Tourkrub Logo
แพลนการเดินทาง
เช้า
รับประทานอาหาร
กลางวัน
รับประทานอาหาร
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง
ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง
ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง

เป็นท่าอากาศยานหลักที่ให้บริการเมืองชิงเต่าในมณฑลซานตงจองประเทศจีน ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทาทิศเหนือประมาณ 31 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับสายการบินชานตง, ปักกิ่งแคปิตอลแอร์ไลน์ และชิงเต่าแอร์ไลน์

รับประทานอาหาร
โรงแรมและที่พัก
Kailai hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทาง
 • สะพานจ้านเฉียว
 • เสี่ยวอี๋ซาน
สะพานจ้านเฉียว
สะพานจ้านเฉียว

สะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล

เสี่ยวอี๋ซาน
เสี่ยวอี๋ซาน

ชม เสี่ยวอี๋ซาน จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบ้านเรือนสไตล์เยอรมันเสมือนหนึ่งว่าท่านอยู่ในประเทศเยอรมันเลยทีเดียว

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • พิพิธภัณฑ์ที่ทําการเก่าประเทศเยอรมัน
พิพิธภัณฑ์ที่ทําการเก่าประเทศเยอรมัน
พิพิธภัณฑ์ที่ทําการเก่าประเทศเยอรมัน

พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1905 สร้างเสริจในปี 1908 สูง 4ชั้น เป็นการก่อสร้างสไตล์ปราสาดแบบยุโรป

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Weifang zhongheng hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว WEIFANG ZHONGHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทาง
 • จี่หนาน
จี่หนาน
จี่หนาน

เมืองจี่หนาน เป็นเมืองเอกของมณฑลซานตง เป็นที่ยอมรับของชาวจีนว่าเป็น "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า" โดยมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวเมือง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • ถนนโบราณควางโหวหลี
 • ไท่ซาน
 • ทะเลสาบต้าหมิงหู
ถนนโบราณควางโหวหลี
ถนนโบราณควางโหวหลี

ช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณควางโหวหลี ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีประวัติยาวนานกว่า 400ปี ถนนเส้นนี้ถูกสร้างเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นบ้านเรือนโบราณในสไตล์ของเมืองจี่หนานขึ้นมาใหม่

ไท่ซาน
ไท่ซาน

เมืองไท่ซาน เป็นเมืองสำหรับผู้ที่ต้องการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาไท่ซาน สถานที่ที่ชาวจีนส่วนใหญ่จะต้องหาโอกาสสักครั้งในชีวิต เพื่อมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นภูเขาที่ใหญ่มากและได้ชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ใน 5 เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน

ทะเลสาบต้าหมิงหู
ทะเลสาบต้าหมิงหู

ทะเลสาบต้าหมิงหู มีเนื้อที่ประมาณ 5 แสนตร.กม. และพื้นที่ภายในจะเป็นทะเลสาบครึ่งหนึ่ง อีกทั้งในอาณาบริเวณรอบทะเลสาบจะ มีดอกบัวและต้นหลิวรายล้อม ชวนให้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Taian baosheng hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว TAIAN BAOSHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทาง
 • เขาไท่ซาน
 • หนานเทียนเหมิน
เขาไท่ซาน
เขาไท่ซาน

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาไท่ซาน ซึ่งมีความสูงถึง 1,532.7 เมตร เนื่องจากเขาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีนจึงมีชื่อเรียกอื่นๆอีก เช่น “ภูผาตะวันออก”หรือ “ภูผาศักดิ์สิทธิ์” บนเขาไท่ซานยังมียอดเขาสูงสุด คือ ยวี่หวางติ่ง (ยอดพระอินทร์) โดยมีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า “เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาไท่ซานจะรู้สึกว่าโลกนี้แคบลงทันที”ซึ่งจะเห็นได้จากการแกะสลักชื่อบนหินที่ตั้งอยู่บนภูเขาแห่งนี้อย่างมากมายระหว่างทางท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองทั้งสองข้างทางของถนนเทียนเจี่ย

หนานเทียนเหมิน
หนานเทียนเหมิน

ชม หนานเทียนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทางสวรรค์) ซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าอมตะที่พำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ นำท่านขอพร ณ วัดปี้เสีย (วัดองค์หญิงแห่งเมฆสีฟ้า) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไท่ซาน เชื่อกันว่าองค์หญิงองค์นี้เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งไท่ซาน ผู้เดินทางที่เป็นสตรีมักจะเดินทางมาสักการะและขอพรให้บุตรหลานมีสุขภาพสมบูรณ์ และ นำชมจักรพรรดิหยก เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋าก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรมและที่พัก
Weifang zhongheng hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว WEIFANG ZHONGHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทาง
 • หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้)
หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้)
หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง (หยางเจียปู้)

หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง หรือ หยางเจียปู้ ได้ก่อเกิดฃึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ทำจากมือ อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า
 • ชิงเต่า
เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า
เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า

เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (Qingdao International Beer Festival) เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เริ่มแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบัติจัดเทศกาลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคมของแต่ละปี โดยจัดงานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วัน มีเบียร์หลากหลายกว่า 200 แบรนด์ ทั้งจากผู้ผลิตในจีนและเบียร์นำเข้าชื่อดังอื่นๆ ทั้งนี้มีพิธีเปิดและพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่อลังกา

ชิงเต่า
ชิงเต่า

เมืองนี้ตั้งอยู่ในมณฑลซานตง ซึ่งเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำหวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อไห่ พื้นที่บนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุย เจียงซู

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรมและที่พัก
Kailai hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เดินทาง
 • โรงงานเบียร์ชิงเต่า
โรงงานเบียร์ชิงเต่า
โรงงานเบียร์ชิงเต่า

ชมแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน โรงงานเบียร์ชิงเต่า เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน กระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันรู้จักกรรมวิธีในการกลั่นเบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธีการกลั่นเบียร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน"ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลกอีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทาง
 • จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)
 • ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
 • ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)
 • ร้านไข่มุกจีน
จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)
จัตุรัสชิงเต่า (จัตุรัสอู่ซื่อ)

เป็นจัตุรัสที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในเหตุการเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 หลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 เหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพรคคคอมมิวนิสต์จีน

ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า
ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า

ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองชิงเต่า มีเนื้อที่ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬา ศูนย์บริหาร ศูนย์ข่าว เป็นต้น

ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)
ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)

เป็นถนนอันสวยงามที่อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากนี้ ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน

ร้านไข่มุกจีน
ร้านไข่มุกจีน

ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง
ท่าอากาศยานชิงเต่าหลิ่วถิง

เป็นท่าอากาศยานหลักที่ให้บริการเมืองชิงเต่าในมณฑลซานตงจองประเทศจีน ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทาทิศเหนือประมาณ 31 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนี้เป็นศูนย์กลางสำหรับสายการบินชานตง, ปักกิ่งแคปิตอลแอร์ไลน์ และชิงเต่าแอร์ไลน์

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร