมืองที่เจริญแห่งสุดท้ายก่อนพ้นเขตยูนนานเข้าไปสู่ทิเบต เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของมณฑลยูนนาน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • วัดเฟยไหล (จุดชมวิวเฟยไหลซื่อ)
วัดเฟยไหล (จุดชมวิวเฟยไหลซื่อ)
วัดเฟยไหล (จุดชมวิวเฟยไหลซื่อ)

เป็นวัดทิเบตอันสวยงามที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเต๋อชิงไปประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของศาสนาพุทธในทิเบต วัดแห่งนี้ก่อตั้งโดยศากยมุนีเมื่อกว่าพันปีมาแล้ว เป็นที่นิยมในหมู่ชาวทิเบตในฐานะสถานที่สักการะภูเขาหิมะเหมยลี่ ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา วัดแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเพื่อชื่นชมทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของภูเขาหิมะลูกนี้

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Cai hong hotel CAI HONG HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ลี่เจียง
 • ช่องแคบเสือกระโดด
ลี่เจียง
ลี่เจียง

เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต มีเสน่ห์อันงดงาม ไม่ว่าจะด้วยเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอันมีเอกลักษณ์ โดยมีโครงสร้างทางสังคมที่ผู้หญิงมีความเป็นใหญ่

ช่องแคบเสือกระโดด
ช่องแคบเสือกระโดด

ช่องแคบเสือกระโดด เป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ ช่องแคบเสือกระโดด ”

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
 • ลี่เจียง
สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)
สวนสาธารณะเหยหลงถาน (สระน้ำมังกรดำ)

สระมังกรดำนี้มีที่มาจากตำนานเล่าขานกันว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน

ลี่เจียง
ลี่เจียง

เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต มีเสน่ห์อันงดงาม ไม่ว่าจะด้วยเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอันมีเอกลักษณ์ โดยมีโครงสร้างทางสังคมที่ผู้หญิงมีความเป็นใหญ่

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนูปลาแซลมอน
โรงแรมและที่พัก
Feng huang hotel FENG HUANG HOTEL
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม ห้องอาหารโรงเเรม
  เดินทาง
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขานี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า มีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุดของที่นี่

โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง
โชว์อิมเพรสชั่นลี่เจียง

เป็นโชว์ที่ผู้กำกับชื่อก้องโลก จำง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต ในการประสานการประกอบท่วงท่าต่างๆ ที่ดูสนุกและเร้าใจ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
 • เมืองโบราณซู่เหอ
ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)
ธารน้ำขาว (น้ำตกไป๋สุ่ย)

เป็นธารน้ำที่มีลักษณะเป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาวลดหลั่นลงมางดงาม ดุลจำลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหลวงหลงมารวมกัน ในลักษณะของน้ำตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง น้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตก และแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักที่มักจะมาถ่ายภาพที่น่าประทับใจ

เมืองโบราณซู่เหอ
เมืองโบราณซู่เหอ

ที่นี่มีลักษณะบ้านพักคล้ายๆ กับเมืองเก่าลี่เจียง เป็นส่วนประกอบสำคัญของเมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าลี่เจียง แต่มีความเป็นธรรมชาติมาก มีบรรยากาศเงียบสงบ ผู้คนมีชีวิตเรียบง่าย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของตัวเมือง

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Feng huang hotel FENG HUANG HOTEL
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานลี่เจียง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานลี่เจียง
ท่าอากาศยานลี่เจียง

เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ที่อยู่ในเขตเมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม ท่าอากาศยานนี้สร้างขึ้นในปี 1995 โดยอยู่ห่างไปทางใต้ขอเมืองลี่เจียงประมาณ 25 กิโลเมตร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย