ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ #3609

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า (พม่า)

พม่า (พม่า)

Bangkok Airways

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เมืองหงสาวดี
สุสานสงครามเกาเทียน
พระเจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้โท
แม่น้ำสะโตง
พระธาตุอินทร์แขวน
คิมปูนแค้มป์
วัดไจ๊ป๋อรอ
Package full banner desktop
  Back to top

พม่า-ย่างกุง้-หงสาวด-ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คืน บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์PG เมนพูเิศษ!!! เมนเูป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร+กุง้แมน่ ำ้เผำ เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั พิเศษสดุ++ นัง่เลา้จนบ์างกอกแอรเ์วย ์บริการอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  สกัการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธำตอุนิทรแ์ขวน  สกัการะ พระพทุธไสยำสนเ์จำทตัย ีหรอื พระนอนตำหวำน  ชม เจดยีโ์บตำทำวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป  ชมความงดงามอร่ามตาสทีองที ่เจดยีช์เวดำกอง มหาเจดยีศ์กัด ิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของพม่า  ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่า  ชอ้ปป้ิง ตลำดสกอ๊ต ***พิเศษ!!!พกัอินทรแ์ขวน 1 คืน + ยา่งกุง้ 1 คืน*** DATE EASY BOUTIQUE MYANMAR MEAL HOTEL D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ย่างกุง้-หงสาวดี-ผ่านชมสุสานสงครามเกา เทียน-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับุเรงนอง-คิมปูนแคม้ป์-พระธาตุ อินทรแ์ขวน -/L/D อินทรแ์ขวน D2. พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวดี-วดัไจค้ะวาย-เจดียไ์จปุ่้น-พระนอน ชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี-เจดียช์เวดากอง BF /L /D ย่างกุง้ D3. วดัหินอ่อน-ปางชา้งเผือก-เจดียโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-วดั บารมี-ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ BF /L/- วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีผ่านชมสุสานสงครามเทาเกียน-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงั บุเรงนอง-คิมปูนแคม้ป์ -พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 10.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ Bangkok Airway (PG) โดยมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 13.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบิน PG 707 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ** 14.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ิน ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Ba) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. ผ่านชมสุสาน สงครามเกาเทยีน เป็นสุสานของเหล่าทหารสมัพนัธมิตรในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 อยู่ออกไปจากตวัเมือง ย่างกุง้ประมาณหน่ึงชัว่โมง สามารถเหมารถแท็กซ่ีไปจากตวัเมืองได ้ส่วนรถโดยสารสาธารณะไม่แน่ใจว่ามี ผ่านไหม ส่วนตัวเดินทางดว้ยรถตูท่ี้เหมาไปวัดพระธาตุอินทร์แขวน และไดแ้วะท่ีน่ีตอนขากลับ ลักษณะ สถานท่ีก็คลา้ยกบัสุสานสมัพนัธมิตรที่เมืองกาญ เป็นสนามหญา้กวา้งๆ ประดบัดว้ยดอกไม ้มีส่ิงก่อสรา้งรูป โคง้ ประดับแผ่นหินอ่อนท่ีสลักชื่อผูเ้สียชีวิตจากสงคราม บรรยากาศเงียบสงบ และน่าเศรา้ท่ีเห็นหลุมศพ มากมายจากสงครามโลกในครั้งน้ี หลงัจากน้ันน าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุ มุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาว มอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา สกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์ สงู 377 ฟุต สงูกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมา เมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก กระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ ทา่นจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอันศกัดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดียอ์งคท์ี่หักลง มาเพือ่เป็นสิรมิงคล ซ่ึงเปรยีบเหมือนดัง่ค ้าจนุชีวิตใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึ้ นไป จากน้ันน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลังกผ์ึ้ ง (Kanawha Thardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และ บรูณปฏิสงัขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถาน แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้ับค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับ ของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรี อยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลอง พระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยก ติดตามกองทพัไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝัง่แม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไป แลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได้ ไดม้ีการปะทะกนัท่ีริมฝัง่แม่น ้าสะโตง สมเด็จพระ นเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของ พม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏ ต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่ จนถึงทุกวนัน้ี จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระธาตอุินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุก 6ลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเรา จะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา น าทา่นเขา้สู่พกัที ่YOYOLAE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั น าชม เจดียไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pada (lden Rock) แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สงูจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆสงูเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตกเพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุ อยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจ า ปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้ จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ทา่นสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ สุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตร ีสามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระ เจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตเูหล็กท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียม เส้ือกนั หนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้ นท่ีน้ันมีความเยน็มาก วนัท่ีสอง พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวด-ี-วดัไจค้ะวาย-เจดียไ์จปุ่้น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธ ไสยาสนเ์จาทตัยี- เจดียช์เวดากอง 05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน อาหารท่ีจะใส่บาตร สามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300- 500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั 06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 07.30 น. น าท่านอ าลาที่พกั ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนนัง่รถ ถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดีจากน้ันน าท่าน ตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วัดไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งน้ีไดห้รือบริจาคปัจจยัใหก้ับท่าน (ควรเตรียมแลกแบงคเ์ล็กๆไวส้ าหรับ ท าบุญ) จากน้ันน าท่านนมสัการ วดัไจป๋๋อรอ (วดัพระไฝเลื่อน) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซ่ึงมีเร่ืองราวเล่า มากมายเกี่ยวกบัสถานท่ี แห่งน้ี รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถ่ายท าสารคดีท่ีน่ีมากกว่า 10 ครั้ง ซ่ึงในแต่ละครั้งต าแหน่งไฝท่ีบริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกนัเลยซ่ึงเป็นเร่ืองมหศัจรรยม์าก จากน้ันน า ชม เจดียไ์จปุ่๊น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัว่าสรา้งขึ้ นโดยสตรีส่ีพี่ น้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป แต่งงาน ร า่ลือกนัว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ั์นเกิดรอยรา้วขึ้ นทนัที น าท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอน ท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระ นอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจี ท่ีย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ี งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedan Pada) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหา เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานทีแ่ห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า ดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิ รมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิด วนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดร้ับการบูรณะและต่อเติม โดยกษัตริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จ านวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมกนัขึ้ นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดีย์ลว้นมีต านานและภูมิหลังความ เป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้าย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ ไม่ขึ้ นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้ นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่า เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ี ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ สรงน ้าสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ประจ าวนัเกิดรอบองคเ์จดียช์เวดากอง ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนั้น น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั SUMMIT PARK VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4ดาว++ วนัท่ีสาม พระหินอ่อน-ปางชา้งเผือก-เจดียโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-วดั บารมี-กรุงเทพฯ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม ปางชา้งเผือก ซ่ึงในประเทศไทยไม่มีใหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน ในประเทศพม่าเองป่าเขาอุดม สมบรูณ ์และยงัมีชา้งเผือกใหไ้ดช้ม ไดเ้ห็นกนัอยู่และ ชา้งเผือกน้ันตอ้งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุม้บาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโคง้เหมือนคันธนู 4. หางผู่ 5. เล็บขาว จากน้ันน าท่าน นมัสการ พระหินอ่อน เป็นพระท่ีสรา้งขึ้ นจากหินอ่อนเพียงกอ้นเดียวเท่าน้ัน โดยใชช้่างผีมือดีท่ีสุดของ ประเทศพม่า ปัจจุบนัชาวเมืองย่างกุง้ นิยมมากราบขอพรกนัมากมาย ชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหาร พนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ี ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดีย ทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองคพ์ระเจดีย ์ จากน้ันน าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและ ชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา ดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคน ไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้ จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวชี้ ของนัตโบโบย ีแค่น้ีทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้ วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์ สตัว ์ สญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค จากน้ันน าท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตาม ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกิน เน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบ ตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กันมากเช่นกัน การบูชาเทพ กระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร** จากน้ัน น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลักษณะ อาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสม ระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็น ตน้ (หากซ้ือสิ้ นคา้หรอือญัมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงให้ ศลุกากรตรวจ) น าท่านสู่ วดัพระบารมี หรือ วดับารมี วดัเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเชื่อว่ายงัมีชีวิต อยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเมื่อน ามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได ้อีกทั้งไดช้ื่อว่าเป็นท่ีเก็บองค์ พระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์างๆ เชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจา้กัสสปะ ซ่ึงเป็นพระพุทธเจา้องคท่ี์สามในกัปป์น้ี พรอ้มชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตุน้ีดว้ยพุทธานุภาพทรงขยบัพระองคไ์ป-มาไดท้ั้งในน ้าและบนบก และเป็นพิพิธภณัฑพ์ระธาตุใหญ่ท่ีสุดในพม่า สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 17.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่ PG 708 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ** 19.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…..พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม CU CENTER ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ท่านละ 500บาท/ท่านตลอดทรปิ *** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจ แลว้จงึวางมดัจ าเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง *** การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง และ ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบริการลดนอ้ยลง ** พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** เง ือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆ (โปรดอา่นและท าความเขา้ใจ) อตัรำคำ่บรกิำร ก ำหนดวนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่1 ทำ่น พักหอ้งละ 2 ทา่น เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี เสรมิเตยีง เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว ::เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน คดิราคาผูใ้หญ่:: 13-15 ม.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 19-21 ม.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 20-22 ม.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 26-28 ม.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 03-05 ก.พ.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 11-13 ก.พ.60*วนัมาฆบูชา* 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 17-19 ก.พ.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 18-20 ก.พ.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 24-27 ก.พ.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 25-27 ก.พ.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 02-04 มี.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 09-11 มี.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 10-12 มี.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 17-19 มี.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 23-25 มี.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 24-26 มี.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 25-27 มี.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 01-03 เม.ย.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 06-08 เม.ย.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 21-23 เม.ย.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 28-30 เม.ย.60 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 05-07 พ.ค.60*วนัฉตัรมงคล* 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 11-13 พ.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 12-14 พ.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 19-21 พ.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 25-27 พ.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 26-28 พ.ค.60 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว  คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน  คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว  คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด  คา่ธรรมเนียมวซีา่  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ  ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 500บำท/ทำ่น/ทรปิ (ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในกำรบรกิำร) เง ือ่นไขกำรช ำระเงนิ  ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน (ชว่งเทศกาลมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท)  ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง เง ือ่นไขกำรยกเลกิ  การยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 45 วัน คนืมัดจ าทัง้หมด  ยกเลกิลว่งหนา้ 30 – 44 วันกอ่นเดนิทาง หักมัดจ าทา่นละ 1,000 / 2,000 บาท  ยกเลกิลว่งหนา้ 15 – 29 วันกอ่นเดนิทาง หักมัดจ าทา่นละ 3,000 / 6,000 บาท  ยกเลกิหลงั 14 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการ 100 %  ยกเลกิจากกรณี อบุัตเิหต ุหรอื เจ็บป่วย กรุณาสง่หลกัฐานใบรับรองแพทย ์หรอื เหตผุลอืน่ๆกระกอบการพจิารณา หมำยเหต ุ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป  ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม ความเป็นจรงิ  ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิ สญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวั ทา่นเอง  กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการ ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่ เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่ ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม  กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด

Holiday
02-013-5353