All articles abouts เที่ยวเกาหลี

เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว 1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว 1.1 บริษัท ทัวร์ครับ.คอม ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท  1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) บริษัทจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ และการจัดเก็บข้อมูลของทางบริษัทที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่าน บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น  1.4 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักว่าทางบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร  1.5 การคลิก หรือการเข้าตรวจสอบ "ยอมรัยเงื่อนไขและข้อกำหนด" "ข้าพเจ้ายอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของทัวร์ครับ" ยอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และลูกค้าได้ยอมรับในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขนี้ 1.6 บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นคราวๆ ไปการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทางบริษัทจัดมีขึ้นทางบริษัทจะประกาศไว้ในหน้าเพจ หรือที่อื่นที่เหมาะสม หรือแจ้งเตือนแก่ลูกค้าเป็นอีเมล์ ขณะที่ลูกค้าใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือการเข้าใช้บริการรวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์ม ถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ได้แจ้งท่านไว้ในอีเมล์ กรุณาตรวจสอบอีเมล์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว 1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับการประกาศอื่นๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัท และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น   1.8 ท่านสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและเรียกดูโดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามท่านต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชีหากท่านต้องการใช้บริการต่างๆ หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริษัทผ่านทางติดต่อบริษัท บนหน้าเวปไซต์  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน 2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมาโดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด  2.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้:   ก. ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน เพศ วันเกิด   ข. ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์   ค. ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม 2.3 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และท่านจะแจ้งข้อมูลล่าสุดและแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทมีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท 2.4 บริษัทจะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านสมัครใจตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับบริษัท แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือต่อมายกเลิกความยินยอมของบริษัทในการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว บริษัทไม่สามารถให้บริการของบริษัทหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ 3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือแชร์ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก และผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ก. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ข. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทหรือจากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจัดจำหน่าย ค. เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่านไม่ว่าสินค้านั้นจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มโดยบริษัทหรือโดยผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า ง. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล จ. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์มเเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้ ฉ. เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม ช. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ซ. เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งการให้ข้อมูลนี้ท่านได้ยืนยันว่าท่านไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปติดต่อเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ ฌ. ตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่ง เอกสารการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นคราวคราวไป และ ฎ. ทางบริษัทอาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใดๆนี้ 3.2 ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดระยะเวลาโดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการติดตามในส่วนของเนื้อหาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายจากทางบริษัทและจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง 3.3 ในกรณียกเว้น ทางบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ 3.4 บริษัทอาจแชร์และอนุญาตให้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ การดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน เพื่อการตลาดและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร ในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพวกเขา บริษัทจะให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เก็บ ใช้ เปิดเผย หรือความเสี่ยงที่คล้ายกันและเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที่พวกเขาต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 3.5 หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย บริษัทอาจโอนข้อมูลหรืออนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยได้เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการเปิดเผยหรือโอนหรืออนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบริษัท  4. การเพิกถอนความยินยอม และการให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล 4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ด้านบน  4.2 โปรดทราบว่าหากท่านแจ้งเตือนการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆที่มีกับท่าน และบริษัทจะไม่รับผิดในกรณีที่บริษัทไม่ได้ให้บริการสินค้าหรือการบริการของบริษัทแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน บริษัทมีสิทธิตามกฏหมายและการเยียวยาใดๆ ทางบริษัทขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้  5. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล 5.1 เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทมีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรืออาจทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นข้อมูลเก่า ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการเข้าจากบัญชีท่านไปที่แพลตฟอร์ม หากท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบนนี้  5.2 บริษัททำตามขั้นตอนเพื่อแชร์ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่อัพเดทของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ ซึ่งบุคคลที่ทางบริษัทแชร์ก็แต่เมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 6.1 หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินตามคำขอของท่านอาจมีความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของท่าน  6.2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้บันทึกไว้ หากเป็นกรณีเช่นนั้นทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน  6.3 บริษัทจะตอบกลับตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด หากทางบริษัทไม่ตอบกลับคำขอของคุณภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วันนับตั้งแต่วันที่คุณส่งคำขอบริษัทจะเเจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หากทางบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆหรือทำการแก้ไขตามคำขอของท่านบริษัทจะแจ้งท่านให้ทราบถึงสาเหตุที่ทางบริษัทไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ (เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบริษัท)  7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน 7.1 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือ ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันของข้อมูลทางบริษัทได้นำมาตรการการจัดการ ทางกายภาพและด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น ก. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้  ข. ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ค. ลบหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบังคับใช้ เมื่อไม่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ  ง. ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของคุณ  7.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดยทัวร์ครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน 7.3 ท่านควรระวังไว้ด้วยว่าไม่มีวิธีการใดของส่งข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ความปลอดภัยไม่สามารถเป็นตัวรับรองได้แต่บริษัทจะพยายามป้องกันความปลอดภัยถึงข้อมูลและตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ 7.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และกรุณาห้ามแชร์รหัสผ่านทัวร์ครับของท่านกับใคร หากท่านใช้รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจากบัญชีชื่อของท่านและผลกระทบนั้นๆ หากท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านหรือเสียการควบคุมถึงข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลอื่นๆที่ได้ส่งให้กับทัวร์ครับ ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากท่านมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทและขอเปลี่ยนรหัสผ่านทันที บริษัทขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีผู้ใช้และปิดหน้าค้นหาหลังจากที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น   8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 8.1 บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้ 8.2 บริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป 9. การเก็บข้อมูลของระบบ 9.1 บริษัทหรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจอาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนหรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม 9.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆด้วยระบบอินเตอร์เน็ตnระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะส่งไม่ว่าเวลาใดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร ข. ประเภทของเบราว์เซอร์ ค. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัท ง. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม จ. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถือติอื่นๆ 9.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่บริษัทได้ให้บริการ 9.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากขึ้น 9.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน 9.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น 11. สิทธิของทัวร์ครับในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 11.1 ท่านรับทราบและยอมรับว่าทัวร์มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกฎระเบียบรัฐบาลภาษี การบังคับใช้กฎหมายหรือต่อผู้มีอำนาจหรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่ทัวร์ครับเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือได้รับคำสั่งมาเพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวนและหรือตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงยินยอมจะไม่กระทำการใดใดและหรือสละสิทธิ์ของท่านที่จะกระทำการใดต่อทัวร์ครับสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์เช่นว่านี้ 12. หน้าเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเช่น บริษัทในเครือ ร้านค้าหรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นเพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
ส่องหัวใจ.. สาวสไตล์ไหนถูกใจบรรดาโอปป้าเกาหลี...?
ส่องหัวใจ.. สาวสไตล์ไหนถูกใจบรรดาโอปป้าเกาหลี...?

