ใบอนุญาต 11/08029
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เที่ยว 6 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3586

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า 6 วัน 3 คืน ยอดเขาร็อคโค โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ บิน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

Thai Airways

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.ซีโอ จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เมืองโกเบ
สะพานอาคาชิไคเคียว
ยอดเขาร็อคโค
ฮาร์เบอร์แลนด์
เมืองโอซาก้า
ย่านชินไซบาชิ
อิสระท่องเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
เมืองนารา
วัดโทไดจิ

  Back to top

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ทุยั โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองโอซำก้ำ โกเบ นำรำ เกียวโต นำโกย่ำ โกเบ สะพ ำนอะคำชิไคเคียว หรอืสะพานไขม่กุ เป็นสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก, ยอดเขำรอ็คโค ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเมอืงโกเบ, โกเบ ฮำเบอรแ์ลนด ์สถานทีท่่องเทีย่ว รมิน ้าซึง่เป็นทีน่ิยม เพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิง่ทีด่งึดูดใหเ้ขา้ไปอย่างมากมาย โอซำก้ำ อสิระชอ้ปป้ิง ย่ำนชินไซบำชิ, และอสิระเตม็วนั ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการท่องเทีย่วในเมอืงโอซาก้า หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ “ยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน” ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิ และสนุกสนานกบั เครือ่งเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดงัจาก “ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF แฮรร์ี ่ พอตตเตอร ์ทีใ่หคุ้ณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา นำรำ นมสัการ พระพทุธรปูไดบุสสึ และใหอ้าหารกวางแสนเชื่อง เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1 ,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ หนึ่งในป่าไผ่ที่มี ชื่อเสยีงทีสุ่ดของญีปุ่่ น, เดนิเล่น ย่ำนกิออน ยา่นโบราณทีใ่หบ้รรยากาศความเป็นเกยีวโตมากทีสุ่ด นำโกย่ำ สมัผสักบัความงามของ ปรำสำทนำโกย่ำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ประจ าของเมอืงนาโกยา่, ศำลเจ้ำโอสึคนันง เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น, โอเอซิส 21 หนึ่งในแลนดม์ารค์ของยา่นซาคาเอะ, อสิระชอ้ปป้ิง ย่ำนซำคำเอะ ก ำหนดกำรเดินทำง 27 เม.ย.- 02 พ.ค. 2560 วนัแรก กรงุเทพฯ - สนำมบินคนัไซ (โอซำก้ำ) 20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ที ่4 ประตูหมายเลข 2 สายการบนิไทย เคาน์เตอรห์มายเลข D เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางและผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 23.30 น. เหริฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG622 วนัท่ีสอง โอซำก้ำ - โกเบ - สะพำนอะคำชิไคเคียว - นัง่รถโค้ชสู่ยอดเขำรอ็คโค - โกเบ ฮำเบอรแ์ลนด ์ โอซำก้ำ - ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 07.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรและตรวจเชค็สมัภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าพาณิชย์หลกัของญี่ปุ่ น ที่ท าการค้าขายกับประเทศจนีและ เกาหลตีัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 8 และเป็นหนึ่งในเมอืงท่าทีป่ระเทศญี่ปุ่ นเปิดประเทศกบัตะวนัตกเมื่อปี ค.ศ.1868 น าท่านชม สะพำนอะคำชิไคเคียว หรอื สะพานไข่มกุ ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นสะพานแขวนทีย่าว ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามยาวทัง้สิ้น 3,991 เมตร (ความยาวช่วงกลางสะพาน 1,991 เมตร) สรา้งเสรจ็ เมือ่ปี ค.