ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 5 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #5330

ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน เทศกาล Lighting Festival ไร่สตรอเบอร์รี่ ***อิสระเล่นสกี บิน TG

ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์เกาหลี

ฝรั่งเศส, เกาหลี

Thai Airways

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

กรุงโซล
G-Tower เมืองซองโด
ซงโด Central Park
NC Cube Canal Walk
ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เลต
Petite-France
ลานสกี
ไร่สตรอเบอร์รี่
TEDDY BEAR FARM
Package full banner desktop
  Back to top

ICN-TG011 Page 1 Of 8 **ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** ** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** ชมเมอืง Songdo หนึง่ในเมอืงทีไ่ฮเทคทีส่ดุในโลก ชมเทศกาล Lighting Festival หมูบ่า้นฝร ัง่เศสแหง่เจา้ชายนอ้ย Petite France ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและชมความนา่รกัของตุก๊ตาหมตีวันอ้ยๆกบั Teddy Bear Museum พเิศษ...ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชุดฮนับกพรอ้มท า คมิบบัหรอืขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเอง สนกุสนานบนลาน สกขีนาดใหญ ่ หลากหลายกจิกรรมทา้ลมหนาว พเิศษ..ชมและชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ ภายในไร ่!! พเิศษ.. บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิป้งยา่งแบบไมอ่ ัน้ !! ก าหนดวนัเดนิทาง: 01-05 / 06-10 ธ.ค.60 (วนัชาตไิทย) 23,900.- ก าหนดวนัเดนิทาง: 30 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61 (วนัหยดุขึน้ปีใหม)่ 31,900.- โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน ทวัรเ์กาหล ี 5 วนั 3 คนื (TG) โดยสายการบนิไทย โดยสายการบนิไทย ICN-TG011 Page 2 Of 8 2 อนิชอน - เมอืงใหมซ่งโด - G Tower - สวนสาธารณะ Central Park - NC Cube Canal Walk – Hyundai Premium Outlet - หมูบ่า้นเทพ นยิายเจา้ชายนอ้ย Petite France - อสิระเลน่สก ี X O O  ทีพ่ัก Siheung Tourist Hotel ระดับ 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 3 ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- Teddy Bear Museum - ถนนฮงอกิ-Dongdaemun Design Plaza –ตลาดทงแดมนุ O O O  ทีพ่ัก Benikea Seoul Hotel ระดับ 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่, เมอืงโซล 4 โซลทาวเวอร ์– พระราชวังเคยีงบ็อคคงุ – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวม ชดุฮนับก+ท าคมิบบั - ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมยีงดง O O O  ทีพ่ัก Benikea Seoul Hotel ระดับ 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่, เมอืงโซล 5 น ้ามนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิล ์ - Shopping COEX Mall - ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ O O X วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน 20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวย ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 23.10 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658 หรอื เทีย่วบนิที ่TG656 23.30-06.55 น. (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) วนัทีส่อง อนิชอน - เมอืงใหมซ่งโด - G Tower - สวนสาธารณะ Central Park - NC Cube Canal Walk – Hyundai Premium Outlet - หมูบ่า้นเทพนยิายเจา้ชายนอ้ย Petite France - อสิระเลน่สก ี 06.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา ทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ บรกิารทา่นดว้ย นมกลว้ย ยอดฮติของเกาหล.ี.. จากนัน้น าทา่นสูเ่มือ่งซองโด เป็นเมอืง ใหมภ่ายใตแ้นวคดิการพัฒนาทีย่ัง่ยนืเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่ว่นใหญถ่มจากทะเลใกล ้ อนิชอน หา่งจากกรงุโซลเพยีง 40 กโิลเมตร น าทา่นขึน้ตกึ G Tower ชมววิทศันยีภาพ รอบๆพรอ้มใหท้า่นไดช้มแผนผังเมอืงใหมซ่งโดทีท่ันสมยั จากนัน้น าทา่นสู ่สวนซองโด (Songdo Central Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่สดุไฮเทค ใจกลางโซนธรุกจิเกดิ ใหม ่ทีส่รา้งขึน้โดยมแีรงบนัดาลใจจากเมอืงชือ่ดังตา่งๆของโลกเชน่ แมนฮตัตัน เวนชิ ซดินยี ์ ปารสี นวิยอรค์ และดไูบ ภายในมสี ิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆครบครัน รวมทัง้ กจิกรรมการพักผอ่นตา่งๆทีน่่าสนใจ บนเนือ้ทีม่ากกวา่100 ไร ่ จากนัน้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ ชอ้ปป้ิง ชมิอาหารชวิๆ ที ่NC Cube Canal Walk ใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศ shopping street แนวสไตลย์โุรป อสิระทา่นเดนิชอ็ปป้ิงและถา่ยภาพเก็บเรือ่งราวประทบัใจ จากนัน้น า ทา่นชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม หลากหลายยีห่อ้ที ่Hyundai Premium Outlet กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ชาบ ูชาบ ู”อาหารพืน้เมอืง ของคาบสมทุรเกาหลตีัง้แตส่มัยมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหลลีักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของ ญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีม ไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุ ดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้น และ ทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ี และเครือ่งเคยีงนานาชนดิ สกุีห้มอ้ไฟ แบบเกาหล ี บา่ย น าทา่นสู ่ Petite France หมูบ่า้นเทพนยิายเจา้ชายนอ้ย ซึง่ในชว่งหนา้หนาวสถานที่ ทอ่งเทีย่วเอาทด์อรห์ลายๆ ที ่ก็นยิมจดัแสดงไฟประดับสวยงามใหไ้ดช้มกนั รวมถงึทีห่มูบ่า้น เจา้ชายนอ้ย หรอื Petite France ดว้ยกบั เทศกาล Little Prince Lighting Festival (ก าหนดการปี 2017ยงัไมร่ะบวุันทีแ่น่ชดั) ซึง่จะมาในธมีของเทพนยิาย ทีรั่บรองวา่ บรรยากาศจะสวยงามและชวนฝันมากๆ หมูบ่า้นแหง่นีต้ัง้อยูท่ี ่จังหวดัคยองกโีด จากนัน้น า ทา่น อสิระเลน่สก ีใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่ง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิกบั ลานหมิะทีก่วา้งใหญ ่และเนนิเลน่สกรีะดับตา่ง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิเขาเลน่สโนสเลด ทางรี สอรท์ยงัมหีลากหลายบรกิารอืน่ๆ ส าหรับผูท้ีไ่มต่อ้งการเลน่สก