17 ธ.ค. 61

แน่นอนว่าผู้หญิงอย่างเราถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องล่อลวงมาด้วยกลเม็ดมารยาต่างๆ เพื่อให้ได้บรรดาโอปป้า หนุ่มเกาหลีเหล่านั้น มาครอบครองเป็นของเรา แต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นได้เราก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติตนก่อนว่าสาวๆ แบบไหนกัน นะ ที่จะมัดใจหนุ่มๆ เกาหลีเหล่านี้ได้ บอกเลยว่าต้องจดจำและนำไปใช้ให้ได้นะคะ... เพราะมันมีประโยชน์มากจริงๆค่าาาา งั้นตาม ทัวร์ครับ มาดูกันดีกว่าว่า บรรดาโอปป้า เขาชอบสาวๆ แบบไหนกัน เผื่อสาวๆ ที่กำลังโสดจะได้เตรียมตัวกันไว้แต่เนิ่นๆ   https://www.pinterest.com/pin/597782550510622971/ 1.เอาใจเก่ง ต้องยอมรับเลยว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบันนั้นหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองและมีความมั่นใจกันมากขึ้น จนมักจะถือคติที่ว่า ฉันนั้นต้องชนะทุกสิ่ง ฉันนั้นสตรองพอจนไม่ต้องง้อผู้ชาย บางครั้งทัศนคติเหล่านั้นอาจจะมาลดทอนสเน่ห์ความ อ่อนหวานแบบหญิงสาวให้น้อยลง  อีกทั้งบนโลกนี้ไม่มีใครไม่ชอบเวลาที่อะไรๆ ก็เป็นไปได้อย่างที่ใจหวังไปเสียทุกอย่าง โดยเฉพาะบรรดาเพศชาย สัญชาติญาณของพวกเขานั้นต้องการที่จะเป็นจ่าฝูง ต้องการที่จะเป็นผู้นำและได้รับการเอาอกเอาใจ แน่นอนว่า บรรดาโอปป้าทั้งหลายก็เช่นกัน ฉะนั้นในบางครั้งการฝ่ายหญิงยอมลดความอยากเอาชนะ และยอมเล่นเกมตามน้ า ด้วยการแสดงว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดหรือกำลังจะทำนั้นจะช่วยให้เขาประทับใจในตัวคุณมากขึ้นไม่น้อยเลยล่ะ ยิ่งถ้าช่วงไหนคุณขยันเอาใจด้วยการทำในสิ่งที่เขาชอบบ่อยๆ ด้วยแล้วล่ะก็ บอกเลยว่าจะหนุ่มๆ หน้าไหนก็ยากที่ จะหนีรอดจากบ่วงสเน่ห์หาของคุณ นี่แหละสเปคหนุ่มเกาหลีที่อปป้าหลายคนต้องการ 2.รับฟังในสิ่งที่เขาพูด หนึ่งในนิสัยที่ผู้หญิงหลายๆ คนมักจะเป็นก็คือการชอบพูดแทรกขึ้นมากลางวงในขณะที่บรรดาผู้ชายกำลังพูด ส่วน หนึ่งอาจจะเพราะติดนิสัยมาจากเวลาที่เมาท์มอยกับเพื่อนสาวด้วยกัน ถ้าไม่พูดขึ้นมาตอนนั้นก็จะไม่มีโอกาสได้พูดอีก หรืออาจะเพราะรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าฝ่ายชาย เนื่องจากก่อนหน้าฝ่ายชายมักจะตามใจมาตลอด รู้หรือเปล่าว่าบางครั้งนิสัยแบบนี้อาจจะสร้างความอึดอัดและไม่พอใจให้กับอีกฝ่ายได้ บางครั้งการอดทนรอและรับฟังในสิ่งที่เขาพูดเฉยๆ ก็สามารถสร้างความรู้สึกดีๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เขาจะรู้สึกว่า คุณนั้นยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของเขา ซึ่งจะทำให้เขากล้าที่จะเปิดใจในการเล่าเรื่องๆ ต่างให้คุณฟังมาก ขึ้น ต่างจากคนที่มักจะพูดขัดหรือบังคับให้เขาเห็นชอบกับสิ่งที่ตัวเองคิด   3.มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันอาจจะทำให้ผู้หญิงยุคใหม่นั้นใส่ใจในเรื่องของงานบ้านน้อยลงกว่าในสมัยก่อน แต่ ถ้าคุณหมั่นเพิ่มสเน่ห์ ณ จุดนี้มากขึ้นรับรองว่าจะสามารถมัดใจบรรดาโอปป้าทั้งหลายได้มากขึ้นอีกอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์เลยล่ะ สเปคหนุ่มเกาหลีต้องมี  เพราะถ้าดูจากวิถีการใช้ชีวิตของหนุ่มเกาหลีนั้น เมื่อมีอายุถึง ณ จุดๆ หนึ่ง พวกเขานั้นมักจะย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ มาอยู่ตัวคนเดียว บางครั้งการใช้ชีวิตในสไตล์หนุ่มโสดก็อาจจะทำให้บรรดาโอปป้าทั้งหลายนั้นไม่ได้รับการดูแลที่ดี เหมือนเวลามีคุณแม่มาคอยดูแล ถ้าคุณสามารถเทคแคร์เขาในเรื่องตรงนี้ได้บ้างนั้น คงจะช่วยให้เขารู้สึกชอบและ หลงไหลในตัวของคุณเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกิน ลองจัดอาหารที่เขาชอบไว้รอเขาในมื้อต่างๆ ดู รับรองว่าเขาจะต้องหลงในสเน่ห์ปลายจวักของคุณบ้างไม่มากก็น้อย 4.ใจดี นิยามของคำว่าใจดีนั้น ในแต่ละคนคงจะไม่เหมือนกัน แต่ใจดีที่เรายกตัวอย่างมาในวันนี้จะเป็นเรื่องของการ อนุญาตและผ่อนปรนกับฝ่ายชายนั่นเอง ผู้หญิงหลายๆ คนนั้นเมื่อเวลาที่มีแฟนมักจะอยากให้เขาตัวติดกับเรา ตลอดเวลาๆ และมักจะเริ่มก้าวก่ายใรความชอบของเขาที่เราไม่เข้าใจ เช่น บังคับไม่ให้เขาซื้อของสะสมที่ชอบ เพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร หรือไม่อนุญาตให้เขาออกไปสังสรรค์กับเพื่อน โดยเฉพาะในสังคมเกาหลีที่ผู้ชายเกาหลีมีนิสัยชอบที่จะเป็นผู้นำและมักจะมีการดื่มเพื่อเข้าสังคม นิสัยแบบนี้ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาลาจากเราไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ลองให้อิสระและเคารพสิทธิของพวกเขาในเรื่องแบบนี้ จะทำให้คุณดูเป็นผู้หญิงใจกว้างที่เขาสามารถที่จะคบและคุยด้วยได้อย่างสบายใจ สเปคหนุ่มเกาหลีต้องแบบนี้!! แล้วตำแหน่งสะใภ้เกาหลีจะหนี ไปไหนเสีย https://www.pinterest.com/pin/594967800746567718/ 5.มีสไตล์เป็นของตัวเอง การตามเทรนด์ ตามกระแสในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของบิวตี้แฟชั่นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิง เช่นก่อน หน้านี้ที่แฟชั่นกิ๊บติดผมหลากสีหลากทรงกำลังระบาด เราก็จะเห็นสาวๆ พากันรังสรรค์ทรงผมเพื่อติดกิ๊บกันเต็มไป หมด หรือแฟชั่นปากจือเหมือนสาวไคลี่ก็ทำให้หลายๆ คนหันมาฉีดปากกันมากขึ้น แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่ เรื่องผิดและเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่บางครั้งการที่เราทำตามคนนั้นคนนี้อาจจะทำให้เรานั้นไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง จนบางครั้งสิ่งที่เป็นสเน่ห์ในแบบของเราอาจจะไม่เหลืออยู่เลย ดังนั้น การเป็นตัวของตัวเอง กล้าบอกว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบนั้น การแต่งตัวแบบนี้คือตัวฉัน นิสัยจริงๆ ของฉัน เป็นแบบนี้อาจจะทำให้ผู้ชายรู้สึกประทับใจได้มากกว่าและคุณก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปในการแอบอีกด้วย โดยเฉพาะสาวไทยอย่างเราๆ เนี่ยมีจุดแข็งในเรื่องของรอยยิ้มและคารมณ์เฮฮากันอยู่แล้ว ลองใช้จุดนี้มาโปรยเสน่ห์ ใส่บรรดาโอปป้าทั้งหลายดู อาจจะช่วยให้เขาสนใจในตัวเรามากขึ้น 6.ใส่ใจรายละเอียดของเขา การที่มีคนจดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยเกี่ยวกับตัวเราได้นั้น ไม่ว่าใครก็รู้สึกดี เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้นให้ ความสำคัญกับเรา คำแนะนำข้อนี้นั้นไม่ได้ใช้ได้ผลกับแค่บรรดาโอปป้า แต่ยังสามารถใช้ได้กับบรรดาหนุ่มทั่วโลก อีกด้วย เวลาที่เขาพูดลอยๆ ลองจดจำประโยคเหล่านั้น แล้วนำมาสร้างความประทับใจให้เขาในภายหลังดู เช่น คุณจำได้ว่า ทีมฟุตบอลที่เขาชอบจะมีแข่งวันนี้ เลยยกเวลาที่มักจะคุยกันให้เขาได้ไปสนุกกับฟุตบอลให้เต็มที่ หรือเห็นว่าเชิร์ต ตัวเก่งของเขากระดุมหลุด เลยนำไปซ่อมให้ แค่นี้สามารถสร้างความประทับใจได้มากโข พอทำแบบนี้บ่อยๆ เข้า โอปป้าทั้งหลายจะหนีไปไหนรอด เพราะเวลาได้รับการเอาใจใส่น่ะมันทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญของเขา สำหรับกลเม็ดเคล็ดลับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสเปคหนุ่มเกาหลีที่ ทัวร์ครับ นำมาฝากกันนั้น หวังว่าจะมีประโยชน์กับสาวๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ เพราะเป้าหมาย นั้นมีไว้ให้พุ่งชน แน่นอนว่าถ้าอยากได้โอปป้างานดีย์มาไว้ในครอบครองก็ต้องลงทุนทุ่มสุดตัวกันหน่อยล่ะ บทความแนะนำ >> รวมสุดยอดคาเฟ่เกาหลี พิกัดดีๆ ไปกี่ทีก็ฟิน << 

อ่านเพิ่มเติม
ไปเกาหลีต้องลอง! รวมโซจู 12 รสชาติสุดฮิตที่พลาดไม่ได้
ไปเกาหลีต้องลอง! รวมโซจู 12 รสชาติสุดฮิตที่พลาดไม่ได้

19 ธ.ค. 61

คนเกาหลีนิยมดื่มโซจูในหลากหลายโอกาส หรือแม้กระทั่งไปทานข้าวตามร้านก็เช่นเดียวกัน โดยเมนูยอดฮิตที่พูดถึงแล้วยังอยากทานก็คือ หมูสามชั้นย่าง หรือนึ่ง ขอบอกว่าเข้ากันได้ดีสุดๆ กับโซจูเลยล่ะครับ ต้องลองแล้วจะติดใจนะครับ  ส่วนถ้าใครจะไปเที่ยวเกาหลีก็ลองซื้อกินได้เลย ชอบรสไหนก็เอากลับมาเป็นของฝากได้นะ >> https://tourkrub.co/korea-tour/ มารยาทในการดื่มโซจู 🍾  ถ้าหากเราได้มีโอกาสไปร่วมวงกับเพื่อนชาวเกาหลี ก็ต้องดูที่ลำดับความอาวุโสครับ เพราะคนเกาหลีถือในเรื่องนี้มากๆ แก้วแรกของโซจูที่จะดื่มกัน คนที่อายุน้อยสุดในวงควรที่จะต้องเป็นคนรินให้ผู้ที่อาวุโสมากกว่า และการถือขวดนั้นต้องใช้สองมือประคองด้วยนะครับ ส่วนเวลามีผู้ใหญ่รินให้เรา ก็ต้องใช้สองมือประคองครับ อีกเรื่องที่อยากให้ระวังเวลาร่วมวงกับคนเกาหลี คือการไม่รินแก้วของตนเอง และควรที่จะคอยสังเกตุแก้วของผู้อื่น และช่วยรินให้เวลาหมดแก้วแล้วด้วยนะ และ ทัวร์ครับ ก็ได้รวบรวม 12 รสชาติของโซจู ที่เป็นที่นิยมมาฝากกันด้วย ใครที่ไปเหยียบแดนกิมจิ อย่าลืมไปซื้อมาลองดูซักขวดสองขวดด้วยน๊าาาาาาาา   12 รสชาติโซจู 1. รสบลูเบอรี่ รสนี้ขอแนะนำสำหรับคนที่หัดดื่ม เพราะจะมีรสหวาน หอม ความลงตัวที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีของโซจูและบลูเบอรี่ ทำให้ดื่มง่ายสุดๆ แถมเผลอๆ จะดื่มเพลินไม่รู้ตัวอีกด้วยนะ ใครอยากลองชิมก็ลองสั่งมาดู ราคาไม่แพงมาก และมีขายตามร้านอาหารครับ 2. รสพีช 🍑 อันนี้น่าจะถูกใจสาวๆ เพราะนอกจากความนิยมมากๆ ของพีชในตอนนี้แล้ว โซจูรสพีชยังมีความหอมมากๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าแค่เปิดขวดก็ได้กลิ่นเลยล่ะ แถมยังดื่มง่าย คล่องคอ ยกแก้วเพลินๆ แป๊บเดียวก็หมด เพราะมีรสชาติที่หวานหอม ใครได้ลองก็ติดใจแน่นอนครับ 3. รสส้ม 🍊 รสนี้เราไม่ค่อยชอบ เพราะคิด(ไปเอง)ว่ารสชาติคล้ายๆ ยาเลยอ่า~ แต่คนเกาหลีส่วนมากชอบนะ เค้าว่าอร่อย และมีกลิ่นหอมของส้มที่เป็นเอกลักษณ์ เอาเป็นว่าหากใครชอบส้มก็ลองชิมดูได้ไม่เสียหาย เผื่อจะติดใจก็ได้น๊าา เพราะความชอบของคนเราต่างกันอยู้แล้ว   4. รสมะนาว 🍋 คล้ายๆ กับรสส้มเลยครับอันนี้ แต่จะมีความหอมที่มากกว่า และมีความเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิด รวมๆ แล้วก็เข้ากันได้ดีกับโซจูเลยทีเดียว วัยรุ่นเกาหลีส่วนมากนิยมรสนี้กัน เพราะมีความซาบซ่า ดื่มแล้วสดชื่น เพลินสุดๆ ฉุดไม่อยู่เลยล่ะ   5. รสเกรปฟรุ๊ต ใครคอแข็ง และเซย์โนวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีรสหวาน อยากได้รสชาติดั้งเดิมของโซจูแท้ๆ แต่ขอมีกลิ่นหอมๆ ให้พอชื่นใจ ต้องรสนี้เท่านั้นครับ เพราะจะมีรสชาติออกขม และมีหวานแซมที่ปลายลิ้น ยังได้ความเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไม่น้อยเลย 6. รสองุ่นเขียว 🍇 กำลังมาแรงเลยในเกาหลีสำหรับรสนี้ มีความหวานเบาๆ หอมๆ เหมือนดื่มโซจู แล้วโยนองุ่นเข้าปากแล้วเคี้ยวตามยังไงอย่างนั้น ดีงามมากๆครับ ใครอยากลองเดินเข้าร้านค้า แล้วจัดไปอย่าให้เสีย รับรองว่าติดใจจนเดินกลับเข้าไปซื้อใหม่อีกหลายขวดแน่ๆ อิอิ 7. รสสาเก เอ้าา! แบบนี้ก็ได้หรอ? ฮ่าๆๆ ใครที่ชื่นชอบสาเกของญี่ปุ่น ที่เกาหลีก็มีโซจูรสสาเกเหมือนกันนะครับจะบอกให้ แถมรสชาตินี่ก็เอาซะเหมือนจนแยกแทบไม่ออกเลยว่า ตกลงนี่กำลังกินสาเกอยู่ หรือกินโซจูอยู่กันแน่หว่า   8. รสราสพ์เบอรี่ ใครอยากลองชิมโซจูแชมป์เปี้ยน ต้องห้ามพลาดรสนี้เด็ดขาด ที่บอกว่าเป็นรสแชมป์เปี้ยนเพราะได้รางวัลจากงาน Monde Selection มาติดต่อกันถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2010 - 2014 เลยล่ะครับ ความหวานหอมที่ลงตัว ยกมาดื่มเพลินๆ หมดไปกี่ขวดแล้วลืมนับเลยล่ะ 9. รสบ๊วย เป็นรสที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรานิยมมากๆ เพราะมีความหวาน แต่ก็ยังขม มีความเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มง่าย คล่องคอ ถูกปากคนไทยเราสุดๆ จนต้องขนกลับมาเป็นของฝากกันให้เพียบ แถมยังเป็นรสยอดนิยมในท้องตลาดประเทศเกาหลีอีก หาซื้อง่ายมากๆครับ 10. รสกุหลาบ 🌹 รสนี้จะได้ความเป็น Original Soju ของแท้เลยครับ เพราะรสชาตินี่คือแทบไม่ต่างกับโซจูปกติเลย แต่มีความหอมของกุหลาบแต่งเติมเข้ามาสอดแทรก ทำให้ดื่มได้แบบเพลินๆ แถมยังหอมสดชื่น เป็นอีกรสที่สาวๆ ชอบ และ enjoy กับมันครับ 11. รสสัปปะรด 🍍 เห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยทีเดียว รสนี้เพิ่งออกใหม่มาไม่นานนัก แต่เป็นที่นิยมพอสมควร ด้วยความที่มันผสมผสานกันได้อย่างลงตัว กับความขม และหวานอมเปรี้ยว แถมยังหอมอีกด้วย ดี๊ดี~ แค่เขียนถึงก็อยากจะเทใส่แก้วแล้วยกดื่มแล้วเนี่ยยย 12. รสทับทิม  ปิดท้ายกับรสทับทิม ที่มีความคล้ายรสกุหลาบเลยล่ะ เพราะไม่หวานมาก (หวานกว่าโซจูปกตินิดนึง แค่นิดเดียวจริงๆครับ) แต่มีความหอมของทับทิม มีความออกขมๆ ทำให้เรามั่นใจว่ากำลังดื่มแอลกอฮอล์อยู่ เป็นอีกรสชาติที่คนเกาหลีนิยมเช่นกันครับ  และนอกจากโซจูแบบขวดแล้ว 🍾 ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบกระป๋อง หรือแบบซอง ก็ต่างเป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน เวลาไปเที่ยวที่เกาหลี แล้วอยากจะนำกลับไทยมาด้วย แนะนำให้ซื้อแบบกระป๋องจะดีที่สุดครับ หาซื้อได้ง่ายๆ ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยยยยย ><   บทความแนะนำ >> รวมสุดยอดคาเฟ่เกาหลี พิกัดดีๆ ไปกี่ทีก็ฟิน << >> 10 มาม่าเกาหลี จัดว่าเด็ด เผ็ดถึงใจ! << >> ส่องหัวใจ.. สาวสไตล์ไหนถูกใจบรรดาโอปป้าเกาหลี ? <<  

อ่านเพิ่มเติม
Seoul Romance ~ รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี ที่ไม่ได้มีดีแค่ตอนกลางวัน
Seoul Romance ~ รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี ที่ไม่ได้มีดีแค่ตอนกลางวัน

20 ธ.ค. 61

วันนี้ ทัวร์ครับ เลยเอา Hidden Gems ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหล่าวัยรุ่นเกาหลีชอบไปกันมาแนะนำให้รู้จัก ตีตั๋วนั่งเครื่องบินไปไกลทั้งที ขอแอ๊บเป็นโคเรียนทีนเอเจอร์ชิคๆ ดูสักทีกันครับ 1. ย่านทงแดมุน พิกัด : Dongdaemun Market เปิดมาก็ย่านช้อปปิ้งเลย อิอิ ก็แหม~ มาเกาหลีทั้งที จุดหมายหลักก็คือช้อปปิ้งนี่แหละ เพราะแฟชั่นเค้าทันสมัย เสื้อผ้าก็สวย เก๋ เท่ไม่ซ้ำใคร ทั้งยังมีเครื่องสำอางราคาถูกมากมายให้สาวๆ อย่างเราเลือกซื้อกันไม่หวาดไม่ไหว และสำหรับย่านทงแดมุนนั้น ก็ไม่จำเป็นที่ต้องรีบช้อปรีบกลับเลยครับ เพราะที่นี่เค้าเปิดถึงดึกมาก ไม่สิๆ ต้องพูดว่า เปิดถึงเช้า มากกว่า เพราะปิดตีห้า เลยนะเออ เธออยากจะช้อปแค่ไหน กระเป๋าฉีกแค่ไหน ล้มละลายแค่ไหน ก็จัดไปอย่าให้เสีย! นั่งรถไฟมาลงที่สถานีทงแดมุนด่วนๆ จ้า 2. ย่านฮงแด พิกัด : Hongdae สำหรับสาวๆ สายปาร์ตี้ ที่ชอบแฮงค์เอาท์แบบ EDM แดนซ์กระจายไปพร้อมๆ กับส่องโอปป้าหล่อๆ ก็ต้องนั่งรถไฟมาที่ย่านฮงแดเลยครับ เพราะย่านนี้เป็นย่านที่รวบรวมไนท์คลับดีๆ ไว้เพียบ ถ้าให้เปรียบก็พี่ๆ น้องๆ กับทองหล่อ - เอกมัยบ้านเรานั่นเอง ที่สำคัญ ลืมภาพของผับไทยแลนด์ที่ปิดเที่ยงคืนไปได้เลยนะครับ เพราะที่นี่เค้าปิดกันตีห้า เลยทีเดียว เปิดตี้ยาวๆ กันไป แต่ระมัดระวังตัวกันด้วยน๊า เก๊าเป็นห่วงงง~ 3. ย่านกังนัม พิกัด : Gangnam ใครที่ชอบดริ้งค์ ชอบฟังเพลง แต่ไม่ชอบแดนซ์ คงต้องเปลี่ยนจากย่านฮงแด มาเป็นย่านกังนัมแทนครับ เพราะที่นี่ก็เป็นแหล่งเปิดตี้นั่งชิล เคล้าเสียงเพลงเช่นกัน แต่แค่คนละแนวกับย่านฮงแดครับ เหมาะสำหรับคนที่ชอบนั่งจิบเพลินๆ เม้าท์มอยกันไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็กลับ เพราะปิดแค่ตีสอง ใครอยากมี Night Life แบบเบาๆ สวยๆ ยกค็อกเทลขึ้นมาดื่มพร้อมชะม้อยชะม้ายชายตา ให้นั่งรถมาที่กังนัมนะจ๊ะ 4. ริมแม่น้ำฮัน พิกัด : Hangang Park อันนี้สำหรับคนที่รักความชิล อยากดูวิวสวยๆในเกาหลีแบบโรแมนติกกุมมือแฟนมาได้เลย ริมแม่น้ำฮันนั่นเอง บอกเลยว่าเป็นอีกที่ยอดฮิตสำหรับ Seoul Nightlife เพราะมันมีความโรแมนติกมั่กๆ ไม่ต้องแปลกใจหากไปถึงแล้วต้องใช้เวลาในการหาที่นั่งสักหน่อย เพราะเหล่าวัยรุ่นโคเรียก็มากันเพียบ ซื้อเหล้าบ๊วยยอดฮิต โซจูรสอร่อย หรือจะโนแอลฯ มานั่งจิบชิลๆ ชมวิวเพลินๆ โอ๊ย~ Seoul Romance! 5. ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก พิกัด : Hongik University ตอนกลางวันย่านนี้ก็จะพลุกพล่านไปด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัย ส่วนตอนกลางคืนก็จะพลุกพล่านไปด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน! ฮ่าๆๆ พูดจริงๆ ไม่ได้มุกนะ เพราะที่นี่คือแหล่งรวมวัยรุ่นเกาหลีเค้าเลยล่ะ เปรียบง่ายๆ ให้เห็นภาพชัดๆ ก็คงจะเป็นสยามสแควร์นั่นเอง มีทั้งตลาดให้เดินเล่นช้อปปิ้ง ตั้งแต่ตอนกลางวัน ยาวๆ ไปถึงดึก มีทั้งคาเฟ่น่ารักกุ๊กกิ๊กมากมาย แถมยังมีผับดีๆให้สาวๆไว้ส่องโอปป้าด้วยนะ! ใครอยากมาเที่ยวเกาหลีตอนกลางคืนที่เดียวจบ ครบทุกสิ่งจิงกะเบล ก็มาที่นี่เลยครับ~ อ้อ! ลืมบอกไปสองอย่าง อย่างแรก ผับแถวนี้เค้าปิดกันแปดโมงเช้าเลยคู้ณณณ!! ส่วนอย่างที่สอง ย่านนี้อยู่ใกล้กับเมียงดง เดินถึงกันได้เรื่อยๆ ชิลๆ นะจ๊ะ 6. ย่านอัพกูจอง พิกัด : Apgujeong Rodeo Street ย่านนี้พี่รัก! เพราะพี่คือติ่งเกาหลีตัวแม่ อิอิ~ ย่านนี้เป็นที่ตั้งของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง SM Entertainment และ JYP Entertainment ครับ ทั้งยังเป็นย่านเกาหลีกลางคืนที่มีความศิวิไลซ์มากๆ เพราะถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจของกรุงโซลนั่นเอง ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์ดังมากมาย มีร้านอาหารอร่อย มีคาเฟ่เยอะแยะ และที่สำคัญอันดีต่อใจเจ้ คือมีโอปป้าเพียบ! อย่างที่บอกว่ามีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อยู่ เพราะฉะนั้นเหล่าวัยรุ่นก็จะมาเดินชิลๆ กันเผื่อจะโดนตกไปเป็นเด็กฝึกหัดในค่ายบ้างอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีสิทธิที่จะได้เจอศิลปินในดวงใจอีก ไม่มาได้หรอแบบนี้ 7. ย่านมหาวิทยาลัยคอนกุก พิกัด : Konkuk University หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า ย่านคอนแด ครับ ที่นี่ก็เป็นอีกย่านมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นกัน ร้านค้าในแถบนี้ก็จะเอาใจวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ร้านเสื้อผ้า เครื่องสำอาง ขนม อาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนตอนเย็นย่ำไปถึงดึกๆ ก็จะมีตลาดขายสินค้าเพียบ ส่วนมากจะเน้นไปที่สินค้าแฮนด์เมดน่ารักๆ ใครสนใจที่จะมาย่านนี้ ขอแนะนำให้มาก่อนพระอาทิตย์ตก เพื่อมานั่งคาเฟ่ชิลๆ แล้วอยู่ยาวเดินตลาดจนถึงดึกๆ เลยนะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเที่ยวเกาหลี กลางคืนที่ไม่เลวเลยทีเดียว  8. สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 พิกัด : สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 ปิดท้ายกันที่จุดแลนด์มาร์กเที่ยวเกาหลี กลางคืน ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นาน กับทางเดินลอยฟ้า ณ สถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ที่นี่จะรวบรวมต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ไว้ และเปิดไฟตอนกลางคืนที่สวยมาก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความ Seoul Romance ได้เป็นอย่างดี ชวนแฟนมาเดินชิลๆ ชมวิวเมืองเพลินๆ พร้อมได้รูปถ่ายเก๋ๆ กลับไปอัพโซเชียล ฟินที่สุดเลยจ้า เอาล่ะ! นี่ก็คือ 8 สถานที่เด็ดๆเที่ยวเกาหลีตอนกลางคืน ที่ ทัวร์ครับ คัดมาให้ ใครอยากใช้ชีวิต Seoul Romance & Nightlife แบบไหนที่เกาหลีก็จัดไปอย่าให้เสีย เอาให้สนุก ให้ถูกใจไปเลยนะครับ เพราะมาทั้งทีต้องเอาให้สุด! Enjoy trip ครับบบ ~   ทัวร์ครับแนะนำ.. >> ไปเกาหลีต้องลอง! รวมโซจู 12 รสชาติสุดฮิตที่พลาดไม่ได้ <<    

อ่านเพิ่มเติม
Hello Oppa! รวม 10 ซีรีส์เกาหลีสุดฟิน ดูแล้วอินสุดๆ ในปี 2018
Hello Oppa! รวม 10 ซีรีส์เกาหลีสุดฟิน ดูแล้วอินสุดๆ ในปี 2018

แถมยังมีความสมจริง ทำให้ซีรีส์เกาหลีไม่เคยหลุดไปจากเทรนด์ของบ้านเราเลย นอกจากนี้ยังมีให้เลือกหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็น โรแมนติก , ดราม่า , คอมเมดี้ , วิทยาศาสตร์ , สืบสวน และอีกเพียบ!! ดูวนไปจนตาค้างกันเลยทีเดียวล่ะ วันนี้ทัวร์ครับ เลยขอเอาใจแฟนซีรีส์เกาหลีสักหน่อย ด้วยการคัดซีรีส์เกาหลีหลากหลายแนว ที่มีความสนุก ความฟิน มาแนะนำเพื่อนๆ ถึง 10 เรื่องเลยทีเดียว จดชื่อไว้ แล้วดูวนไปเรื่อยๆ นะจ๊ะ   1. What’s Wrong With Secretary Kim ประเดิมกันด้วยเรื่องแรก ที่หากใครอ่านชื่อเต็มๆ อาจจะไม่คุ้นมาก แต่ถ้าบอกว่า “เรื่องเลขาคิม” คงร้องอ๋อ !!เพราะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดังมว๊ากกกก ในปี 2018 นี้ เพราะสาวๆ หลายคนคงอิน และฟินไปกับความหลัวของ “ท่านรองประธาน” จนอยากจะเข้าไปสิงร่างของคุณเลขาคิมเสียให้ได้ แถมยังจะได้จิ้นจนเขินตัวบิด จิกหมอนขาดไปตามๆ กัน กับความหวานน้ำตาลเรียกพี่ของคู่นี้ เป็นซีรีส์แนวน่ารักใสๆ ที่มีความกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้ง แถมยังมีความโรแมนติกสุดๆ ไม่อยากสปอยล์มากเพราะเดี๋ยวจะไม่สนุก แต่ขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ ห้ามพลาด! ใครดูแล้วไม่ฟินเอาไม้มาตีแอดมินได้เลยค่า เรื่องนี้ขอเอาหัวเป็นประกันว่ามันส์แน่นอน! ตัวอย่าง : https://www.youtube.com/watch?v=KRcf-N-zvNA   2. Your House Helper ยังขออยู่กับซีรีส์โรแมนติกก่อน สาเหตุก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า ซีรีส์ของเกาหลี ถ้าเป็นแนวโรแมนติกนี่ฟินจนถึงขีดสูงสุดเลยนะเออ สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเอก ที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อกับแม่ได้เห็น จึงตัดสินใจลาออกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งๆ ที่หน้าที่การงานกำลังไปได้ดี มารับบทเป็นพ่อบ้านที่ต้องคอยรับฟัง และช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งก็คือนางเอกที่เป็นเด็กฝึกงาน ที่กำลังต่อสู้เพื่อให้ตัวเองได้งานในบริษัทที่ฝึกงานอยู่ นอกจากจะได้ฟิน ได้อิน ได้จิ้นแล้ว เพื่อนๆ ยังจะได้คอยลุ้น และเอาใจช่วยคู่นี้ด้วยล่ะ เป็นอีกเรื่องที่ห้ามพลาดเลยนะคะ ตัวอย่าง : https://www.youtube.com/watch?v=-eGNb5ICB04   3. Are You Human? ความดราม่าบังเกิด เมื่อชายหนุ่มที่อยู่ในอากาศโคม่า จนครอบครัวต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นตัวแทนชั่วคราว แต่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นดันมีความรู้สึกราวกับคนจริงๆ! เพราะเขาดันไปตกหลุมรักนางเอก และแน่นอนว่าความลับที่ตัวเขาเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์นั้น ก็ต้องถูกปิดบังและซ่อนเอาไว้ เป็นเรื่องราวที่น่าเอาใจช่วยสุดๆ และยังได้ลุ้นไปพร้อมๆ กันด้วยว่า ความลับจะเป็นความลับหรือไม่ และความรักครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ไหม? ใครที่ชอบซีรีส์แนววิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับดราม่า ต้องจดเรื่องนี้ไว้เลยนะคะ ตัวอย่าง : https://youtu.be/B-UJ3PDo8rI   4. Life on Mars ขอเอาใจเพื่อนๆ ที่ชอบซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน และเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันบ้างนะคะ ซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องราวของพระเอกที่เป็นนักสืบคนเก่ง ที่กำลังจะปิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เขาตามสืบมานานได้สำเร็จ แต่จู่ๆ กลับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองย้อนมาอยู่ในปี 1988 และรับบทเป็นนักสืบจำเป็นประจำสถานีตำรวจในเมืองห่างไกล และต้องตามสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอีก! เอาล่ะสิเรื่องราวจะจบยังไง ต้องมาคอยลุ้นกันนะคะ สำหรับเรื่องนี้นอกจากจะได้ความตลก ลุ้นระทึกสนุกสนานแล้ว ขอบอกว่าสีของซีรีส์เรื่องนี้สวยมาก และได้เห็นเกาหลีในอดีตด้วยล่ะค่ะ อย่าพลาดนะคะ ตัวอย่าง : https://youtu.be/gZ2zZ3h7ykQ   5. Mr. Sunshine หากใครดูเรื่อง Life on Mars แล้วติดใจภาพสวยๆ สีสวยๆ ของซีรีส์ ขอแนะนำให้ดูเรื่องนี้ต่อเลยค่ะ เพราะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุค ที่มีความโรแมนติกดราม่า กับเรื่องราวของชายหนุ่มเกาหลี ที่ต้องกลับมาบ้านเกิดในฐานะทหารอเมริกา ที่ดันมาตกหลุมรักนางเอกซึ่งเป็นลูกสาวของขุนนางเกาหลี นอกจากสงครามในสนามรบแล้ว ในสนามรักก็มีสงครามความรักที่แทบเป็นไปไม่ได้นี้เช่นกัน เตรียมทิชชู่ไว้ให้ดีๆ แล้วมาลุ้นเอาใจช่วยคู่นี้ไปพร้อมๆ กันนะคะ ตัวอย่าง : https://youtu.be/MHa0aw1odvE   6. Life (Drama – 2018) เรื่องราวสุดดราม่า และน่าเอาใจช่วย ภายใต้เสื้อกาวนด์ของพระเอกที่เป็นคุณหมอ ที่ต้องต่อสู้กับเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่โปร่งใส และเรื่องของการฆาตกรรมนองเลือด ทั้งยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้ค้นพบ และเขาต้องต่อสู้กับความอยุติธรรม เพื่อให้โรงพยาบาลแห่งนี้กลับมาขาวสะอาดอีกครั้ง เรื่องนี้ขอแนะนำสำหรับคนที่ชอบซีรีส์ที่มีเรื่องราวค่อนข้างเข้มข้น หนักหน่วง รับรองว่าสนุกไปกับการสืบสวนครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะ ตัวอย่าง : https://www.youtube.com/watch?v=jcmePuu4jzk   7. Radio Romance กลับมาที่ซีรีส์แนวน่ารัก หวานๆ น้ำตาขึ้นจอกันอีกครั้ง กับเรื่องราวสุดฟินของซุป’ตาร์หนุ่ม ผู้ซึ่งไม่สามารถพูดได้หากไม่มีสคริปต์ให้ กับนักเขียนสคริปต์วิทยุ ที่โตมากับแม่ที่ตาบอด เธอจึงมาเป็นนักเขียนสคริปต์แม้ว่าจะไม่มีพรสวรรค์ใดๆ เลยก็ตาม เรื่องราววุ่นๆ ระหว่างคู่นี้จึงเกิดขึ้น เพราะต้องช่วยกันดำเนินรายการให้ผ่านพ้นไปได้ดี มิเช่นนั้นรายการอาจถูกถอดได้ น่าดู น่าเอาใจช่วย และรับรองว่าจะฟินสุดๆ กับความเคมีเข้ากันของพระเอกนางเอก ได้เขินจนจิกหมอนขาดก็งานนี้แหละจ้า! ตัวอย่าง : https://youtu.be/KLRjQXpTlzY   8. While You Were Sleeping? เรื่องนี้ขออนุญาต Proudly Present นะคะ เพราะนำแสดงโดย อีจงซอก หวานใจของเดี๊ยนเอง อิอิ เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่เธอสามารถมองเห็นอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านความฝันของเธอ และพระเอกที่เป็นพนักงานอัยการ ที่จะทำทุกทางเพื่อยับยั้งให้ความฝันของนางเอกไม่เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องราวลุ้นๆ ชวนให้ติดตาม บวกเข้ากับความโรแมนติก ดูเพลินๆ จนลืมเวลานอนเลยล่ะจะบอกให้ ตัวอย่าง : https://youtu.be/oM8ldaOAMuU   9. Revolutionary Love ไหนใครในที่นี้ชอบวง Super Junior บ้าง? ซีรีส์ที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ มีนักแสดงนำก็คือ ซีวอน จากวง Super Junior นั่นเองค่ะ ซึ่งเขาจะเข้ามารับบททายาทมหาเศรษฐี ที่วันๆ ไม่ทำอะไรนอกจากใช้ชีวิตให้มีความสุข และต้องมาเป็นศัตรูกับหัวหน้าทีมเลขานุการของบริษัทที่ครอบครัวตนเองเป็นเจ้าของ เพื่อแย่งชิงหัวใจของนางเอกผู้ซึ่งขยันขันแข็ง และต่อสู้เพื่อหน้าที่การงานที่ดีแม้จะมีการศึกษาที่ดีก็ตาม เพื่อนๆ จะได้สนุกไปกับรักวุ่นๆ ในครั้งนี้ และได้ติดแฮชแท็ก (#) เชียร์ชายหนุ่มที่ตนเองชอบแน่นอน ตัวอย่าง : https://youtu.be/nIOHbHXjxfk   10. A Korean Odyssey เห็นโปสเตอร์เข้มๆ แบบนี้ แต่บอกเลยว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะจ๊ะ เพราะเรื่องนี้มีหลายฉากที่ตลกมากๆ เรียกได้ว่าเรียกเสียงขำได้อยู่เรื่อยๆ ทั้งยังมีฉากโรแมนติกอีกเพียบ! เป็นเรื่องราวของการเดินทางแสวงหาความจริงในโลกยุคมืด ที่เทพแห่งความชั่วร้ายได้แพร่กระจายไปทั่ว เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตาม และดูเพลินสุดๆ เลยค่ะ ไม่อยากให้พลาดจริงๆ จดชื่อไว้ดีๆ นะจ๊ะ ตัวอย่าง : https://youtu.be/Y35-OanurKM จัดไปให้เต็มๆ กับ 10 ซีรีส์น่าดูแห่งปี 2018 ใครชอบแนวไหนก็เชิญชมได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ แต่ขอรับรองด้วยเกียรติของเนตรนารีสามัญ ว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนค่า : >

อ่านเพิ่มเติม
ฟินได้อีก! รวม 10 ร้านอาหารทีเด็ดย่านเมียงดง
ฟินได้อีก! รวม 10 ร้านอาหารทีเด็ดย่านเมียงดง