ศ.1998 สะพานแห่งนี้เป็นเสน้ทางคมนาคมหลกัระหว่างเมอืงโกเบบนเกาะฮอนชูกบัเมอืงอวิะ ยะบนเกาะอวาจ ิน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ ยอดเขำรอ็คโค ยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในเมอืงโกเบและเป็น ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ จากทศิเหนือถึงทศิใต้เป็นระยะทาง 932 เมตร จากตรงยอดเขาท่าน สามารถชมความงามของอ่าวโอซาก้าไดโ้ดยรอบไกลสุดจนถงึเกาะอะวาจ ิ เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บ่ำย จากนัน้น าท่านสู่ โกเบ ฮำรเ์บอรแ์ลนด์ สถานที่พกัผ่อนยอดนิยมของหนุ่มสาว เป็นแหล่งรวมคาเฟ่ แหล่งช้อปป้ิง และแหล่งรวมความบนัเทิงตัง้อยู่รมิน ้าและเดินเล่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่ งดงามรมิอ่าวโกเบ โดยมพีพิธิภณัฑ์ทางทะเล โกเบและหอคอยโกเบ สญัลกัษณ์ของเมอืงโกเบเป็น ฉากหลงั อกีทัง้ยงัมหี้างสรรพสนิค้าที่สรา้งด้วยโมเสคหนัหน้าออกทะเล ซึ่งขา้งๆ มสีวนโมเสคขนาด ย่อม รวมถึงภตัตาคาร เรง็ก้า โซโก้ ห้างสรรพสนิค้าโกเบฮนัเคยีว และโปรมน่ีา โกเบช้อปป้ิงมอลล์ และแห่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร โรงภาพยนต์และอื่นๆ มากมายจากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโอซำก้ำ อสิระช้ อปป้ิง ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า ทัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั มี สินค้ามากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้สินค้าแฟชัน่ล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะ สนุกสนานและมสีสีนัมากกว่าทางฝัง่โตเกียว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ ระลกึกบัจดุเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอืจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ป ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ จากดสินีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุร ิซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรอื อาหารขึน้ชื่อ ของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นต้น ให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอด ทัง้วนั นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีง อยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก้ หรอื จะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาอกีดว้ย ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ วนัท่ีสำม โอซำก้ำ - อิสระเต็มวัน หรือ ซ้ือทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (สนุกสนำนกับ เคร่ืองเล่นตวัใหม่ THE WIZARDING WORLD OF แฮรี ่พอตเตอร)์ เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม อิสระเต็มวนัให้ท่ำนเพลิดเพลิน เมืองโอซำก้ำตำมอธัยำศยั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ โดยไกด์บริกำรไปส่ง และรบักลบัโรงแรม โดยรถไฟ ซ่ึงต้องช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสรา้ง อย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านตื่นตากบัโรง ถ่ายภาพยนตร ์ทีแ่บ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีู๊ด ชมฉากจ าลองของนิวยอรค์ ฉากจ าลองเมอืงซานฟ รานซสิโก เป็นต้น ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าทีดุ่เดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื่นเต้น กบัการหอ้ยโหนโผนทะยานไปกบัซุปเปอรฮ์โีรส่ายพนัธุใ์หม ่Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอื พรอ้มฉากปลาฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยือ่ขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรือ่ง Jaw แลว้ ระทกึใจกบัฉากจ าลองเรื่อง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้นกลบัไปในยุคดกึด าบรรพ ์ พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด รวมทัง้ ทเีรก็ซ์ ไดโนเสารท์ีใ่จดทีี่สุดสนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าใน ฉากเรื่อง วอเตอรเ์วลิด์ (Water World) พรอ้มทัง้พบกบัฉากคาวบอย สตัน๊แมนโชว์ และการแสดง ของบรรดาสตัว์แสนรูท้ี่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร ์เช่น สุนัขแสนรูจ้ากเรื่องบโีธ่เฟ่น เป็นต้น หรอื คุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลินกบัเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพื่อนมากมายและสัมผัสกับ “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตำซีช่ือก้องโลกอย่ำงแฮรร่ี์ พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้ำง รำว 500 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั (รำว 16,000 ล้ำนบำท) ท่ี เปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อ 15 กรกฎำคม 2014 พร้อมคอนเฟิรม์ควำมอลงักำรไม่แพ้ฝัง่อเมริกำ โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ทีจ่ าลองมาจากในหนังสอืดงั เช่น สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ในออร์แลนโด้ สหรฐัอเมรกิา อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ ด (Hogsmeade Village) ป ราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถ ไฟ เห าะ ( the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ วนัท่ีส่ี โอซำก้ำ - นำรำ - วดัโทไดจิ - เกียวโต - วดัคิโยมิสึ - ป่ำไผอ่ำรำชิยำม่ำ - ย่ำนกิออน เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม เดนิทางสู่ นำรำ นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น เพื่อน าท่านสู่ วดัโทไดจิ รว่มกราบไหว ้“หลวง พ่อโต” พระพุทธรปูสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัครสิศตวรรษที ่8 ตวัพระพุทธรปูองคน์ี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั ซึง่อาคารไมอ้นัเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ไดร้บัการบนัทกึลงใน กนิเนสส์บุ๊คว่าเป็นวหิารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญั ที่สุดของเมอืงนารา นอกจากนี้ ตามทางของวหิารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วมถ่ายรูปกบั กวางแสนเชื่องที่มอียู่เป็นจ านวนมาก จากนัน้น าท่านเดนิทางยอ้นรอยประวตัศิาสตรส์ู่ กรงุเกียวโต เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นในช่วงเวลากว่าพนัปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนคร แห่งความงามทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของชาวอาทติยอุ์ทยั เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บ่ำย น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรอืวดัน ้าใส ที่ตดิรอบสุดท้ายของการประกวดสิง่มหศัจรรยข์องโลก เป็นวดัที่ ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอน ตัง้จาก พืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั โดยใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายเุก่าแก่กว่า 1,200 ปีมาแลว้ ซึง่มากกว่ากรุงเกยีวโต เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิสเึทพเจา้ แห่งความร ่ารวยมัง่คัง่, นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จดุทีส่วยทีสุ่ดในกรงุเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคิ โยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก มัง่คัง่ร ่ารวย สายสอง ประสบความส าเรจ็, สายสาม สุขภาพแขง็แรง จากนัน้เดนิตามทาง เพื่อ สมัผสักบัรา้นค้าญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะ และเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงที่ระลกึเกี่ยวกบัญี่ปุ่ น ขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิด และกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ดว้ยตวัแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอบรอรี ่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจญิี่ปุ่ นหลากสีสนั ที่มาจากธรรมชาติ ส าหรบัคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาท ิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลด คอเลสเตอรอส ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สุดในญี่ปุ่ น คอื เกอชิา สตรทีี่บรกิารความรื่นเรงิของชาวอาทติยอุ์ทยัมาแต่ชา้นานจนถงึปัจจุบนัในรปูแบบของตุ๊กตาเกยีวโต ซึง่แต่งกายดว้ยชุดกโิมโนประจ าชาตอิย่างเต็มรปูแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลกึในราคา ยอ่มเยาว ์สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1,000 เยน), พดัญี่ปุ่ น ซึง่เป็นศลิปะทีล่ะเอยีดอ่อน ประณีตใน การประดิษฐ์ จาก HANDMADE ซึ่งมีหลากสีหลายสไตล์ทัง้ร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและ กระดาษญี่ปุ่ น ทีน่ิยมน ามาห่อของขวญัในโอกาสพเิศษต่างๆ อนัเป็นศลิปะพเิศษ ซึง่มเีฉพาะในญี่ปุ่ น เท่านัน้ ที่ประณีตและบรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด จากนัน้เดนิทางสู่ ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ หนึ่งในป่าไผ่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของ ญีปุ่่ น ไผ่ทีข่ ึน้อยูส่องขา้งทางเสมอืนหนึ่งเป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่าน ซึง่ถูกปลกูขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนัหรอืกว่า พนัปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดบัสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้ โบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผ่านไป ไผ่เหล่านี้กย็งัไดร้บัการดูแลเป็นอยา่งด ีท่านจะไดส้มัผสัถงึสายลม จากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชื่นตลอดเส้นทาง แม้ว่าจะเป็นเพียง เสน้ทางเลก็ๆ ระยะทางไม่กี่รอ้ยเมตรทีเ่ชื่อมต่อระหว่างศาลเจา้โนมยิะ หรอืฝัง่ทศิเหนือของวดัเทนรวิ จจินถงึโอโคจซิงัโซหรอืหมู่บา้นเชงิเขาตดิแม่น้ า นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้เลก็ๆ จ าหน่ายผลติภณัฑจ์าก ไผ่และอื่นๆ จากนัน้น าท่านชม สะพานโทเก็ตซเึคยีว เป็นสะพานไมโ้บราณที่มคีวามเป็นมามากกว่า พันปี มีความยาว 200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออิที่ไหลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิามะที่ยงัคงความใส สะอาดมานับตัง้แต่อดตี จากนัน้น าท่านเดนิเล่น ย่ำนกิออน หรอื ย่ำนเกอิชำแห่งเกียวโต เป็นย่าน ราตรแีห่งเกยีวโต ทีจ่ะสามารถเหน็เกอชิาเดนิไปมาในบรเิวณนี้ได ้ย่านน้ีอยู่ใกล้ๆ กบัศาลเจา้ยาซากะ (Yasaka Shrine) และแม่น ้าคาโมะ(Kamo River) ถนนเส้นหลกัจะเต็มไปด้วยรา้นค้า รา้นดื่มชาและ รา้นอาหารมากมาย ซึง่แต่ละรา้นกจ็ะการแสดงโชวจ์ากเกอโิกะ(geiko) และไมโกะ(maiko) ซึง่สวยงาม และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในย่านนี้อาคารบ้านเรอืนจะเป็นอาคารไม้แบบ ดัง้เดมิ แต่ละหลงัจะขนาดไม่ใหญ่ความกว้างประมาณ 5-6 เมตรเท่านัน้ ถนนเส้นที่มสีสีนัและผู้คน พลุกพล่านมากทีสุ่ดกค็อืเสน้ ฮานาม-ิโคจ(ิHanami-koji) เป็นเสน้ทีอ่ยูร่ะหว่างถนนชโิจและวดัเคนนินจิ (Kenninji Temple) รา้นอาหารและรา้นชาโดยมากทีอ่ยู่ในเสน้น้ี ราคาค่อนขา้งสงูเนื่องจากในระหว่างที่ รบัประทานอาหารนัน้ จะมกีารแสดงโชว์ศลิปะของญี่ปุ่ น อย่างเช่น การร่ายร าและการชงชาจากเกอิ โกะและไมโกะ นอกจากนี้ยงัมดีนตรแีละเพลงญีปุ่่ นดงัเดมิบรรเลงใหฟั้งอกีดว้ย ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA KYOTO หรือระดบัเทียบเท่ำ วนัท่ีห้ำ เกียวโต - นำโกย่ำ - ปรำสำทนำโกย่ำ - ศำลเจ้ำโอสึคนันง - โอเอซิส 21 - ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ สนำมบินนำโกย่ำ เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม เดนิทางสู่ นำโกย่ำ เพื่อน าท่านสู่ ปรำสำทนำโกย่ำ ปราสาทแห่งนี้สรา้งโดย โชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ เมื่อปี 2153 ในยุคสมยัเอโดะ โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นฐานบญัชาการใหก้บัเมอืงหลวงโตเกยีวและแต่งตัง้ ให้บุตรชายคนที่เก้าเป็นผู้ครองเมือง ตัวปราสาทเดิมได้ถูกทหารพันธมิตรบุกท าลายไปในสมัย สงครามโลก ครัง้ที ่2 ปัจจบุนัตวัปราสาททีเ่ปิดใหท้่องเทีย่วมลีกัษณะเด่นคอื ทีบ่นยอดของปราสาทมี ปลาโลมาคู่หุ้มด้วยทองที่มีน ้าหนักถึง 18 กิโลกรมั ซึ่งปลาโลมาแต่ละตัวมนี ้าหนักถึง 44 กิโลกรมั ชาวเมอืงนาโกย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่นี้เป็นเครื่องคุม้ครองปราสาทและชาวเมอืงนาโกย่า