ีเชน่ รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ,์รองเทา้,คา่ครฝึูก คา่อปุกรณ์การเลน่สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน ) ***หมายเหตุ ลานสกบีางแห่งไม่สามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ล่นสกี หาก ICN-TG011 Page 3 Of 8 ตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการเขา้และเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ทคัคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผัดซอส เกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนียวปั้นเกาหล)ี มนัหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดย หอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกับทักคาลบ ี เพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง ไกบ่าบคีวิ ผดัซอส เกาหล ี ทีพ่กั  Siheung Tourist Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- Teddy Bear Museum –ถนนฮงอกิ- Dongdaemun Design Plaza – ตลาดทง แดมนุ เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าทา่นสู ่ ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ ขอเชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศ ภายในไร ่ซึง่ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหลวีา่มวีธิกีารปลกูอยา่งไรจงึ ไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของ ชาวเกาหลเีอง และชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย จากนัน้ น าทา่นสู ่Teddy Bear Museum ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและชมความน่ารักของตุก๊ตาหมตีวั นอ้ยๆกบัพพิธิภณัฑห์มเีท็ดดีแ้บร ์ กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้หมยูา่งเกาหล ีเป็น อาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและ ตัดเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอื ขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ๑ซมัฮกั หมยูา่ง เกาหล ี บา่ย จากนัน้พาทา่นชม ถนนฮงอกิ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังทีอ่ยูห่นา้มหาวทิยาลัยอแีดสนิคา้ทีม่จีะเป็น เสือ้ผา้แบบวัยรุน่ทันสมยัในราคาทีย่อ่มเยาว ์ จากนัน้น าทา่นสู ่Dongdaemun Design Plaza (DDP) ทีน่ีค่อื Art Exhibition Hall หรอืสถานทีท่ีไ่วจั้ดแสดงงานศลิปะ อเีวนท ์การ ประชมุ หรอืนทิรรศการตา่งๆ จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดทงแดมนุ มสี ิน้คา้ตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้ กระเป๋า และอืน่ๆอกีมากมาย ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมน“ูบฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล ี บฟุเฟ่ตบ์าบี ควิ สไตล์ เกาหล ี ทีพ่กั  Benikea Seoul Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล วนัทีส่ ี ่ โซลทาวเวอร ์– พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ท าคมิบบั - ศนูย์ โสม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมยีงดง เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล น าทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบ ทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกล ไปถงึแมน่ ้าฮนักงั (ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ น าทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวัง เกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองใน สมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิ์ ในราชวงศโ์ชซอล พระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะ ปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตดั ความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50 ปีของการปลดแอกจากญีปุ่่ น ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระต าหนักเคยีวฮเวรลูกัษณะเป็น อาคารสองชัน้ โดยตวัพระต าหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงส ์ สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน พระราชวังนีถ้อืเป็นพระราชวังที่ ใหญท่ีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารตา่งๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระ โรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ จากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้าร ท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย พเิศษ....ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชดุฮนับกพรอ้มใหท้า่นท า คมิบบั หรอื ขา้วหอ่ สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารชาววังใน สมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์ ไกตุ่น๋โสม เกาหล ี ICN-TG011 Page 4 Of 8 พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่ มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและ ราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื ชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที่ น ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย จากนัน้น าทา่นสู ่ Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิ เชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “อนัดงจมิดกั”Andong Jimdak ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิม อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. ไกพ่ะโลผ้ดั วุน้เสน้ จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ ทีพ่กั  Benikea Seoul Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล วนัทีห่า้ น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิล ์- Shopping COEX Mall - ซุปเปอรม์า เกต๊ - กรงุเทพฯ เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม น าทา่นสู ่ น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุ ของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนั ทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดบัน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของ เสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การ ไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใส จากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิ ตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ จากนัน้น าทา่นสู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์ เป็นสวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูใ่นเขตซมัซลิ (jamsil) ตอนใตข้องกรงุโซล มแีหลง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากมาย ไมว่า่จะเป็น โรงแรมหร ู ชอ็ปป้ิงมอลลข์นาดใหญม่สีนิคา้หลายหลายชนดิใหเ้ลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร ์ Wedding Hall และทีส่ าคัญคอืสวนสนุกในรม่ (Lotte World – Adventure) และสวนสนุก กลางแจง้ทีต่ัง้อยูใ่นทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในรม่จะมลีานไอซส์เกต็ เครือ่ง เลน่มากมาย เชน่“The Adventure of Sinbad” “The Conquistador” “Flume Ride” และ การแสดงโชวข์บวนพาเหรด “World Carnival” และ Laser Show ตรงกลางสวนสนุกมลีาน สเกตน ้าแข็งขนาดใหญ ่ส าหรับสวนสนุกกลางแจง้ก็มเีครือ่งเลน่น่าตืน่เตน้ใหค้นรักความทา้ ทายไปลองเลน่กนั ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ด็ดขาดคอืรถไฟเหาะ, ลอ่งแกง่, Free Floor (Gyro Drop) แถมยงัมปีราสาทสวยๆ เป็นจดุถา่ยรปูมากมายหมาะส าหรับคนรักการถา่ยรปูไปเก็บภาพสวยๆ กนั และภายในล็อตเตเ้วลิดย์งัม ีLotte World Folk Museum เป็นการจัดแสดงถงึวถิชีวีติ ความเป็นอยูข่องคนเกาหลใีนสมยัอดตีอกีดว้ย กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บลูโกก”ิเนือ้หมสูดหมกั ผัดซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ีแ่ลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล ่าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลี มนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ หมผูดัซ๊อส บา่ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง Coex Mall มสีนิคา้แบรนดด์ังตา่งๆมากมายอาทเิชน่ UNIQLO, ZARA, La Grillia, Bennigans, Marche´ เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ อนิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอร์ มารเ์ก็ต ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 21.20 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 657 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 01.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ ☺ **************************************************************************** พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ICN-TG011 Page 5 Of 8 ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง ออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ หมายเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ วา่จะเกดิจากความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** ก าหนดการเดนิทาง ก าหนดการเดนิทาง ราคา ผูใ้หญ ่ (หอ้งละ2 ทา่น) เด็กอายตุ า่ กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น เด็กอายตุ า่ กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีง เสรมิ เด็กอาย ุ ต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่ ี เตยีงเสรมิ พกัเดีย่ว เพิม่ วนัที ่01-05 / 06-10 ธ.ค.60 (วนัหยดุวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนพรรษาของร.9) 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 7,900.- วนัที ่30 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61 (วนัหยดุขึน้ปีใหม)่ 31,900.- 31,900.- 30,900.- 29,900.- 8,900.- ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 12,900 บาท/ทา่น ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 13,900 บาท/ทา่น (เดนิทางชว่ง 24,25,30,31 DEC'17,1 JAN'18 ) อตัราคา่บรกิารนีร้วม ➢ คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ➢ คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น ➢ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ ➢ หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก 1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300 เหรยีญ สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอื หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย 5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ ICN-TG011 Page 6 Of 8 ➢ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ ➢ ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ➢ สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม ➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย ➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ ➢ คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม ➢ วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ ➢ คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ การส ารองทีน่ ัง่ 1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื เดนิทาง 2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ ยอมรับในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ เงือ่นไขการยกเลกิ 1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มี การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์ 5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถ เดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดั จ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 6. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิ ดว้ยกรณีใดๆ 7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ เกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวั ของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เงือ่นไขการเดนิทาง 1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ ICN-TG011 Page 7 Of 8 3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทัวร์ อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่ บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกับประเทศไทย โดย โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั ออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน ้ามนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และ รา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท ICN-TG011 Page 8 Of 8 18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่ ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทาง บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้

02-013-5353