08 ม.ค. 62

ที่ เกาหลี ย่านเมียงดง ไม่ได้มีแค่ร้านขายสินค้าเท่านั้นนะครับ ยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่น่ารักมากมาย ที่ตั้งเรียงรายกันไป เอาไว้ให้เราได้นั่งพักเหนื่อย หาอะไรทานเติมพลังก่อนจะไปช้อปต่อ และด้วยความที่ร้านมันเยอะซะเหลือเกิน ทัวร์ครับ ก็กลัวเพื่อนๆ จะเลือกร้านไม่ถูก ทัวร์ครับ เลยขอเลือก 10 ร้านทีเด็ดมาให้เป็น Guidline  รับรองว่าทุกร้านการันตีความอร่อย และราคาที่ไม่แพงแน่นอน 1. Onedang Gamjatang พิกัด : OneDang Gamjatang Myeongdong ร้านยอดฮิตของย่านนี้ ที่ถ้าหากไปผิดเวลาก็อาจจะต้องรอคิวนานแน่นอน ซึ่งเวลาที่คนแน่นมากๆ และเราไม่แนะนำให้ไปคือช่วงเที่ยงๆ  แต่ไม่ต้องห่วง เพราะร้านนี้เปิด 24 ชั่วโมงเลย ว่างเมื่อไหร่ค่อยมาก็ได้ เมนูของที่นี่ก็เป็นอาหารเกาหลีแท้ๆ  ไม่ว่าจะเป็น คัมจาทัง (แกงซี่โครงหมูใส่มันฝรั่ง), จกบัล (ขาหมูนึ่ง) หรือ โพซัม (หมูสามชั้นนึ่ง) รสชาติก็แบบ Original แท้ๆ เลย ส่วนราคานั้นก็เริ่มต้นที่ 7,000 วอน  2. 엉터리생고기 (อองทอริแซงโกกิ) พิกัด : Ungteori Sanggogi มาเกาหลีต้องกินหมูย่าง !! และร้านนี้ก็เป็นร้านบุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลียอดฮิตของเหล่าวัยรุ่นเลยครับ ที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์ราคาคนละ 11,000 วอน มีหมูสามชั้นและซุปเต้าเจี้ยว ส่วนข้าวเปล่า บะหมี่เย็น และไข่ตุ๋น ถ้าจะทานต้องสั่งเพิ่มต่างหากนะครับ ถึงเมนูจะมีไม่มาก แต่บอกเลยว่าหมูสามชั้นของที่นี่คือทีเด็ด แล้วยิ่งได้ทานคู่กับกิมจิและซุปเต้าเจี้ยวยิ่งดีขึ้นไปอีก แถมเปิดถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว หิวดึกแค่ไหนก็มาทานได้ 3. Sinseon Seolleongtang Myeongdong พิกัด : Sinseon Seolleongtang Myeongdong ร้านดังที่ไม่ได้มีแค่ที่ย่านเมียงดง แต่มีแฟรนไชส์อีกหลายสาขาทั่วกรุงโซลเลยครับ เมนูของเค้าที่เด็ดมากๆ เลยคือ ซุปกระดูกวัว หรือ ซอลลงทัง ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือจะทานแบบคนเกาหลีก็ให้เทข้าวลงไปในซุปได้เลย รสชาตินั้นกลมกล่อม หอมซุปกระดูก ส่วนตัวเนื้อวัวก็เปื่อยมาก ตุ๋นจนนุ่ม ไม่มีกลิ่นคาวเลยล่ะครับ ในราคาเริ่มต้นแค่ 7,000 วอนก็อิ่มแปล้ 4. Andong Jjimdak พิกัด : Andong Jjimdak ไก่ผัดซอสซีอิ๊วดำวุ้นเส้น หรือ จิมดัก อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเราอย่างมาก ด้วยความที่มีรสชาติอร่อย คล้ายๆ อาหารประเภทผัดของบ้านเรา ตัวซอสมีความเข้มข้นเข้าไปถึงเนื้อใน แล้วยังสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยได้อีก ทำให้ถูกปากคนไทยเรามากๆ เลยครับ ร้านนี้ขายเป็นเซ็ตคู่กับข้าวสวย เริ่มต้นที่ 29,000 วอน แต่ราคานี้ทานได้หลายคนนะ 5. James Cheese Back Ribs พิกัด : James Cheese Back Ribs เอาใจสาวกคนรักชีสกันสักหน่อยกับเมนูนี้ นั่นก็คือ ซี่โครงหมูจุ่มชีสลาวา หรือ คัลบีชีส นั่นเอง หลายๆ คนอาจจะเคยได้ลองชิมกันแล้วบ้าง เพราะในไทยเราก็มีหลายร้านเลยที่มีเมนูนี้ แต่อยากให้มาลองทานของต้นตำรับที่เกาหลีดูสักครั้งนะครับ ร้านนี้มีหลายสาขาเลยไม่ใช่เฉพาะย่านเมียงดง ตัวซี่โครงหมูจะเสิร์ฟมาบนชีสกะทะร้อน และพนักงานจะมาช่วยตัดซี่โครงหมูเป็นชิ้นๆ ให้ตอนที่ชีสเริ่มละลายได้ที่เพื่อให้เราทานสะดวกขึ้น ซึ่งชีสสามารถเลือกได้หลายแบบตามใจชอบ และระดับความเผ็ดก็เลือกได้เช่นกันครับ ราคาอยู่ที่ 14,000 วอนขึ้นไป ถือว่าโอเคเลยกับความเยอะและเมนูอร่อยแบบนี้ 6. 두끼 (ทุกิ) พิกัด :  Noon Square ร้านบุฟเฟ่ต์ต๊อกบกกีที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของห้าง Noon Square สนนราคาต่อหัวที่ 7,900 วอน ราคานี้ทานบุฟเฟ่ต์ต๊อกบกกีได้หลากหลาย รวมไปถึงเส้นมาม่า ซอสปรุง โอเด้ง และของทอดต่างๆ แต่ถ้าหากใครชอบชีสและอยากเพิ่มชีสฟองดู ต้องจ่ายเพิ่มอีก 4,000 วอนนะครับ 7. Yoogane Dakgalbi เมนูที่คนไทยเรารู้จักกันดี กับ ทักคาลบิ ซึ่งด้วยความที่ในไทยเรามีขายกันเพียบ ทำให้คนไทยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับรสชาติเป็นพิเศษ หากใครไม่อินกับอาหารเกาหลีอื่นๆ ก็สามารถเลือกเมนูนี้ประทังชีวิตได้ ร้านนี้มีหลายสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ร่วมถึงย่านเมียงดงด้วยเช่นกัน รสชาติอร่อยกลมกล่อม สามารถเลือกระดับของความเผ็ดร้อนได้ด้วยนะครับ และราคาก็เริ่มต้นเพียง 6,000 วอนเท่านั้นเอง 8. Hong Bar พิกัด : Hong Bar ใครที่อยากทานบุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลี แต่ไม่อยากทานแค่หมูสามชั้น ต้องร้านนี้เลยค่ะ กับร้านบุฟเฟ่ต์ชื่อดังในหมู่นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของตึก Nature Republic ในย่านเมียงดง ราคา 12,900 วอนต่อคน มีหมูสามชั้น หมูสันคอ หมูสไลด์ หนังหมู สลัดบาร์ และของทานเล่นมากมายให้เลือกสรรเลย เป็นอีกร้านที่ต้องมาโดนเมื่อมาย่านนี้จริงๆ ครับ ช่วงเย็นๆ คนอาจจะเยอะหน่อย ใจเย็นๆ รอสักนิดนะจ๊ะ 9. Cafe De Paris มาที่ของหวานกันบ้าง กับร้านสีฟ้าสดใส ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามช้อป MCM ค่ะ ร้านนี้ก็เป็นเหมือนคาเฟ่ทั่วไป ที่ขายพวกกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ เค้ก วาฟเฟิล และขนมอื่นๆ แต่เมนูทีเด็ดที่ทำให้ใครหลายคนต้องมาที่นี่เลยก็คือ สมูทตี้ เพราะสมูทตี้ของที่นี่ทำมาจากผลไม้ 100% แถมยังเพิ่มเติมด้วยผลไม้สดอีกเพียบต่างหาก เมนูแนะนำก็จะเป็น Strawberry Bon Bon และ Mango Bon Bon ราคาแก้วละ 16,000 วอน แอบราคาแรงไปนิดแต่เค้าให้ผลไม้มาเยอะมากจริงๆ แถมรสชาติก็ดีมากๆ ด้วย ยอมจ่ายครัชชช 10. Stylenanda Pink Pool Cafe พิกัด :  Stylenanda Pink Pool Cafe ปิดท้ายกันที่ร้านยอดฮิตสำหรับสาวๆ ใครที่ไปเกาหลีเชื่อว่าต้องแอบจดร้านนี้ไว้ในแพลนอย่างแน่นอน จริงๆ แล้วที่นี่เมนหลักของเค้าเลยคือเป็นร้านขายเครื่องสำอางยี่ห้อ 3CE แต่เมื่อเข้าไปด้านในแล้ว ยังมีเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าขายอีกเพียบ ส่วนตัวคาเฟ่นั้นจะอยู่ที่ชั้น 5F ตกแต่งเป็นธีมสระว่ายน้ำเก๋ๆ สีพาสเทลสดใส ส่วนเมนูของที่นี่ก็เป็นเมนูปกติแบบฉบับของคาเฟ่ทั่วไป ราคาอาจจะสูงไปนิดแต่ก็เสิร์ฟมาแบบจานใหญ่ ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือ ทางร้านมีเงื่อนไขว่าจะต้องสั่ง 1 คน ต่อ 1 เมนูครับ   เป็นยังไงกันบ้างครับ!? หวังว่าคงถูกใจกับ 10 ร้าน 10 เมนูอาหารที่ทัวร์ครับนำมาแนะนำกัน บอกแล้วว่าเมียงดงไม่ได้มีดีแค่ช้อปปิ้งเท่านั้น แต่อาหารเกาหลีที่เมียงดงเค้าก็เริ่ดเว่อร์ไม่แพ้กันนะเออ และไม่ได้มีแค่ 10 ร้านนี้เท่านั้นด้วยนะครับ ยังมีอีกเพียบเลยล่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเยอะจริงอย่างที่เราบอกมั๊ย ต้องไปพิสูจน์กันเองที่เกาหลีนะครับ Let's go !!!    บทความแนะนำ เที่ยวเกาหลี >>Seoul Romance ~ รวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี ที่ไม่ได้มีดีแค่ตอนกลางวัน<<  

อ่านเพิ่มเติม
ไปเที่ยวเกาหลี กินอะไรดี? แนะนำ 10 ของกินในเกาหลีไปเที่ยวแล้วต้องได้กิน
ไปเที่ยวเกาหลี กินอะไรดี? แนะนำ 10 ของกินในเกาหลีไปเที่ยวแล้วต้องได้กิน