จนกลายเป็น สญัลกัษณ์ของเมอืงนาโกย่า โดยชาวเมอืงจะเรยีกปลาโลมาคู่นี้ว่า “คนิซาช”ิ หรอื “ซาชโิฮโกะ” อสิระ ใหท้่านถ่ายภาพเกบ็ความประทบัใจกบัปราสาทตามอธัยาศยั เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บ่าย น าท่านเขา้มนสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ศาลเจ้าโอสึคนันง สรา้งมาตัง้แต่สมยัคามากุระ แมจ้ะไดร้บัความ เสยีหายจากทัง้อุทกภยัและไฟไหมม้าแลว้ แต่ตวัวดักไ็ดร้บัการบรูณะจนตัง้เด่นเป็นสงา่อยูใ่จกลางยา่น โอสุถอืเป็นหนึ่งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ดว้ยจติศรทัธาการ มากราบไหวเ้พื่อความเป็นสริมิงคล ตวัอาคารวดัดา้นในเป็นหอสมุดขนาดกลางใชเ้กบ็ต าราโบราณทัง้ ภาษาญี่ปุ่ นแล้วภาษาจนีกว่า 15,000 เล่มด้วยกัน บางเล่มนัน้ถูกยกให้เป็นสมบตัิของชาติเพราะมี เนื้อหาทีบ่อกเล่าถงึแก่นแกนวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นอนัเป็นประวตัศิาสตรข์องยา่นโอส ึ(OSU) เป็นเมอืงที่ผสมผสานระหว่างประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮติ ทีสุ่ดของเมอืงนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่ นแลว้ นักท่องเที่ยวต่างชาตกิ็นิยมมาเยีย่มชมเช่นกนั โดย บรเิวณใกล้เคยีงนัน้ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิค้าเพื่อเมอืง อาหาร และชม วฒันธรรมของย่านโอสไึด้อกีด้วย จากนัน้น าท่านสู่ โอเอซิส 21 แลนมารค์ของย่านซาเคเอะตัง้อยู่ใจ กลางเมอืงนาโกย่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีอ่อกแบบคลา้ยกบัยานอวกาศ เป็นสิง่ก่อสรา้งทีท่ าดว้ยกระจกและ ท่อเหลก็ เป็นที่ๆ รวมรา้นอาหารมากมาย รา้นคาเฟ่ รา้นสนิค้าท้องถิน่ รา้นเสื้อผ้า และพื้นทีส่ าหรบั จดักจิกรรม นอกจากนี้ยงัมกีารจดัแสดงไฟในยามค ่าคนื ท าให้โอเอซสิ 21 เป็นสถานที่ที่มเีสน่ห์น่า ดงึดูดใจ จากนัน้อสิระให้ท่านช้อปป้ิงในแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิง และแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั ว่ทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนัน้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้, รา้นอาหาร ฯลฯ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั ค ำ่ อิสระอำหำรอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั ได้เวลำสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินนำโกย่ำ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน วนัท่ีหก สนำมบินนำโกย่ำ - กรงุเทพฯ 00.30 น. เหิรฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 04.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ ............................................................................................................................................. ก ำหนดกำรเดินทำง 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2560 หมำยเหตุ 1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท *** เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตเุพียงครึ่งเดียว *** 6. คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่2 พฤศจิกำยน 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบัทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 4. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 21 วนัท ำกำร กำรยกเลิก: กรณุาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 44,500 23,900 เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 40,000 21,500 เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 33,500 18,000 ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900 7,900 หมายเหต ุ: 1. ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิ เทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางสว่น นอกจากนี้ ทางบรษิทัขอ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทางสายการบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน

Holiday
02-013-5353