ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
เที่ยว 5 วัน 3 คืน รหัสทัวร์ #3470

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยาน เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าเหมาคง บิน BR

ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน

Eva Air

แพ็คเกจนี้ได้ให้บริการโดย บริษัททัวร์ครับ.คอม จำกัด ร่วมกับบริษัททัวร์พันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

เมืองเถาหยวน
วัดจงไถซานซื่อ
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
รถไฟโบราณสู่อุทยานอาลีซัน
เมืองไถจง
Package full banner desktop
  Back to top

เยอืนเกาะไตห้วนั เที่ยวอุทยานอาลีซานนัง่รถไฟสายโบราณชมสวนสนพนัปี ลอ่งเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ท่ีไดร้บัค าร า่ลือว่าสวยงามดัง่ภาพวาด ชมเศียรราชินี ประตมิากรรมท่ีธรรมชาตริงัสรรคข้ึ์นมา ณ อุทยานเยห่ลิว นัง่กระเชา้เหมาคง สมัผสัทอ้งฟ้ากวา้งไกล พรอ้มทั้งชมวิวเมืองไทเป ชมตกึ101 ท่ีเคยสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ณ ซีเหมินติง สุดพิเศษ... 1. พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พรอ้มออนเซ็นส่วนตวัในหอ้งพกั 2. นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจยีอ้ี และ กรุงไทเป 3. อาหารพิเศษ ชาบูไตห้วนั / ซีฟู๊ด / เส่ียวหลงเปา / พระกระโดดก าแพง 4. บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 23.00น นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรท่ีนั่งบน เคร่ืองบิน วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วัดเหวินหวู่ – วดัพระถงัซมัจัง๋-เจยีอ้ี 02.15น เหิรฟ้าสู่เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR206 (มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง) 06.55น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาท่ีประเทศไตห้วนัเร็วกวา่ ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ท่ีพกั ณ เมืองเถาหยวน เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้ จากน้ันน าท่านชม วัดจงไถซาน ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก งบประมาณสรา้งกว่าหม่ืน ลา้นบาท มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสรา้งท่ี แข็งแกร่งมาก เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิด ธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วดัจงไถถานน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรทัธาใหก้บัชาว ไตห้วนัมาก มีหอ้งเรียนกว่า 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม ใหท่้านไดก้ราบ นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธภ์ายในวดั เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บ่าย น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ ล่องทะเลสาบสุรยินั – จนัทรา ความยาวถึง 33 กิโลเมตร ชมความ งดงามของทะเลสาบท่ีรายลอ้มไปดว้ยภูเขา ท าใหท้ัศนียภาพสวยงามราวภาพวาด จนไดร้ับ สมญานามว่าสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ซ่ึงภูเขาท่ีรายลอ้มทะเลสาบน้ัน ท าใหมี้การแบ่งส่วน ของทะเลสาบจนมองดูคลา้ยกบัพระอาทิตย ์และพระจนัทรเ์ส้ียว จนเป็นท่ีมาของชื่อทะเลสาบ สุริยนั จนัทรานัน่เอง จากน้ันน าท่านนมสัการพระอฐิัของ พระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพู ทวีป โดยพระถงัซมัจัง๋ เป็นบุคคลท่ีมีตวัตนจริงในประวติัศาสตร ์เดิมชื่อ "เสวียนจั้ง" เป็นพระท่ี บ าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่เด็ก นอกจากน้ีแลว้วดัแห่งน้ีมียงัมีศาสนสถานท่ีส าคัญอีกคือ เจดีย ์หรือ ถะ ซ่ึงมีต านานเล่าขานกนัเชื่อกนัวา่พระถงัซมัจัง๋ไดส้รา้งเจดียอ์งคน้ี์ขึ้ นมา จากน้ันน าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู่ สกัการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แหง่ปัญญาและ เทพกวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซ่ือสตัย ์ เป็นท่ีนับถือของชาวจีนและไตห้วนั โดยสถาปัตยกรรมการ ออกแบบของวัดเหวินหวู่น้ันมีความคลา้ยคลึงกับพระราชวังตอ้งหา้มกูก้งของเมืองปักก่ิงทั้ง รูปแบบวิหารและสีสัน โดยมีตัววิหารใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ชั้น และมีวิหารเล็กโอบลอ้มอยู่ ดา้นขา้ง นอกจากน้ันใหท่้านไดช้มความงามของสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งตระหง่านอยู่หน้าวดั โดยใชเ้งินในการสรา้งมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู ชาบูไตห้วนั ..หลังจากน้ันน าคณะเดินทางสู่เมืองเจี่ยอ้ี เพ่ือพักผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานใน วนัรุ่งขึ้ น พกัที่ SANKAI KAN HOTEL หรอืเทียบเท่า วนัที่สาม เจยีอ้ี – อุทยานแห่งชาตอิาลีซาน – รา้นชาอู่หลง – อาบน ้าแรโ่รงแรม5ดาว เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งน้ีอยู่บนภูเขาท่ีสูงกว่า ระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,700 เมตร เป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของ ไตห้วนั น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ นัง่รถไฟโบราณ ซ่ึงทางรถไฟของอาลีซานถือไดว้า่เป็นทาง รถไฟโบราณท่ีติดอับดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหท่้านไดด่ื้มด ากับ ธรรมชาติของตน้สนสูงชนัท่ีมีอายุกวา่พนัปี, ชมซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสมบูรณอ์ยูม่ากตลอดสองขา้งทาง เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในอุทยานอาลีซาน บ่าย หลังจากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองท่ีเป็น ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา ระหว่างทางน าทุกท่าน แวะชิมชาอูหลง ชาท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของไตห้วัน ท่ีมีรสชาติหอม และยงัมีสรรพคุณละลายไขมัน และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมมากๆชนิดหน่ึง ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ี เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา พกัที่ SUN HOT SPRING RESORT หรอืเทียบเท่า จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่ น ้าแรเ่ช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียน โลหิตดีข้ึน วนัที่สี ่ ไทจง – นัง่กระเชา้เหมาคง – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – โรงงานพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถาน เจยีงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซีเหมินตงิ เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนย์ รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากร ประมาณ 3 ล้านคน น าท่าน นัง่กระเช้าเหมาคง หรือ Maokong ndola เป็นกระเชา้ส าหรับนัง่ขึ้ นเขาเหมาคงซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแหล่ง ท่องเท่ียวส าคัญของเมืองไทเป พบกับความต่ืนเตน้ขณะนัง่กระเชา้ ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาท่ีพาคุณโลดแล่นเหนือไทเป แถมอยูสู่งยิ่ง กว่าดงป่าท่ีอยู่บนเขาเหมาคงเสียอีก กระเชา้กอนโดลาลอยอยู่บน ความสูงเกือบ 300 เมตร แวะศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ (เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และ สรอ้ยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และ ปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัมาตั้งแต่โบราณ จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม โรงงานพายสับปะรด เป็นโรงงานพายสับปะรดท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั มีทั้งหมด 3 ชั้น ใช ้ เทคโนโลยี ดา้นนาโน เป็นการช่วยรกัษาโลกรอ้น และ ไม่ใชไ้ฟฟ้า รวมทั้งใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ พายสบัปะรดหน่ึงในของฝากท่ีเม่ือท่านมาเยอืนไตห้วนัตอ้งซ้ือ ตอ้งลองชิม เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา บ่าย จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค เช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสน ตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายใน อนุสรณส์ถาน แวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนัใหทุ้ก ท่านไดเ้ลือกชอ๊ปป้ิงกนัอยา่งเต็มท่ี ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู พระกระโดดก าแพง หลงัจากน้ันน าท่านอพัเดทแฟชัน่และการตกแต่งรา้นคา้ สไตลไ์ตห้วนั ใหท่้านได ้ชอ้ปป้ิงยา่นซี เหมินติง หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนด์ ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. พกัที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืเทียบเท่า วนัที่หา้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน– อุทยานเยห่ลิว- ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตกี) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาต ิเยห่ลิ่ว อุทยานแหง่น้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโขด หินงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียง โด่งดงัไปทัว่โลก เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ซีฟู๊ด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไตห้วัน เพลิดเพลิน บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื่นชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้ง เลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตกึไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก ชมวิวชั้น 89 ถา้ใครตอ้งการขึ้ น ชมวิว แจง้กบัไกดห์นา้งานค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร เป็น สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลก อีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ ขนาดใหญ่หนักกวา่ 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือน เวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัระดบัโลก อาทิเชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA ,BURBERRY ,CALVIN KLEIN,CHANEL,COACH ,GUCCIM ,GIORDANO,HU BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI, PRADA,POLO ,ROLEX , SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA เป็นตน้ หรืออิสระใหท่้านไดเ้ลือกขึ้ นลิฟตท่ี์มีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน (หัวหนา้ทวัรมี์ การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาดว้ย เพื่อประโยชนข์องสมาชิกส่วนรวม ใน กรณีที่ท่านสมาชิกมาหลงัเวลานัดหมาย หวัหนา้ทวัรจ์ะใชวิ้จารณญาณในการ เดินทางน า คณะสว่นรวม เดินทางสูส่นามบิน) 21.15น น าท่านเหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR205 (มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง) 00.05น เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ **************************************** ** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ ออก ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** *** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** อตัราค่าบริการ ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ หอ้งละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก มีเตยีง (เด็กอายตุ า่ กว่า12ปี) 1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็กไม่มีเตยีง (เด็กอายตุ า่กว่า12 ปี) พกัเดี่ยว เพิ่ม ราคาทวัร ์ ไม่รวมตัว๋ เครือ่งบิน 02 – 06 มกราคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 15 – 19 มกราคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 18 – 22 มกราคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,500 12,777 02 – 06 กุมภาพนัธ ์2560 21,777 21,777 21,777 6,500 13,777 09 – 13 กุมภาพนัธ ์2560 22,777 22,777 22,777 6,500 13,777 14 – 18 กุมภาพนัธ ์2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 19 – 23 กุมภาพนัธ ์2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 06 – 10 มีนาคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 09 – 13 มีนาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,500 12,777 12 – 16 มีนาคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 16 – 20 มีนาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,500 12,777 20 – 24 มีนาคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 12 – 16 เมษายน 2560 29,777 29,777 29,777 6,500 14,777 15 – 19 เมษายน 2560 22,777 22,777 22,777 6,500 13,777 17 – 21 เมษายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 20 – 24 เมษายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,500 12,777 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560 22,777 22,777 22,777 6,500 13,777 04 – 08 พฤษภาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,500 12,777 09 – 13 พฤษภาคม 2560 19,777 19,777 19,777 6,500 12,777 18 – 22 พฤษภาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,500 12,777 24 – 28 พฤษภาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,500 12,777 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** ***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์ ทา่นละ 800 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้ พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ บงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการ แยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวน เงิน 5200 NT /ท่าน  โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ ลกูคา้เป็นหลกั การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา อตัราค่าบริการน้ีรวม  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ  ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ เจนซ่ี)ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง (จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ) ผูมี้ชื่อในเอกสาร การจอง (จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน เงินค่าบริการดงัน้ี 2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ ทั้งหมด 4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มี วีซ่า และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะ ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส้่ง หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง ความ ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว ท่ี มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย การ บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้ แต่มี เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน เท่าน้ัน 2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน

Holiday
02-013-5353