07 ส.ค. 62

เกาหลี เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยไปเที่ยวเเยอะ แต่ละคนที่ไปเที่ยวเหตุผลก็แตกต่างกันไป แต่เชื่อว่าหลายๆ คนที่ไปเที่ยวเกาหลี เพราะอยากลิ้มรสอาหารเกาหลี อาจจะอินกับซีรี่ย์เกาหลี หรือเหตุผลอะไรก็ตาม ซึ่งเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีของกินเยอะอีกแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น อาหารประจำชาติของเกาหลีเอง ซึ่งก็เสริมทัพด้วยของกินที่เป็น Street Food ก็เพียบ ใครที่ชอบกินอาหารเกาหลี ไม่ควรพลาดกับ 10 อาหารที่ ทัวร์ครับ รวบรวมมาให้แล้วว่า เด็ดครับ!  ตอนนี้การไปเที่ยวเกาหลีก็สบายมากๆ ไปเที่ยวกับทัวร์ก็สะดวกสุดๆ ไม่ต้องไปแพลนที่เที่ยวหาที่กินให้ยุ่งยาก โดยเฉพาะถ้าได้จองไปเที่ยวเกาหลีกับทัวร์ครับ เว็บไซต์ที่รวบรวมทัวร์ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณมากมาย เชื่อได้เลยว่า ทริปเที่ยวเกาหลีครั้งนี้จะสนุกและ กินอาหารได้แบบอร่อยจัดเต็มแน่นอน   จองทัวร์เกาหลี กับ ทัวร์ครับ   10 อาหารเกาหลีห้ามพลาด   1.ปิ้งย่างเกาหลี มาเที่ยวเกาหลีทั้งที อาหารที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือ อาหารประเภทปิ้งย่างนี่แหละ ร้านปิ้งย่างในเกาหลี มีให้เลือกหลากหลายค่ะ ส่วนมากจะเน้นให้สั่งเป็นเซ็ตแล้วเซ็ตของเขาคือใหญ่เลย เหมาะแก่การกินแชร์มากกว่า 2 คนก็กินเหลือ ร้านปิ้งย่างที่นี่มีทั้งหมูและเนื้อชอบกินเนื้อสัตว์แบบไหนก็เลือกได้เลย นอกจากนี้ที่ร้านปิ้งย่างเกาหลี ยังมีเมนูอาหารอื่นๆ ให้เลือกอร่อยหลายอย่าง แนะนำให้ลองสั่งเพิ่มมากินก้วยก็ดี ไม่ว่าจะเป็น ซุปกิมจิ บิบิมบับ ความพิเศษของอาหารปิ้งย่างของเกาหลี คือความอลังการของเครื่องเคียงนี่แหละ อย่าง ผักสด กิมจิก็มีหลากหลายแบบให้เราเลือกอร่อยได้   2. ขาหมูพะโล้     ใครยังไม่รู้ก็ได้รู้ตอนนี้เลยว่า ที่เกาหลีขาหมูพะโล้ก็อร่อยนะ เราได้ลองกินแล้วขาหมูที่เกาหลีอร่อยไม่แพ้ที่ไทยเลย แต่ที่ไทยจะมีน้ำๆ เยอะหน่อย และเครื่องเคียงบ้านเราจะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวๆ ผักดอง ขอบอกว่า แต่ที่เกาหลีจะเสิร์ฟมาแบบไม่ซุป มาพร้อมพร้อมกับน้ำจิ้มบ้านเขาก็คนละแบบกับเรา มีกระเทียม พริก มาพร้อมที่ตัวขาหมู เนื้อนุ่มๆ กินง่ายมากๆ กินเปล่าก็อร่อยกินกับข้าวเกาหลีก็พอได้เหมือนกัน เป็นอีกหนึ่งเมนูเมื่อเรามาเที่ยวเกาหลีแล้วต้องห้ามพลาดที่จะลองกินดูสักครั้ง   3. บิบิมบับ อีกหนึ่งอาหารเกาหลีที่หลายคนอาจเคยกินที่ไทยแล้ว แต่เชื่อเราเหอะว่า ไปกินที่เกาหลีฟินกว่าแน่นอน บิบิมบับเป็นเมนูแรกๆ เลยที่หลายๆ คนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงอาหารเกาหลี บิบิมบับที่เกาหลีหากินไม่ยากเลยค่ะ สามารถสั่งกินได้ตามร้านอาหารทั่วไป แต่ละร้านก็จะมีสูตรบิบิมบับแตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละร้านก็รสชาติต่างกัน แต่เท่าที่ลองมาคือ อร่อยทุกร้านเลย   4. ปูดองซีอิ๊ว อีกหนึ่งเมนูฮิตที่เกาหลีที่ห้ามพลาด ถึงแม้ว่าในเมืองไทยจะเปิดขายหลายร้านมากแล้ว เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ลิ้มรสอรร่อยกันบ้างแล้ว แต่ว่าถ้าได้ไปเที่ยวเกาหลีแล้วได้กินถึงถิ่นคือ  ฟินกว่าแน่นอน  ปูที่นี่เขาใช้ปูม้าซึ่งที่ไทยก็ใช้ปูม้าเช่นกันจากนั้นก็หมักกับซีอิ๊ว บางร้านก็จะมีสูตรหมักกับโคชูจังด้วย ในเกาหลีมีร้านปูดองให้เลือกอร่อยหลายร้านให้ลองชิมเลย ซึ่งถ้าได้ไปกินอย่าลืมกินคู่กับเครื่องเคียงอย่างไข่ตุ๋นด้วยนะ เข้ากันสุดๆ จนต้องเบิ้ลปูหลายๆ ตัว   5. ต๊อกบกกิ จริงๆ แล้ว อาหารเกาหลีนอกจากเมนูปิ้งย่างที่คนไทยคุ้นเคยดี ก็มีเมนูต๊อกบกกินี่แหละ เราจะไม่พูดถึงเมนูนี้คงไม่ได้ ต๊อกบกกิเป็นเมนูอาหารเกาหลีที่หาทานง่ายมากๆ ตามตลาดคนเดินกลางคืนเพียบเลยหลายร้านมาก จนไปถึงแบบกึ่งสำเร็จรูปในมินิมาร์ท หรือแม้แต่ในร้านอาหารใหญ่ๆ ก็มีเช่นกัน แต่ถ้าจะให้ฟีลแบบเกาหลีอย่างในซีรี่ย์ก็ต้องกินที่ร้านรถเข็นยืนกินนี่แหละเกาหลีแท้ ราคาก็ไม่แพง อาจุมม่าขายตามตลาดต่างๆ ถ้วยละ 2,500 วอนเอง   6. ไส้กรอกชุบแป้งทอด เป็นอีกหนึ่งเมนูสตรีทฟู้ดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามตลาดในกรุงโซล ซึ่งเจ้าไส้กรอกทอดนี้มีทั้งแบบที่เป็นไส้กรอกอย่างเดียว หรือมีแต่ชีสรูปทรงเป็นไส้กรอกงี้ หรือเป็นทั้งไส้กรอกและไส้ชีส เดินผ่านร้านทีอดใจไม่ไหวกลิ่นนี่หอมให้เดินตามมายังหน้าร้าน ยิ่งพอเห็นรูปร่างแล้วรีบควักเงินเลย ขอไส้กรอกทอดไส้ชีสให้ไว ราดซอสทั้งหมดเท่าที่ร้านมี ลองไปหนึ่งไม่อิ่มอร่อยจุกๆ เลยค่ะ   7. ล๊อบเตอร์ย่างเนย ที่เกาหลีหาล็อปสเตอร์กินได้ง่าย ๆ เลยที่สตรีทฟู้ด ตลาดกลางคืนเมียงดงนี่แหละ ย่างกันหลายร้านเลย ถูกใจพ่อค้าแม่ค้าคนไหนก็ดิ่งตรงเข้าไปซื้อได้เลยค่ะ ล็อปสเตอร์ย่างเนยถือว่าเป็นอีกเมนูสตรีทฟู้ดที่ไม่อยากให้พลาดหากได้มาเดินช้อปปิ้งที่ถนนกลางคืนเมียงดง ไม่ต้องไปร้านอาหารหรูหรา ก็สามารถกินล็อปสเตอร์เนื้อแน่นๆได้ในราคาเพียง 15,000 วอนเท่านั้น   8.ซุนแด ใครที่เป็นแฟนคลับซีรีย์เกาหลีคงจะต้องคุ้นเคยกับเมนูนี้แน่ๆ เมนูซุนแดนี้ก็หาทานได้ไม่ยากอีกเช่นกันค่ะ สามารถตามหาได้ตามร้านรถเข็นทั่วๆไป ตามตลาดฮงแด หรือเมียงดง ก็มีขาย ซึ่งเมนูนี้มักอยู่ร้านเดียวกันกับต๊อกบกกิ ราคาไม้ละ 2,000 วอนขึ้นไป กินเพลินๆ อาจจะหมดไปหลายไม้โดยไม่รู้ตัว นอกจากซุนแดแล้ว ยังมีพวกไส้กรอกหมูทั่วๆไป ต๊อกเสียบไม้ รวมไปถึงพวกปลาแผ่นต่างๆ ก็มีขายด้วยเช่นกัน   9. คเยรันปัง เห็นตอนแรกคล้ายๆ ขนมปังหน้าหมูบ้านเราเลย แต่จริงๆ แล้วคือ ขนมปังหน้าไข่ ในเกาหลีหากินไม่ยาก เรียกได้ว่าง่ายสุดๆ เลยก็ได้ ตามตลาดชื่อดังต่างๆ ก็มีหลายร้านให้เลือกอร่อย กลิ่นหอมด้วยนะ ด้านล่างของขนมจะเป็นขนมปังนิ่มๆ เหมือนแป้งแพนเค้ก ท็อปด้วยไข่ดาวใช้ไฟเบิร์นที่ไข่ดาวพอมีความเกรียมเล็กๆ อร่อยใช้ได้เลย ในส่วนของราคาไม่แพง เพียงแค่ชิ้นละ 2,000 วอนเท่านั้นเอง หรือประมาณ 50-60 บาท   10. ไก่ทอดกับต๊อกคลุกซอส ปิดท้ายเมนูอาหารเกาหลีห้ามพลาดด้วย ไก่ทอดและต๊อกคลุกซอส จริงๆ คือชอบเมนูนี้มาก ด้วยความกรอบของไก่ทอดคลุกกับซอสที่มีรสชาติหวานปนเผ็ดนิดๆ และต๊อกที่ทำไว้แบบกรอบนอกนุ่มใน กินแล้วเพลินมาก กินตอนร้อนๆ คือฟินที่สุด ใครชอบรสจัดเผ็ดสไตล์เกาหลีห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาด    อาหารเกาหลี ยังมีอีกหลายเมนูที่เราได้ลองกินแล้วชอบ แต่คัดมาให้ 10 เมนูเพราะลองแล้วชอบสุดๆ ใครกำลังไปเที่ยวเกาหลี ก็อย่าลืมตามไปเก็บให้ครบทั้ง 10 เมนูนี้แล้วกัน รับประกันว่า อร่อยแทบทุกเมนู ตั้งแต่เมนูตามร้านอาหารดังๆ จนถึงเมนู Street Food บางทีการเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนเกาหลี อาจจะทำให้คุณอิ่มได้โดยไม่รู้ตัว

อ่านเพิ่มเติม
เที่ยวเกาหลี 4 วัน 3 คืน แบบสายชิล เน้นกิน ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด และ เมียงดง
เที่ยวเกาหลี 4 วัน 3 คืน แบบสายชิล เน้นกิน ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด และ เมียงดง

