เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen visa เข้าได้กี่ประเทศ

เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen visa เข้าได้กี่ประเทศ

ยุโรปดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยว แต่การขอวีซ่ายุโรป ที่ดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่จากนี้ไปจะไม่ใช่อุปสรรคในการทำวีซ่าเชงเก้นอีกต่อไป
22240
View
0
Share

ยุโรปดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนที่อยากจะไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต แต่ด้วยเรื่องความยากในการเตรียมตัวเรื่องการขอวีซ่า หรือ วีซ่าเชงเก้น ขั้นตอนต่างๆ ที่ดูยุ่งยาก เลยอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการไปเที่ยว วันนี้ทัวร์ครับเลยจะมาช่วยเรื่องการเตรียมตัวไปยุโรป บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้นกันก่อนค่ะ

วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้เดินทางเข้า - ออกในกลุ่มประเทศในโซนยุโรป มีทั้งหมด 26 ประเทศ ที่สามารถเดินข้ามแดนโดยที่ไม่มีด่านตรวจสามารถเดินทางได้แบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องขอวีซ่าทีละประเทศ

 

วีซ่าเชงเก้นเข้าได้กี่ประเทศ?

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีกเพราะมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

 

 

 

วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท ?

 

1. วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ประเภท “A”

เป็นวีซ่า transit กรณีที่มีการต่อเครื่อง หรือ แวะประเทศในเชงเก้นในระยะสั้นๆ แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

2.วีซ่าเดินทางผ่าน ประเภท “B”

วีซ่าประเภทนี้จะออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน 1 ครั้ง 2 ครั้ง ระยะเวลาในการเดินทางจะต้องไม่เกิน 5 วัน

3.วีซ่าพำนักระยะสั้น ประเภท “C”

การเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะขอวีซ่าประภทนี้ เป็นวีซ่าระยะสั้น วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถอยู่ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาครึ่งปี

4.วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ ประเภท “D”

วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่เราขอไปเท่านั้น

 

เที่ยวยุโรปหลายประเทศ ขอวีซ่าประเทศไหนดี ?

1. ถ้าเดินทางไปยุโรปหลายประเทศให้ขอวีซ่าประเทศที่ไปอยู่นานที่สุด
2. ถ้าเดินทางเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศ ให้เริ่มต้นขอประเทศที่เข้าเป็นประเทศแรก

 

 

 

ขั้นตอนการทำ "วีซ่าเชงเก้น"

 

1. กรอกใบคำร้องขอวีซ่า 
เตรียมเอกสารทำวีซ่า สามารถดาวน์โหลด ได้จากเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก

2.พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้า

3.รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. หนังสือรับรองการทำงาน
เตรียมเอกสารทำวีซ่า หนังสือรับรองการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
5. หนังสือรับรองจากธนาคาร
หนังสือรับรองธนาคารหรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

6.เอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร
ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ ใช้แค่หลักฐานการจองก็พอ ดังนั้น ควรใช้บัตรเครดิตจองไปก่อน อย่าเพิ่งซื้อก่อนได้วีซ่า เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง

7. รายละเอียดแผนการเดินทาง
การเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นจะต้องบันทึกให้ละเอียดว่าจะมีการเดินทางเข้า – ออก ประเทศใดบ้าง โดยอาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร แบบละเอียด

8. หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน
หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

9.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
จะมีค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า ประมาณ 80 ยูโร หรือ 3,200 บาท

10. กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
การเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นจำเป็นต้องมี ประกันการเดินทางที่เชื่อถือได้ และมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,300,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องครอบคลุมตลอดทั้งช่วงของการเดินทาง

11.นัดวันเพื่อไปสัมภาษณ์ที่สถานฑูต

12.รอผลพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15 -20 วันทำการ
 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม ทำวีซ่ายุโรป

  • แบบฟอร์มคำร้องขอยื่นวีซ่าประเทศที่จะไป
  • รูปถ่าย จำนวน
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
  • เอกสารทางการเงิน

 

ยุโรปตะวันออก
สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เดือนต้องมีเงินเข้าออก ทุกเดือน ต้องเป็นบัญชีออมทรพัย์เท่านั้น (ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวต้องขอ statement ย้อนหลัง) ควรมีเงินขั้นต่ำ 6 หลัก

ยุโรปตะวันตก
ต้องขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีออม ทรัพย์เท่านั้น Bank certificate (หนังสือรับรองเป็นสถานะ ทางการเงิน และเป็นบัญชีเดียวกันกับ statement) ควรมีเงินขั้นต่ำ 6 หลัก

กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้อื่น

*ต้องเป็น พ่อ-แม่ , สามี-ภรรยา หรือบุตร
*กรณีที่เป็นพี่น้อง ต้องเป็นพ่อ-แม่เดียวกัน นามสกุลเดียวกัน

เอกสารที่ต้องใช้ทำวีซ่ายุโรป

statement บัญชีของผู้รับรอง
Bank guarantee (หนังสือที่รับรองให้ผู้อื่น) ชื่อผู้รับรองกับคน guarantee ต้องตรงกับพาสปร์ต

 

 

5 สำเนาเอกสาร

  1. สำเนาบัตรประชาชน ( เด็กอายุต่ำกว่า 15 ต้องมีใบสูติบัตร )
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
  5. หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)

* เกษียณอายุ (60 ปี) ไม่ต้องใช้เอกสารรับรองการทำงาน
* กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการใช้ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าไม่ได้จดทะเบียนต้องเขียนหนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ)