Tourkrub Logo
รวมมาให้แล้ว จุดทำพาสปอร์ตในกรุงเทพ

รวมมาให้แล้ว 5 จุดทำพาสปอร์ตในกรุงเทพ

ทำพาสปร์อตในกรุงเทพมีที่ไหนบ้าง ทัวร์ครับเก็บทุกพิกัดมาให้แล้ว สะดวกที่ไหนก็เลือกได้เลย

รวมมาให้แล้ว 5 จุดทำพาสปอร์ตในกรุงเทพ
tk-icon
Tourkrub
18 ต.ค. 2023
ทัวร์ครับ
พาอัพเดต
11,830
views

เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจะลืมไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือ “พาสปอร์ต” เพราะถ้าเราไม่มีมีพาสปอตร์ การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้เด็ดขาดเลย ถึงแม้ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงโควิด 19 การเที่ยวต่างประเทศยังคงหยุดชะงักชั่วคราว แต่ทัวร์ครับเองเชื่อว่า เมื่อไรที่เที่ยวต่างประเทศได้แล้ว เราจะพร้อมไปเที่ยวโดยทันที และเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อให้เที่ยวต่างประเทศได้เสมอ ก็ทำพาสปอร์ตไว้รอเลยกันดีกว่า ทัวร์ครับ รวมจุดทำพาสปอร์ตในกรุงเทพมาฝาก ใครพาสปอร์ตหมดอายุ ใกล้ที่ไหนก็ไปได้เลย

 

ทำความรู้จักกับพาสปอร์ต

พาสปอร์ต มีชื่อทางการว่าหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ ซึ่ง พาสปอร์ต มีความสำคัญอย่างมากในการเดินทางออกนอกประเทศและยังสามารถใช้เป็นหลักฐานการขอวีซ่าอีกด้วย 

 

หนังสือเดินทางมีกี่ประเภท ? 

1. หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) 

เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด

2. หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) 

เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน

3. หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis)

เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะเป็นเล่มสีน้ำตาล

4. หนังสือเดินทาง (Passport) 

เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ก็สามารถใช้ได้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัว ตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

 

เอกสารทำหนังสือเดินทาง (Passport)

การขอทำหนังสือเดินทางหรือ พาสปอร์ต  จะแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป
สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไปแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

  • ค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป
  • เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ส่วนค่าจัดส่งไปรษณีย์อยู่ที่ 40-60 บาท

 

2. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 บริบูรณ์

เนื่องจากว่าในการทำพาสปอร์ตสำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 บริบูรณ์หรือเรียกสั้นๆ ว่าพาสปอร์ตเด็ก จะต้องให้พ่อแม่เซ็นยินยอมให้เด็กไปต่างประเทศ แต่ถ้าพ่อหรือแม่ ไม่สามารถมาพร้อมกับเด็กในการทำพาสปอร์ตเด็กได้ หรือมากับเด็กไม่ได้เลยทั้งพ่อและแม่ สามารถไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ได้ที่อำเภอหรือสำนักงานเขต โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย แล้วนำหนังสือยืนยอมนี้แนบไปในวันทำพาสปอร์ตอีกที เอกสารที่จะต้องจะต้องเตรียมเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทางมีดังนี้

ใบเกิดหรือสูติบัตร : สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ 

บัตรประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมา แสดงด้วย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ 

หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้

ค่าธรรมเนียม

การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ส่วนค่าจัดส่งไปรษณีย์อยู่ที่ 40-60 บาท

 

การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า

ในปัจจุบันกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดการจองคิวทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตล่วงหน้าแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่ลิงค์นี้ คลิกเลย หรือทำด้วยตัวเองที่สถานที่รับทำหนังสือเดินทางมีวิธีการดังนี้

  • รับบัตรคิว
  • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หรือสูติบัตรฉบับจริง (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง)
  • ในการทำหนังสือเดินทางจะมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (สแกนหน้า สแกนนิ้วมือ)
  •  แจ้งความประสงค์ว่าจะมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
  • ชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์เพิ่มเติม 40 บาท จากนั้นรับใบเสร็จรับเงินและรับใบนัดรับเล่ม (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการทำ)   

 

ทำพาสต์ปอร์ตได้ที่ไหนบ้าง

 

1. กรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ)

สถานที่แรกที่ต้องคนต้องนึกถึงในการทำหนังสือเดินทางเลยก็คือ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เพราะที่นี่มีบริการหลากหลายทั้ง บริการทำพาสปอร์ต ลงตราวีซ่า เอกสารคนต่างด้าว รับรองเอกสาร ให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

 ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลาทำการ : 08.30-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ)

โทร : 0-2203-5000 กด 1 ติดต่อกรมการกงสุล หรือ Call Center 0-2572-8442

 

2. สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย

สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย เป็นอีกที่ที่คนกรุงเทพนิยมเดินทางไปทำพาสปอร์ต แม้บริการจะไม่ได้ครบถ้วนเท่าที่แจ้งวัฒนะ แต่ก็สามารถทำพาสปอร์ตได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น พาสปอร์ตหาย ทำพาสปอร์ตใหม่ ต่ออายุพาสปอร์ต ถือเป็นสถานที่ทำหนังสือเดินทางได้รวดรเร็ว อีกทั้งยังเดินทางสะดวกสบายอีกด้วย

 ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ)

โทร : 0-2024-8896, 09-3010-5247

 

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

ใครหลายคนที่ไม่อยากเข้าเมือง สามารถไปทำพาสปอร์ตได้ที่ SC Plaza สายใต้ใหม่ ชั้น 2 เป็นสถานที่รับทำหนังสือเดินทาง ถือเป็นสถานที่คนนิยมไปทำกันเป็นจำนวนไม่น้อยเลย

ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ)

โทร : 0-2422-3431

 

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์

อีกหนึ่งสถานที่รับทำหนังสือเดินทางย่านบางนา ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี สถานที่แห่งนี้ถือว่าคนไม่เยอะซึ่งทำให้ประหยัดเวลาได้พอสมควรในการมาทำพาสปอร์ต

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ)

โทร : 0-2136-3800, 0-2136-3802 และ 09-3010-5246

 

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

อีกหนึ่งสถานที่ขอหนังสือเดินทางย่านมีนบุรีที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ มีนบุรี มีระบบที่ค่อนข้างเร็วทำให้สะดวกสบายอย่างมากในการมาขอหนังสือ 

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ)

โทร : 0-2024-8362-63, 0-2024-8365

 

การขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ตอนนี้ไม่ยุ่งยากแล้ว จองออนไลน์ และใช้เวลาไม่นานแถมมีสถานที่รับทำหนังสือเดินทางหลายที่ที่ให้คนกรุงเทพเลือกใช้บริการ ทีนี้ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ผ่าน ตม. ได้แบบชิลล์ๆ ทำพาสตปอร์กันเรียบร้อยแล้ว ก็หาที่เที่ยวต่อกันได้เลย สามารถจองทัวร์เที่ยวต่งประเทศได้ที่ ทัวร์ครับ >> https://tourkrub.co เว็บไซต์ที่รวบรวมทัวร์ต่งประเทศที่ดีที่สุดไว้มากมาย 

คุณชอบบทความนี้

อยากบอกต่อให้เพื่อนรู้ง่ายๆ แค่แชร์ให้เพื่อนเลย

บทความแนะนำ
คุมะมง เป็นใคร ? มาจากไหน ? อยากรู้ ต้องอ่าน!
คุมะมง เป็นใคร ? มาจากไหน ? อยากรู้ ต้องอ่าน!
ทัวร์ครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ หมีสุดเกรียน ตัวดำแก้มแดง แห่งเมืองคุมาโมโต้ พระเอกสุดหล่อประจำเกาะคิวชู
17 ต.ค. 202322,303
ทำไมคนไทยต้องไปชิราคาวาโกะ
ทำไมคนไทยต้องไปชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกในตำนาน
17 ต.ค. 20235,054
10 ข้อแตกต่าง เที่ยวทัวร์ หรือเที่ยวเอง แบบไหนที่ใช่คุณ!
10 ข้อแตกต่าง เที่ยวทัวร์ หรือเที่ยวเอง แบบไหนที่ใช่คุณ!
เที่ยวเอง หรือเที่ยวทัวร์ดีกว่ากัน ? ปัญหาคาใจใครๆหลายคน ที่วันนี้ทัวร์ครับจะพาไปเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างไปเที่ยวเอง กับเที่ยวทัวร์ มาดูกันว่าจะมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้าง ?
17 ต.ค. 202324,276
ขาช้อปห้ามพลาด ! 6 สถานที่ช้อปปิ้งในโตเกียว
ขาช้อปห้ามพลาด ! 6 สถานที่ช้อปปิ้งในโตเกียว
“เอาใจสาวนักช้อป พาทัวร์ญี่ปุ่นที่ช้อปยอดฮิตขึ้นชื่อในโตเกียวมีที่ไหนบ้าง”
17 ต.ค. 20237,522
นี่ร้านอาหารจริงหรอ? ร้านอาหารสุดแปลกในโตเกียวที่คุณต้องทึ่ง
นี่ร้านอาหารจริงหรอ? ร้านอาหารสุดแปลกในโตเกียวที่คุณต้องทึ่ง
ร้านอาหารในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบร้านได้สุดโต่งสุดๆ จนเกิดคำถามในใจว่า”ฉันอยู่ที่ร้านอาหารจริงหรอ?
17 ต.ค. 20234,233
ลดสูงสุด 70 % ทั้งเกาะ 1 ปีมี 1 ครั้ง
ลดสูงสุด 70 % ทั้งเกาะ 1 ปีมี 1 ครั้ง
“พาทัวร์ฮ่องกง 4 สถานที่ช้อป ทีเด็ดไฮไลท์ที่ห้ามพลาด!!!!!!”
17 ต.ค. 20232,308
LINE@ Tourkrubคุยกับทัวร์ครับ