27 ก.ย. 62

อันยองฮาเซโย ~ ใครที่เที่ยวเกาหลีแล้วเบื่อพระราชวัง และการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาหลีแล้วบ้างคiรับ วันนี้ทัวร์ครับเอาใจสายชิล ที่อยากเที่ยวเกาหลี เวอร์ชั่น ช้อป ชิม แช้ะ เพราะรอบนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาหลีฉบับสายชิล ไม่รีบร้อน ที่สำคัญ เราเน้นช้อปปิ้งสินค้าเกาหลี และหา Street Food อาหารเกาหลี อร่อยๆ ทานกัน ว่าแล้วเราก็ไปเริ่มทริปกันเลย   จองทัวร์เกาหลี กับ ทัวร์ครับ (Tourkrub)   เกาหลี วันที่ 1  เราเลือกไฟลท์บินเกาหลีตรงจากกรุงเทพมาลงที่สนามบินอินชอนประมาณสายๆ ของที่เกาหลี เพื่อที่เราจะได้มีเวลากับการเที่ยวเกาหลีได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่เราจะออกจากสนามบินเราต้องมีการเตรียมตัวดังนี้ คือ หาซื้อซิมกับซื้อบัตร T Money ค่ะ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้สามารถซื้อได้ที่ร้าน 7-11 , CU และ GS25 ซึ่งมีอยู่ภายในสนามบิน ซิมที่นี่มีให้เลือกไม่เยอะ เพราะซิมที่เกาหลีจะเป็นแบบลงทะเบียนรายเดือน สำหรับของนักท่องเที่ยวแล้ว จะมีซิมเกาหลี สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยให้เลือกแบบเป็นวันค่ะ หรือใครจะซื้อซิมจากเมืองไทยมาก็ได้นะ สัญญาณดีไม่ต่างกันเลย การเดินทางจากสนามบินอินชอนเพื่อเข้าเมืองมีอยู่ 2 วิธี คือนั่งบัส กับ รถไฟ ซึ่งราคากับความสะดวกสบายก็จะต่างกัน ถ้านั่งรถไฟ จะมีไปลงสถานีเชื่อมต่อ อย่างเช่น Seoul Station หรือ Honggik University แต่ถ้าที่พักเราผ่านสถานี Airport Bus ก็สามารถนั่งบัสยาวๆไปลงได้เลยค่ะ ซึ่งที่พักเรามีรถบัสสนามบินผ่านพอดี เราเลยเลือกนั่งบัสในราคา 16,000 วอน ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 1 ชั่วโมงนิดๆ เอง    หลังจากที่เรานำของเข้าไปเก็บที่โรงแรมแล้ว เราก็ออกมาเดินเล่นชมเมืองรอเลยค่ะ เพราะโรงแรมที่เกาหลีให้เช็คอินบ่าย 3 เป็นต้นไป ใครที่ขี้เกียจรอ เลือกไฟลท์มาถึงเย็นๆก็ได้นะ :)  ซึ่งระหว่างนี้ปฏิบัติการช้อปปิ้งเราก็ได้เริ่มเลยทันที ร้านแรกที่เราเลือกไปคือร้าน Recoder factory ค่ะ เป็นร้านขายของที่ระลึกของ illustator Artist ใครที่ชอบน้องเบค่อนในตำนานล่ะก็ ต้องมาโดนที่ร้านนี้นะ ภายในร้านไม่ใหญ่มาก แต่ขอกุ๊กกิ๊กน่ารักไปหมดเลย ร้านนี้มาไม่ยาก แต่อาศัยการเดินนิดนึง ซึ่งเราต้องลงรถไฟฟ้าสถานี Hapjeong ทางออกที่ 7 ลองเสิร์ชใน City Map ได้ สินค้าที่ร้าน Recorder Factory จะเป็นของกุ๊กกิ๊ก น่ารักๆประเภท พวงกุญแจ กระเป๋า สมุดโน๊ต ตุ๊กตา ราคามีตั้งแต่ 3,000 วอนจนไปถึงหลานหมื่นวอนเช่นกัน เข้ามาร้านนี้ต้องประคองสติตัวเองให้ดีๆนะคะ ไม่งั้นอาจจะช้อปปิ้งเพลินได้ :)  จากสถานี. Hapjeong เราก็นั่งกลับไปที่สถานี Hongik University กันค่ะ เพราะท้องเริ่มร้อง มาเกาหลีทั้งทีเราจะไม่พลาดของกินเด็ดๆที่นี่เด็ดขาด ดังนั้นเราเลยจะไปตามหาร้านปูดองในตำนานกันค่ะ จากสถานี Honggik University เดินมาประมาณ 10 นาที เราจะเจอกับร้าน Hongik Gejang ซึ่งเป็นร้านปูดองแบบ Refill ซึ่งสั่งได้ไม่อั้นเลย ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 วอนเท่านั้น   มื้อนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ลองชิมเจ้าปูดองซีอิ๊ว อร่อยดีนะ แต่ทานไปทานมาแอบเลี่ยน นอกจากปูดองซีอิ๊วแล้ว ยังปูดองโคชูจังอีกด้วยนะ อันนี้อร่อยดี อิ่มท้อง อิ่มใจกันไปแล้ว ก็ได้เวลาไปละลายทรัพย์กันแล้ว เราเริ่มที่ย่านฮงแดกันเลย ฮงแด เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืนเลย มีร้านค้ามากมาย เสื้อผ้าก็ไม่แพง เป็นย่านช้อปปิ้งในเกาหลีที่ใหญ่อีกย่านหนึ่งเลยนะ  ร้านแรกที่เราจะพาไปช้อปนั่นก็คือ ร้านรองเท้า กระเป๋า Shoopen นั่นเอง ร้านนี้มีรองเท้าและกระเป๋ามากมายให้เลือกช้อป ที่สำคัญยังเป็นร้านรองเท้าในเกาหลีที่ราคาไม่แพงอีกต่างหาก รองเท้าราคาเริ่มต้นที่ 10,000 วอนเท่านั้น ที่สำคัญ ขอ Tax Refund ที่ร้านได้เลยค่ะ  นอกจากร้านรองเท้าแล้ว ในย่านฮงแด ยังมีร้านเสื้อผ้าดังๆขวัญใจสาวๆอีกเพียบเลย ซึ่งเราได้ไปแวะ 2 ร้านดังในเกาหลีมา อย่าง Style Nanda และร้าน Chu 2 ร้านนี้อยู่ตรงข้ามกันเลยนะ  ภายในร้าน Style Nanda มีทั้งหมด 2 ชั้น มีทั้งเสื้อผ้าและเครื่องสำอางขาย และภายในร้านมีตู้สติกเกอร์ให้เราได้ไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนด้วยนะคะ   สำหรับฝั่งตรงข้ามร้าน Style Nanda จะเป็นร้าน Chu เสื้อยืดน่ารักๆราคาเริ่มต้นที่ 9,000 วอน แต่ถ้าได้มาร้าน Chu แล้วต้องไม่พลาดที่จะสอยกางเกงยีนส์ของร้านนี้เด็ดขาด เพราะกางเกงยีนส์ร้าน Chu นั้นมีชื่อรุ่นว่า -5 kg เพราะใส่แล้วสาวๆจะดูผอมลงเหมือน น้ำหนักหายไป 5 กิโล ยังไงอย่างนั้น กางเกงยีนส์ที่ร้าน Chu มีอให้เลือกเยอะมากๆ นึงเป็นอีกร้านเสื้อผ้าในเกาหลีที่สาวๆควรมาช้อปปิ้งดูสักครั้งนะคะ    เกาหลีวันที่ 2 หลังจากที่เมื่อวานเราตะลุยช้อปปิ้งย่านฮงแดไปแล้ว วันนี้เราขอพาไปถ่ายรูปชิคๆกันที่ตึก Coex ดีกว่าค่ะ หากใครที่เล่น IG บ่อยๆจะพบว่า มีสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนเป็นห้องสมุดที่มีชั้นหนังสือสูงมากๆ สถานที่นี่คือ Coex Mall Starfield Library ค่ะ การเดินทางไม่ยากเล่น นั่งรถไฟมาลงสถานี Coex ได้เลย ซึ่งตัว Coex Mall Starfield Library เอาจะเชื่อมต่อกับห้างสรรพสินค้าและโรงแรมด้วย ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็สามารถเดินช้อปปิ้งต่อได้เลย หรือถ้าใครเป็นแฟนคลับศิลปินค่าย SM ละก็ ที่ Coex ก็เป็นที่ตั้งของ SM Musuem ด้วยนะ ข้างบนเป็นพิพิธภัณฑ์ของศิลปินค่าย SM และยังมี SM Cafe ด้วย ไปนั่งฟินๆ ดูลายเซ็นและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกกันได้  หลังจากที่เราฟินกับมุมถ่ายรูปสวยๆ และฟินไปกับศิลปินในดวงใจไปแล้ว เผลอแปปเดียวก็แอบเย็นแล้วค่ะ รอบนี้เราเตรียมท้องไปหาอะไรกินที่ย่านเมียงดง ต้องขอเตือนก่อนว่า นอกจากร้านค้าจะเยอะแล้ว Street Food ที่เมียงดงก็ไม่แพ้ใครอีกด้วย   มาเที่ยวเกาหลีทั้งทีจะพลาด Street Food ที่เกาหลีได้ยังไง ที่เมียงดงเองก็มีร้าน Street Food เด็ดๆอยู่หลายร้านเลยนะ ทั้งต๊อกบกกิ ไก่ทอด ไอศครีม ไม่ต้องทานข้าวเย็นแล้วล่ะ นอกจาก Street Food จะมีให้เราเลือกทานเยอะแยะแล้ว ข้างในตลาดเมียงดง ยังมีบรรดาร้านอาหารอีกเพียบเลย มีร้านอาหารของดาราดังต่างๆด้วยนะ    เกาหลีวันที่ 3   ที่เกาหลีเองก็มีพวก Art Exhibition มาจัดแสดงค่อนข้างหลากหลาย และโชคดีมากๆที่ช่วงที่เราอยู่ที่เกาหลีนั้นมีจัดงานแสดงผลงานศิลปะพอดี โดยสถานที่ ที่เราจะไปในวันนี้นั้นมีชื่อว่า Piknic ค่ะ การเดินทางก็ไม่ยาก ลงสถานี Seoul Station เดินต่อมานิดหน่อยก็จะเจอสถานที่แห่งนี้แล้วค่ะ ผลงานการจัดแสดงในช่วงนี้จะเป็นของ Peter Pabst ซึ่งได้นำสี ขาว แดง ชมพู และเขียว มาจัดแสดงให้เป็นนิทรรศการศิลปะให้เราได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน อ้อ สำหรับนิทรรศการนี้เขาไม่อนุญาตให้เรานำกล้องเข้าไปนะคะ ถ่ายได้เฉพาะมือถือเท่านั้นค่ะ แต่ไม่ต้องห่วง ก่อนเข้าไปในนิทรรศการ เขามีล๊อกเกอร์ให้เราได้เก็บของส่วนตัวได้ค่ะ  ซึ่งดาดฟ้าข้างบน Piknic นั้นสามารถมองเห็นวิวเมืองกรุงโซล และ ตึกนัมซานทาวเวอร์ได้ด้วยนะ  สำหรับวันนี้เราจะเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์กัน หลังจากที่เราถ่ายรูปที่ Piknic กันเสร็จแล้ว อีกจุดแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเกาหลีแล้วไม่ควรพลาดที่จะไปถ่ายรูปนั่นก็คือ มหาวิทยาลัยอีฮวา หรือย่าน อีแด นั้นเองค่ะ จาก Piknic ไป เราสามรถนั่งรถไฟไปลงสถานีอีฮวาได้เลย  สำหรับใครที่อยากช้อปปิ้งละก็ หากได้มาแถวอีฮวาอาจจะมีล้มละลายกันบ้างแหละ เพราะเสื้อผ้าที่นี่ราคาไม่แพงเลย บางร้านเริ่มต้นที่ 5,000 วอนเท่านั้น แถวแม่ค้าที่นี่ยังเชียร์เก่งอีกด้วยนะ  เราเดินเล่นกันหน้ามหาวิทยาลัยก็สะดุดตากับคาเฟ่ร้านหนึ่งค่ะ ซึ่งเขาบอกว่า เขามีเมนู Nitro ด้วย อะ ไหนๆ เดินผ่านแล้วก็ลองสักหน่อยแล้วค่ะ ซึ่งเมนูที่เราเลือกลองในวันนี้ก็คือ ชานมไข่มุกแบบไนโตร ก่อนจะจบวัน ทางเราเพิ่งนึกได้ว่า มาเกาหลีแล้วยังไม่ได้กิน ปิ้งย่างเลย เนื่องจากเราพักไม่ไกลจากฮงแดมาก เราเลยเลือกที่จะกลับไปยังฮงแด เพื่อเดินซื้อของเพิ่มเติม และหาหมูย่างกิน เป็นอาหารเย็นกัน ย่านฮงแดเรียกได้ว่าคึกคักทั้งวันเลยจริงๆนะ ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกๆ เป็นย่านที่ไม่เงียบเหงาเลย ที่ฮงแดมีร้านปิ้งย่างหลายร้านให้เลือกค่ะ ด้วยความหิว เงยหน้าเจอร้านไหนก็คือเข้าร้านนั้นเลยทันที ที่นี่เขาจะเน้นเป็น A La Cart มากกว่าบุฟเฟ่ต์ แต่พวกเครื่องเคียงต่างๆเราจะต้องดูแลตัวเองนะ สามารถเดินตักได้เลย มาเที่ยวเกาหลีทั้งที ก็ต้องกินปิ้งย่างเกาหลีอะเนอะ ร้านที่เราเขามาทานนอกจากจะมีปิ้งย่างแล้วยังสั่งเมนูอื่นเพิ่มได้อีกด้วย หิวขนาดนี้ ก็ต้องขอเพิ่มบิบิมบับกันแล้ว หลังจากอิ่มกับปิ้งย่างเกาหลีไปแล้ว ทางเราเห็นป้ายของหวานแว้บๆ ใช่แล้วค่ะตรงข้ามกับร้านปิ้งย่างมีร้านขายวาฟเฟิลไอติม แหม ใครจะพลาดละ หลังจากจ่ายเงินค่าปิ้งย่างเกาหลีแล้ว ก็รีบไปสั่งวาฟเฟิลร้านตรงข้ามกันเลยค่ะ แอบเห็นลายเซ็นดาราไทยที่นี่ด้วยนะ  ร้านมีชื่อว่า Better Than Waffle ค่ะ   เกาหลีวันที่ 4 วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เที่ยวเกาหลี เอาจริงๆแล้ว ระยะเวลามันแอบสั้น แต่อย่างที่บอกไปว่าทริปนี้เราเน้นชิล กิน และช้อปปิ้ง โซนที่เราอยู่ก็เลยหนีไม่พ้นแหล่งช้อปปิ้งของเกาหลีซะเท่าไหร่ วันนี้เริ่มต้นวันโดยการไปแวะคาเฟ่ร้านหนึ่งที่ดังมากๆใน Instagram ค่ะ ร้านนี้มีชื่อว่า Cafe Skon เป็นร้าน Stand alone อยู่ในซอยแถวๆฮงแด เปิด GPS เดินตามมาได้ง่ายๆเลย  ร้านตกแต่งสีสันสดใส คาเฟ่เกาหลี มีเยอะมากๆ แต่ละร้านก็น่ารักไม่แพ้กัน ราคาคาเฟ่ในเกาหลีถือว่าแพงกว่าที่เมืองไทยประมาณนึงเลย อีกอย่างทางร้านเขาจะให้เราสั่งอย่างน้อยคนละ 1 เมนูค่ะ    ภายในร้านมีหลายโซนให้เราได้เลือกนั่งค่ะ ไม่ว่าจะไปชั้นล่างที่มีทั้งบริเวณ In door และ out door ซึ่งข้างบนของร้านยังเปิดเป็นดาดฟ้าอีกด้วย วันไหนอากาศดีๆ นั่งทานขนมจิบกาแฟ ถ่ายรูปเล่นคงจะดีไม่น้อย คาเฟ่เกาหลี นี่เขาออกแบบมาได้น่ารักจริงๆเลยนะ   ร้านนี้จะดังเรื่อง สโคน กับคุ้กกี้ โดยเราสั่งเครื่องดื่มคนละอย่าง พร้อมขนมอีก 3 อย่าง ราคาแรงใช้ได้เลย ฮ่าๆ แต่ต้องบอกก่อนว่า ร้านนี้นั้นใช้มือวาดถุงและลวดลายต่างๆบนกล่องขนมทั้งหมดเลยนะ แถมขนมของทางร้านแต่ละชนิดยังมีหน้าตาหน้ารักแตกต่างกันออกไปด้วย  เที่ยวเกาหลีรอบนี้เรียกได้ว่าเป็นทริปกินและช้อปปิ้งที่แท้จริง ใครที่เคยมาเที่ยวเกาหลีแล้ว อยากลองมาเที่ยวเกาหลีแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ลองมาเที่ยวแบบชิลๆ เน้นช้อปปิ้งตามตลาดต่างๆ หาของอร่อยๆทาน แวะคาเฟ่เก๋ๆ แค่นี้ก็สามารถ Made your trip ได้แล้วค่ะ  หรือถ้าหากใครที่อยากท่องเที่ยวเกาหลีแบบจัดเต็ม แต่ไม่อยากเหนื่อยเตรียมทุกอย่างเอง ทัวร์ครับ ก็มีแพคเกจเที่ยวเกาหลีหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกด้วยเช่นกัน :)   ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "ทัวร์ครับ" จองง่าย จ่ายสะดวก iOS / Android

อ่านเพิ่มเติม
มาทำความรู้จักกับ 10 ขนมหวาน ต้นตำรับแท้จาก “เกาหลี” อร่อยอย่าบอกใคร
มาทำความรู้จักกับ 10 ขนมหวาน ต้นตำรับแท้จาก “เกาหลี” อร่อยอย่าบอกใคร

21 พ.ย. 62

เพราะนอกจากรสชาติที่หวาน หอม อร่อยแล้วนั้น เรื่องแพคเกจของเกาหลีเขาก็ขึ้นชื่อไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้ว ซื้อเป็นของฝากก็ดูดี หรือจะตุนกลับมากินเองที่บ้านก็ฟินลืม แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ขนมเกาหลีไม่ได้หาทานยากเหมือนแต่ก่อนใครที่ดูรีวิวนี้จบแล้วอดใจไม่ไหว ไม่รู้จะได้บินไปเมื่อไร ก็สามารถหาทานได้ที่ไทยก็มี แต่อาจจะต้องสู้กับราคาแพงลิบสักเล็กน้อยถ้าเป็นขนมที่หายาก เอาล่ะเกริ่นกันซะยืดยาวมาดูกันดีกว่าว่าขนมหวาน ต้นตำรับแท้จาก “เกาหลี” เนี่ยจะมีชิ้นไหนบ้างที่อร่อยฟินลืมอย่าบอกใคร เที่ยวเกาหลีราคาสุดคุ้ม กับ ทัวร์ครับ   1.เจลลี่ยาคูลล์  นาทีคงไม่มีใครไม่รู้เจ้าเจลลี่ยาคูลล์ ที่ฮอตฮิตติดลมบนจนไทยต้องนำเข้ามาจากเกาหลี ก็เพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยอร่อยถูกใจคนชอบกินยาคูลล์อย่างเราเอามากๆ แต่ก่อนต้องซื้อพรีมากินตกถุงละ 90 ขึ้นไป แพงหูดับกันเลยทีเดียว พอจะหมดก็ต้องค่อยๆ กินทรมานเหลือเกิน แต่ตอนนี้จ้าไม่ต้องอดอยากกันอีกแล้วเพราะไทยเรานำเข้าเป็นที่เรียบร้อยหากินง่ายจนกระแสอาจจะดรอปไปบ้าง แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นขนมในลิสต์ที่หลายๆ คนชื่นชอบเป็นแน่ 2.ตัลกี ชับซัลด็อก  ขนมโมจิเนื้อยืดๆ นุ่มๆ สอดไส้ด้วยสตรอว์เบอร์รี่ลูกโต ไม่บอกก็คงรู้กันใช่ไหมล่ะคะว่าเกาหลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องสตรอว์เบอร์รี่ลูกใหญ่ๆ เบิ้มๆ ด้วยความหวานกำลังดีของแป้งต็อก ตัดกับความเปรี้ยวอมหวานของสตรอว์เบอร์รี่เนื้อฉ่ำ บอกเลยว่าฟินลืมบ้านเลขที่กันเลยทีเดียว เหมาะมากสำหรับเป็นของฝากเพราะนอกจากรสชาติที่หอมหวานแล้วยังมีแพคเกจสุดคิ้วท์ให้สาวๆ เลือกได้แบบจุใจตามสไตล์แดนกิมจิอีกด้วย อ้อแล้วไม่ได้มีแค่ไส้สตรอว์เบอร์รี่นะคะ สำหรับใครที่ชอบไส้ถั่วแบบโมจิของญี่ปุ่นเขาก็มีให้เลือกซื้อได้ตามความชอบเลย 3.ซัลต๊อกพาย  เรียกได้ว่าเป็นขนมพื้นบ้านของประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้ ด้วยความนุ่มของแป้งต็อก เคลือบด้วยช็อคโกแลตหอมหวาน ที่นอกจากความหนึบหนับของแป้งแล้วยังได้รสชาติช็อคโกแลตหวานๆ ไส้ด้านในก็มีหลายรสชาติให้เลือกทานกันตั้งแต่ช็อคโกแลต ถั่วแดง หรือจะเป็นไส้กล้วยก็อร่อยลงตัว 4.เค้กหวาน มาทำความรู้จักขนมโบราณของเกาหลีกันบ้างดีกว่า อย่างเจ้าตัวเค้กหวาน ที่รสชาติจะคล้ายๆ กับทานโดนัท ด้วยส่วนผสมจากแป้งสาลี และน้ำผึ้ง ถือว่าเป็นขนมดั้งเดิมที่เราไม่ควรพลาด และควรไปลองกันดูสักครั้งเพราะแต่ก่อนจะหาทานยาก แต่ปัจจุบันเริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้ว 5. Market O Real Brownie บราวนี่ที่โด่งดังเลื่องชื่อจนต้องนำเข้ามาขายที่ไทยอีกเช่นอย่าง Market O ที่เชื่อว่าหลายคนที่ไปถึงเกาหลีต้องเคยตุนซื้อกลับมากินเล่นกันเป็นแน่แท้  ใครชอบกินบราวนี่เนื้อกรอบนอก ฉ่ำในล่ะก็รับรองว่าต้องชอบเจ้าตัวนี้แน่นอน เพราะส่วนตัวเราแล้วนั้นบอกเลยว่าปลื้มมาก 6.Market O Real Cheese Chip พูดถึง Market O บราวนี่กันไปแล้วมาถึงอีกตัวหนึ่งที่ได้รับกระแสนิยมเป็นจำนวนมากไม่ต่างกันอย่าง Market O Real Cheese Chip อื้ออหืออบอกเลยว่าถูกใจสายขนมกรุบกรอบแน่นอน เพราะเจ้าตัวนี้เป็นมันฝรั่งทอดกรอบรสชีส เค็มๆ นิดหอมชีส แต่ไม่เลี่ยนแบบบางตัว อร่อยลืมกันเลยทีเดียว คะแนนเต็มเท่าไรเราให้เกินคะแนนไปเลย อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองชิมจะได้รู้ว่าความฟินนั้นเป็นยังไง   7.เยลลี่ถั่วแดงหรือ Yanggaeng  รสชาติหวานๆ มันๆ รสชาติถั่วแดงกวน แถมไม่เลอะมือด้วยเพราะเจ้าตัวนี้มาในรูปแบบซองถือทานง่ายๆ สาวๆ คนไหนไดเอทแต่อยากทานขนมที่ให้พลังงานน้อย และไม่อ้วน แนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลย อ๊ะๆ แต่อย่าอร่อยกินเพลินจนลืมตัวกันไปล่ะ ไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือนน้า   8.Pumpkin Monaka บิสกิตรสฟักทอง หลายคนได้ยินชื่ออาจจะรู้สึกแปลกๆ ฟักทองมาทำเป็นขนมมันจะไปอร่อยได้ยังไงกัน อะต้องลองบอกเลยว่าลืมไปเลยว่ามันคือผัก แนะนำให้ทานคู่กับกาแฟ หรือชา รับรองว่าเข้ากันได้ดีมากด้วยตัวแป้งด้านนอกที่ทำจากข้าว สอดไส้ด้วยแยมกวนที่ทำจากผงฟักทอง กลายเป็น Pumpkin Monaka บิสกิตกรอบรสฟักทอง cr.yelp.com    9.Honey butter chip   ถ้าเบื่อกับขนมมันฝรั่งทอดกรอบรสเค็มๆ แนะนำเจ้าตัวนี้เลยด้วยรสหวานจากน้ำผึ้งและเนยที่ผสมผสานเข้ากับมันฝรั่งแผ่นบางกรอบ รับรองว่าถูกใจสายหวานหลายๆ คนแน่นอน เตือนก่อนว่าอย่าเอามากินตอนดูทีวีล่ะไม่งั้นอาจจะหมดไม่รู้ตัวก็ได้นะ 10.มันหนึบเกาหลี หลายๆ คนน่จะรู้จักเจ้ามันหวานกันดีอยู่แล้ว แต่เกาหลีเขาเก๋กว่านั้นเพราะเขาทำมันหวานมันหนึบ ที่แกะซองก็ทานได้เลย เอาไว้กินตอนลดน้ำหนักก็ดีเพราะมีแคลอรี่ต่ำทำให้เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ เกาหลี เพราะนอกจากจะอร่อยแล้วยังเต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย อร่อยแถมมีประโยชน์ใครกันล่ะอดใจไหว      

อ่านเพิ่มเติม